Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi SANITASSanoccy łucznicy wspierają osoby chore onkologicznie. Nakręcili spot “Nigdy się nie poddawaj”, w którym przekonują, że razem łatwiej jest pokonać chorobę nowotworową. Nagranie powstało przy okazji inauguracji akcji „Rozmowy bez Tabu” i naboru do nowej grupy wsparcia, której inicjatorem jest sanockie stowarzyszenie Sanitas. Na pomysł zaangażowania łuczników do spotu wpadła Anna Nowakowska, założycielka stowarzyszenia Sanitas, prywatnie miłośniczka łucznictwa.


Pomysł zrodził się bardzo spontanicznie. Sama jestem łuczniczką i podczas jednego ze spotkań “tchnęło” mnie, aby do spotu zaangażować moich przyjaciół łuczników. Wiedziałam, że mogę na nich polegać, bo wcześniej wielokrotnie wspierali działania naszego stowarzyszenia. Poza tym w dzisiejszych czasach prawie każdy z nas ma w rodzinie czy wśród bliskich osoby, które walczą z nowotworem, więc ten problem dotyka nas bezpośrednio, dlatego temat jest dla nas ważny. Scenariusz dopracowałam z koleżanką. W krótkim filmie widać, jak łucznicy wspierają jednego z nich, dzięki czemu udaje mu się trafić do tarczy. Tak samo jest w chorobie. Wsparcie bliskich osób jest bardzo ważnym elementem zdrowienia – wyjaśnia Anna Nowakowska.

Grupa wsparcia dla osób chorych onkologicznie i ich rodzin ruszy 15 marca. Spotkania będą odbywać się w każdy trzeci wtorek miesiąca o godzinie 17 i są otwarte dla wszystkich chętnych – chorych, byłych pacjentów, a także rodzin, bliskich i opiekunów. Zajęcia poprowadzi psycholog Kinga Midzio. Zaplanowano m.in. spotkania ze specjalistami, wspólne wycieczki, muzykoterapię oraz naukę technik relaksacyjnych, które pomagają walczyć ze stresem i trudnymi emocjami towarzyszącymi chorobie i walce o powrót do zdrowia.

Nasz główny cel to wsparcie osób chorych onkologicznie i ich rodzin. Przede wszystkim chcemy pokazać ludziom, jak poruszać się w tej nowej dla nich rzeczywistości, radzić sobie ze stresem, bólem, psychiką, emocjami. Dajemy też wskazówki, jak komunikować się z osobą chorą, bo rozmowa na temat choroby jest bardzo trudna i ludzie często nie wiedzą jak, i czy w ogóle, o niej rozmawiać – tłumaczy Anna Nowakowska ze stowarzyszenia SANITAS.

 

[youtube height=”HEIGHT” width=”WIDTH”]https://www.youtube.com/watch?v=zvD0G3N6SkY[/youtube]

Realizacją spotu zajął się Arkadiusz Dudziak.

 


SANITAS Stowarzyszenie Na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi

Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi SANITAS jest Ogólnopolską Organizacją, któ­rej główną ideą  jest edu­ka­cja sze­roko poję­tej pro­fi­lak­tyki no­wo­two­ro­wej oraz udzie­la­nie wspar­cia dla osób bę­dą­cych w trak­cie lub po cho­ro­bie no­wo­two­ro­wej oraz ich rodzinom. Stowarzyszenie zo­stało utwo­rzone 8 marca 2011 roku.

Jesteśmy grupą osób, na któ­rych cho­roba no­wo­two­rowa po­zo­sta­wiła swój ślad. Zrzeszamy lu­dzi, dla któ­rych istotna jest po­moc i dzia­ła­nie na rzecz dru­giego człowieka. Wierzymy, że sku­teczna pro­fi­lak­tyka i edu­ka­cja zdro­wotna za­owo­cuje w przy­szło­ści zmniejsze­niem liczby osób, u któ­rych cho­robę no­wo­two­rową zdia­gno­zo­wano za późno. Mamy na­dzieję, że zmie­nimy szko­dliwe ste­reo­typy i dzięki nam lu­dzie za­czną dbać o zdro­wie swoje, także swo­ich bliskich. Powstało przy­ja­zne miej­sce spo­tkań, do któ­rego za­pra­szamy wszyst­kich, dla któ­rych ważne jest to, co ro­bimy. Czekamy rów­nież na tych, któ­rzy po­trze­bują po­mocy, lub chcą ją ofia­ro­wać innym.

Kontakt  z organizacją:
Ul. Kościuszki 15, Sanok
e-mail: sanitas@onet.eu
tel. 888 654 925
www.sanitas.sanok.pl

 

Stowarzyszenie SANITAS i sanoccy łucznicy wspierają osoby chore onkologiczne, informacja prasowa, tekst Martyna Sokołowska