Regulamin serwisu informacyjnego i forum onkologicznego zwrotnikraka.pl:

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa zasady korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem URL www.zwrotnikraka.pl, zwanego dalej „Serwisem”.
2. Serwis prowadzony jest przez zwrotnikraka.pl działalność zarejestrowana na dane: 60-361 Poznań, ul. Wolsztyńska 25, posiadająca NIP 9721111013, Działalność wpisana do CEIDG, zwany dalej „Administratorem”.
3. Adres Serwisu i dane kontaktowe: adres internetowy – www.zwrotnikraka.pl, e-mail – kontakt@zwrotnikraka.pl
4. Informacje dotyczące zakresu przetwarzania danych osobowych przez Serwis („Polityka prywatności”) oraz zakres wykorzystania plików cookies znajdują się pod adresem URL https://www.zwrotnikraka.pl/polityka-prywatnosci/
5. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu powinna zapoznać się z jego Regulaminem, a w trakcie użytkowania Serwisu zobowiązana jest do przestrzegania jego postanowień.
6. Każdy Użytkownik przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem, a w trakcie użytkowania Serwisu do przestrzegania jego postanowień.
7. Użytkownikiem Serwisu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której na mocy przepisów szczególnych przyznana została zdolność do czynności prawnych. W przypadku osoby nie posiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych dla korzystania z usług Serwisu niezbędne jest wyrażenie zgody i zawarcie umowy o świadczenie usług przez jej opiekuna prawnego.
8. Użytkownikami Serwisu mogą być osoby korzystające z zasobów tej strony internetowej www.zwrotnikraka.pl za pośrednictwem Internetu, telefonu komórkowego oraz każdego innego środka przekazu jego treści.
9. Do przeglądania treści zawartych w Serwisie nie jest wymagana rejestracja.

§ 2. Rodzaj i charakter świadczenia usług na Serwisie
1. Serwis jest portalem o charakterze publicystyczno – informacyjnym. Funkcjonuje na zasadzie serwisu tematycznego / bloga informacyjnego, służącego poszerzaniu świadomości i wiedzy Użytkowników w zakresie związanym z zagadnieniami onkologii oraz dostarczającym wiedzy osobom chorym, ich bliskim oraz wszystkim innym zainteresowanym szeroko rozumianą tematyką onkologiczną.
2. Dla realizacji powyższych celów oraz na zasadach określonych w Regulaminie Administrator Serwisu świadczy następujące usługi:
a) udostępnianie Użytkownikom informacji oraz relacji prasowych z konferencji poświęconych lub pośrednio związanych z zagadnieniami onkologii, a także innych wydarzeń związanych z daną tematyką;
b) udostępnianie Użytkownikom aktualności oraz informacji prasowych dotyczących nowych metod leczenia, zapobiegania czy diagnostyki chorób nowotworowych;
c) udostępnianie Użytkownikom materiałów edukacyjnych przygotowanych przez ekspertów promujących zdrowy tryb życia oraz profilaktykę przeciwnowotworową;
d) udostępnianie Użytkownikom materiałów dotyczących aktualnych wydarzeń, imprez, warsztatów, akcji oraz kampanii związanych z tematyką serwisu;
e) udostępnianie Użytkownikom wiadomości i informacji prasowych w zakresie nowych możliwości i produktów leczniczych z zakresu onkologii;
f) umożliwia komunikację pomiędzy Użytkownikami poprzez: umieszczanie zdjęć, opisów, komentarzy oraz informacji.
3. Usługi opisane w § 2 ust. 1 lit. a) – f) zwane będą w dalszej części Regulaminu: „Usługami bezpłatnymi”.
4. Informacje prasowe i artykuły dostępne w ramach Serwisu służą jedynie do celów informacyjnych. Treści uzyskane przez Użytkowników z Serwisu mają charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowią usługi i/lub czynności składającej się na działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści informacyjnych bądź stosowanie się do nich przez Użytkowników, a w szczególności za konsekwencje zdrowotne z tego wynikłe.

