rdzeniak płodowy u dzieciRdzeniak płodowy to zarodkowy nowotwór centralnego układu nerwowego o niskiej dojrzałości, rozwijający się w móżdżku i obecny przeważnie u dzieci.

Guzy o podobnej budowie histologicznej występujące poza móżdżkiem kwalifikuje się do grupy PNET (prymitywnych nowotworów neuroektodermalnych).


 

Sprawdź objawy nowotworów u dzieci.

RDZENIAK PŁODOWY  U DZIECI – OPERACJA CHIRURGICZNA

Celem leczenia chirurgicznego guza w przypadku rdzeniaka płodowego u dzieci jest doszczętna resekcja guza z dostępu przez kraniotomię podpotyliczną. Dodatkowo leczenie powinno umożliwić swobodny pasaż płynu mózgowo-rdzeniowego.


RDZENIAK PŁODOWY U DZIECI – RADIOTERAPIA

Wskazania do operacyjnej radioterapii istnieją w każdym przypadku rdzeniaka płodowego (niezależnie od zakresu resekcji). Ze względu jednak na bardzo duże zaburzenia rozwoju występujące po napromienianiu całego centralnego układu nerwowego u niemowląt i małych dzieci najczęściej po operacji stosuje się chemioterapię, aby jak najbardziej opóźnić napromienianie, które rozpoczyna się w momencie wystąpienia objawów wznowy lub rozsiewu nowotworu.

Rdzeniak płodowy  u dzieci – technika i obszar napromieniania:

  • napromienianie osi mózgowo-rdzeniowej według zasad podanych poniżej:
  • podwyższenia dawki na obszar tylnego dołu czaszki.

Stosowane dawki:

  1. 54-56 Gy – tylny dół czaszki;
  2. 35-36 Gy – mózg, rdzeń kręgowy, przestrzeń podpajęczynówkowa (konieczne objęcie blaszki sitowej);
  3. ewentualne podwyższenie dawki na objętość guza pierwotnego za pomocą technik stereotaktycznych (w ramach badań klinicznych)
  4. 35-36 Gy – oś mózgowo-rdzeniowa.

CHEMIOTERAPIA RDZENIAKA PŁODOWEGO

Chemioterapię w przypadku guza u dzieci – rdzeniaka płodowego należy rozważyć w przypadku występowania niekorzystnych czynników rokowniczych, do których należą przede wszystkim niedostateczna doszczętność zabiegu chirurgicznego resekcji (<75%) i obecność przerzutów.

Do aktywnych leków cytostatycznych zalicza się lomustynę, karmustynę, prokarbazynę, winkrystynę, melfalan, cisplatynę, metotreksat, karboplatynę i etopozyd. Zaleca się schematy wielolekowe z udziałem wymienionych leków oraz kortykosteroidów.

 

Rdzeniak płodowy u dziec, bibliografia
Pod. red. M. Krzakowski, Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych – 2011 r., Tom I, Gdańsk 2011.
J. Meder, Aktualne zasady postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w onkologii, Warszawa 2011.P. Liberski, R. Kordek, W. Biernat, W Kozubski, Neuroonkologia kliniczna, 2011.
A.Chybicka, K. Sawicz-Birkowska, Onkologia i hematologia dziecięca, Tom I, Warszawa 2008.
M. Krzakowski, Onkologia Kliniczna, Tom II, Warszawa 2006.