§ 3. Zasady korzystania z Serwisu przez Użytkowników
1. Korzystanie przez Użytkownika z Usług bezpłatnych określonych w § 2 ust. 2 lit. a) – e) nie wymaga rejestracji.
2. Korzystanie przez Użytkownika z Usług bezpłatnych określonych w § 2 ust. 1 lit. f) wymaga rejestracji i zalogowania oraz podania następujących danych:
a) imienia i nazwiska Użytkownika lub Nazwy Użytkownika;
b) adresu e-mail;
3. Portal może wstrzymać wykonywania Usług bezpłatnych określonych w § 2 ust. 1 lit. f) w sytuacji podjęcia wątpliwości co do: prawdziwości bądź rzetelności danych wskazanych przez Użytkownika.
4. Każdy rejestrujący się Użytkownik zamawiający Usługę bezpłatną określonych w § 2 ust. 1 lit. f) wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji związanych z wykonaniem tych, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie, oraz innych powiadomień z Serwisie.
5. Inne informacje dotyczące działania Serwisu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Portalu oraz promujących produkty partnerów Administratora przesyłane będą tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę.
6. Serwis zwraca szczególną uwagę, aby artykuły, relacje oraz informacje w nim zamieszczane były prawdziwe i poprawne. Należy pamiętać, że wiadomości te służą celom edukacyjnym oraz ewentualnie promocyjnym.
7. Ostateczne decyzje dotyczące zastosowania określonej terapii czy formy leczenia, lub też produktów leczniczych, należą zawsze do podmiotu profesjonalnego wykonującego działalność leczniczą. Przed zastosowaniem jakiejkolwiek terapii lub produktu, a jedynie omówionych lub zaprezentowanych na Serwisie w celach informacyjnych, Użytkownik powinien zasięgnąć opinii specjalisty – lekarza i/lub dietetyka.
8. Treści prezentowane w Serwisie mają jedynie charakter informacyjny. Serwis dokłada należytych starań, aby informacje na nim zawarte były poprawne merytorycznie. Informacje zaczerpnięte z Serwisu w żadnym przypadku nie mogą jednak stanowić substytutu wizyty u lekarza.
9. Informacje zawarte w serwisie nie stanowią porady lekarskiej ani dietetycznej. W przypadku dolegliwości zdrowotnych bądź jakichkolwiek wątpliwości na tle zdrowotnym, należy zwrócić się do lekarza lub dietetyka. Serwis nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z zastosowania się przez Użytkowników do informacji zamieszczonych w artykułach oraz innych publikacjach zamieszczonych na Serwisie.
10. Administrator zastrzega, iż niedozwolone jest korzystanie ze strony internetowej Serwisu w celu naruszającym obowiązujące prawo, przepisy Regulaminu bądź dobre obyczaje. Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
a) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu,
b) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników
c) podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Serwisu, Użytkowników i innych podmiotów.
11. Jakiekolwiek treści zamieszczane w Serwisie przez Użytkownika są wyrazem jego prywatnych poglądów lub opinii, które powinny być jednak formułowane w dobrej wierze i według najlepszej wiedzy Użytkownika.

§ 4. Wymogi techniczne
1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Serwisu oraz świadczenia usług na rzecz Użytkownika, stacja/ urządzenie końcowe Użytkownika winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:
a) aktywne łącze internetowe,
b) Procesor 800 MHz lub o wyższych parametrach, pamięć RAM co najmniej 2 GB,
c) System operacyjny co najmniej Windows XP, Windows Vista, Windows 7.
d) włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java
e) Internet Explorer w wersji minimum 7.0, Firefox w wersji minimum 2.x, Safari w wersji minimum 5.x, Opera w wersji minimum 9.x oraz Google Chrome w wersji minimum 2.x., albo inną przeglądarkę o standardzie zbliżonym do wyżej wymienionych. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej
2. Serwis nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.
3. Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Użytkownikiem a licencjodawcą.
4. Witryna internetowa Serwisu dopasowana jest do rozdzielczości ekranu 1600×900

§ 5. Prawa autorskie
1. Użytkownik poprzez wysłanie administratorowi lub umieszczenie w Serwisie treści własnych lub pochodzących od podmiotów trzecich udziela Administratorowi niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, uzupełnianie, usuwanie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie tych Informacji.
2. Zabronione jest jakiekolwiek przenoszenie, kopiowanie i publikowanie w części lub całości treści i własności serwisu poza serwisem, bez pisemnej zgody Administratora Serwisu.
3. Kopiowanie treści Serwisu lub wykorzystywanie ich niezgodnie z niniejszym Regulaminem może skutkować naruszeniem praw autorskich osób lub podmiotów trzecich oraz powodować roszczenia tych osób lub podmiotów związane z naruszeniem ich praw autorskich, za które Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności.
4. Użytkownik umieszczający w Serwisie jakiekolwiek komentarze, wypowiedzi, wpisy, treści informacyjne lub opinie oświadcza, iż są one w pełni legalne i nie naruszają one ani nie zmierzają do naruszenia, obejścia lub próby obejścia
a) powszechnie obowiązującego, w szczególności nie powodują powstania szkody, ani krzywdy u osób trzecich lub instytucji;
b) postanowień niniejszego Regulaminu;
c) norm moralno-etycznych, dobrych obyczajów lub zwyczajów.

§ 6. Prawa i Obowiązki Użytkownika.
1. Zakazane jest umieszczanie przez Użytkownika informacji:
a) niosących treści bezprawne;
b) obelżywych lub oszczerczych, zawierających pogróżki albo treści obsceniczne lub nieprzyzwoite;
c) fałszywe lub mylące;
d) naruszających prawa osób trzecich;
e) rozpowszechniających spam;
f) zawierających linki oraz reklamy podmiotów konkurencyjnych dla www.zwrotnikraka.pl
g) wirusów czy innych technologii działających na szkodę innych
h) naruszające prawa osób trzecich.
2. Użytkownik lub jakakolwiek osoba posiadająca wiedzę o naruszeniach praw może je zgłosić poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@zwrotnikraka.pl w której treści wskaże rodzaj naruszenia oraz podmiot, który się go dopuścił.
3. Użytkownik nie może przekazywać kodów (danych dostępowych) do konta w Serwisie osobom trzecim.
4. Użytkownik korzystający z Serwisie zobowiązuje się do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych zarówno innych Użytkowników jak i Portalu.
5. Użytkownik nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć, logotypów, utworów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.
6. W ramach Serwisu zabronione jest działanie, które naruszałoby w rażący sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy obowiązującego prawa.

§ 7. Odpowiedzialność i ograniczenie odpowiedzialności
1. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia lub błędy w funkcjonowaniu Portalu nie wynikające z okoliczności, za które on nie odpowiada, w tym zakłócenia prowadzące do utraty danych, informacji, zdjęć lub innych treści umieszczonych w Serwisie oraz zakłócenia niekorzystnie wpływające na sprzęt komputerowy (zarówno oprogramowanie jak i tzw. hardware) wykorzystywany celem korzystania z Serwisu.
2. Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za niemożność (czasową jak i trwałą) korzystania przez Użytkowników z jakiejkolwiek funkcji Serwisu lub usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu nie wynikające z okoliczności, za które on nie odpowiada, które powstają z dokonywania zmian lub ulepszeń w Koncepcji Serwisu jak również wynikającą z rezygnacji z określonych funkcji Serwisu bądź świadczenia określonych usług drogą elektroniczną. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy będą powiadomieni z odpowiednim uprzedzeniem za pomocą informacji w Serwisie.
1. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia konta Użytkownika w przypadku:
a) złamania zasad Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) podejmowania działań na szkodę innego Użytkownika, Administratora lub Portalu,
c) podawania nieprawdziwych danych,
3. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści i informacje umieszczone przez Użytkowników w Serwisie, a w szczególności za ich prawdziwość, rzetelność oraz decyzje podjęte na ich podstawie.
4. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do usunięcia elementu stanowiącego wpis lub publikację Użytkownika, jeśli narusza on Regulamin Serwisu.
5. Ponadto Administrator Serwisu oświadcza, że jakiekolwiek treść Serwisu utworzona przez Administrator Serwisu, została przygotowana z należytą starannością i w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi czynności składających się na działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej
6. Administrator Serwisu zastrzega, iż nie rekomenduje materiałów i treści umieszczonych w Serwisie jako podstawy jakichkolwiek działań użytkowników, a tym samym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wynikłe efekty stosowania się przez Użytkowników do danych treści i materiałów. Użytkownicy Serwisu korzystają z treści i zawartości Serwisu na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko.
7. Jednocześnie Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i aktualność informacji udostępnianych w serwisie.
8. Wszelkie Informacje przygotowywane przez Administratora i zamieszczane na Serwisie mają jedynie charakter poglądowy i informacyjny. W każdym przypadku należy zweryfikować je z opinią lub poradą podmiotu wykonującego działalność leczniczą lub dietetyczną.
9. Informacje uzyskane z Serwisu nie powinny być bezpośrednią i samoistną podstawą działań Użytkownika. Każda decyzja użytkownika powinna być starannie przemyślana, a działanie oparte na zweryfikowanych informacjach uzyskanych od podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub dietetyczną.
10. Serwis oraz Administrator Serwisu nie prowadzą działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.
11. Serwis nie jest pośrednikiem w przypadku zawierania jakichkolwiek umów pomiędzy użytkownikami Serwisu, a w tym umów pomiędzy Użytkownikami a podmiotami reklamowanymi lub promowanymi na Serwisie. W związku z tym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za negatywne konsekwencje i szkody stąd wynikające.

§ 8. Reklamacje
1. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w sprawach związanych z usługami świadczonym drogą elektroniczną przez Serwis na rzecz Użytkownika.
2. Reklamację można składać drogą elektroniczną na adres mailowy Serwisu kontakt@zwrotnikraka.pl, wpisując w temacie wiadomości „Reklamacja”.
3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, przedmiot reklamacji oraz okoliczności uzasadniające reklamację.
4. Administrator ma prawo zwrócić się do Użytkownika celem uzupełnienia podanych przez niego informacji jeżeli okażą się one niepełne i uniemożliwiają rozpatrzenie reklamacji przez Administratora.
5. Reklamacje będą rozpatrzone w terminie do 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji Serwis zawiadomi Użytkownika za pośrednictwem tej samej metody, za którą Użytkownik zgłosił reklamację oraz również na adres e-mail podany w reklamacji.

§ 9. Odstąpienie od umowy
1. Użytkownik korzystający z Usług bezpłatnych określonych w § 2 ust. 1 lit. f) ma prawo do pisemnego odstąpienia od świadczenia usług bezpłatnych bez podania przyczyny w każdym czasie. W celu odstąpienia od umowy Użytkownik powinien, wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres Administratora: kontakt@zwrotnikaka.pl

§ 10. Postanowienia końcowe
1. Administrator zastrzega możliwość wystąpienia przerw w działaniu strony internetowej serwisu – w związku z awarią, konserwacją, przebudową lub modernizacją. W przypadku przerw technicznych Serwis zamieści odpowiedni komunikat informacyjny na stronie www.zwrotnikraka.pl z oznaczeniem szacowanego czasu ograniczeń w dostępności strony. Serwis podejmuje starania, aby przerwy techniczne występowały jak najrzadziej oraz aby były jak najmniej uciążliwe dla jego Użytkowników
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
3. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
4. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Serwis poinformuje Użytkowników o wprowadzonych zmianach, dacie od której wejdą one w życie poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie www.zwrotnikraka.pl. Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu podlegają postanowieniom poprzednio obowiązującego Regulaminu, chyba że postanowienia nowego Regulaminu są dla Użytkownika korzystniejsze. Użytkownik dokonuje akceptacji wprowadzonych do Regulaminu zmian poprzez korzystanie z Serwisu po dacie wejścia tych zmian w życie. W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzonych do Regulaminu, Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Serwisu.
5. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.
6. Wszelkie pytania należy kierować na adres kontakt@zwrotnikraka.pl

 

PRZEJDŹ DO STRONA GŁÓWNA