Diagnoza nowotwór złośliwy płuca, nie musi oznaczać wyroku. Gdy rozpoznanie uda się postawić we wczesnym stadium zaawansowania choroby, rokowanie jest znacznie bardziej korzystne. Nowy, nieinwazyjny test OncoLUNG Dx – Płuca to szansa na komfortową i precyzyjną diagnostykę we wczesnym stadium nowotworu.

RAK PŁUCA – CICHY I NIEBEZPIECZNY

Nowotwory złośliwe płuc są odpowiedzialne za największą liczbę zgonów pacjentów onkologicznych – stanowią przyczynę około 25% z nich. Statystyczna zachorowalność na ten rodzaj raka także jest największa: w 2013 roku stanowiły one 14% wszystkich przypadków nowotworów złośliwych stwierdzonych w Polsce (dane Krajowego Rejestru Nowotworów). Każdego roku ponad 20 tys. Polaków umiera z powodu raka płuca. Wysoka umieralność spowodowana jest przede wszystkim późną diagnozą – choroba we wczesnym stadium rozwoju nie daje specyficznych objawów.

Szansy na obniżenie ryzyka rozwoju choroby należy upatrywać w ograniczeniu narażenia na czynniki rakotwórcze. Palenie tytoniu to najważniejszy z nich – odpowiada za ok. 85-90% wszystkich przypadków zachorowań. Inne czynniki zwiększonego ryzyka rozwoju raka płuca to m.in.: obciążenie nowotworem płuca w wywiadzie rodzinnym, narażenie na radon, arsen, azbest i inne substancje oraz zanieczyszczenie powietrza.

Szacuje się, że 3 milionów osób w Polsce może znajdować się w grupie zwiększonego ryzyka zachorowania na nowotwór złośliwy płuca.

STADIA CHOROBY I MOŻLIWOŚCI LECZENIA

Najczęściej wśród nowotworów złośliwych płuca wykrywany jest typ niedrobnokomórkowy (NSCLC, 80% przypadków), który niestety szybko się rozprzestrzenia. Leczenie nowotworu we wczesnym, tzn. I lub II stadium, opiera się na wycięciu zmiany – najczęściej jest to usunięcie płata płuca (lobektomia).

Stadia rozwoju nowotworu płuc

III stadium choroby, z przerzutami do okolicznych tkanek i narządów, wymaga leczenia skojarzonego, polegającego na zastosowaniu chemio- i radioterapii. Tylko niektóre przypadki kwalifikowane są do leczenia operacyjnego. Gdy przerzuty pojawiają się w odległych narządach, mamy do czynienia ze stadium IV choroby, które poddaje się chemioterapii i leczeniu paliatywnemu.

JAK POPRAWIĆ SZANSE CHORYCH NA RAKA PŁUCA?

Średnie 5-letnie przeżycie chorych na nowotwór złośliwy płuca wynosi obecnie kilkanaście procent. Wskaźniki są ściśle zależne od stadium zaawansowania choroby w momencie diagnozy. Przeżywalność pacjentów z IV stadium choroby jest znikoma (poniżej 5%). Obecnie diagnozę stawia się najczęściej w stadium IIIB choroby, które również rokuje niepomyślnie.

Wczesna diagnoza raka płuc wyraźnie poprawia szanse pacjentów na wyleczenie. Według niektórych źródeł 5-letnie przeżycia wzrastają do 55% w II i aż do 80% w I stadium choroby. Wykrycie choroby ograniczonej jedynie do narządu pozwala na zastosowanie skutecznego i mniej obciążającego leczenia. Niestety, obecnie brakuje skutecznych badań przesiewowych w kierunku nowotworów złośliwych płuc stosowanych na dużej części populacji.

test OncoLUNG DX wczesne wykrycie raka płuca

SPRAWDZONA, ALE OGRANICZONA: NISKOEMISYJNA TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

Dwie metody diagnostyczne mają zdecydowanie najwyższy potencjał w kontekście skutecznego wczesnego wykrywania nowotworu złośliwego płuca. Pierwszą z nich, znaną od kilku lat, jest niskoemisyjna tomografia komputerowa (TK) którą dotychczas uznawano za badanie o najlepszych możliwościach. W trakcie programu screeningowego NLST (National Lung Screening Trial) w USA odnotowano zmniejszenie śmiertelności na raka płuca o ponad 20%. Programem było objęte ponad 55 tysięcy osób spełniających kryteria: wiek 55-70 lat i 30 paczkolat w wywiadzie, nie przejawiający objawów mogących sugerować toczący się proces nowotworowy.

W Polsce przeprowadzono kilka mniejszych programów screeningowych. Średnio u ok. 1% osób z wyselekcjonowanej grupy poddanej badaniom raz w roku za pomocą niskoemisyjnej TK zdiagnozowano raka płuca. W przeważającej części (około 70%) był to nowotwór we wczesnym stadium, dzięki czemu chorzy zwiększyli szanse na całkowite wyleczenie.

Niestety, niskoemisyjna tomografia komputerowa obrazuje wszystkie zmiany w płucach – nie tylko te złośliwe. Wśród pacjentów u których stwierdzono podejrzane zmiany, należy wykonać kolejne, inwazyjne badania w celu dokładnej diagnozy (biopsje i zabiegi operacyjne). Dodatkowo, badanie TK polega na zastosowaniu dawki promieni Rentgena, stanowiących czynnik ryzyka. Za bezpieczne uznaje się wykonanie jednej tomografii rocznie.

NIEINWAZYJNY I CZUŁY – TEST ONCOLUNG DX – PŁUCA

Najnowszym, innowacyjnym rozwiązaniem, dzięki któremu można wykryć nowotwór złośliwy płuca we wczesnym stadium, jest test onkologiczny OncoLUNG Dx – Płuca obliczający prawdopodobieństwo obecności nowotworu złośliwego za pomocą algorytmu MBDAA firmy Bioprognos. Test bazuje na dwóch elementach: badaniu poziomu sześciu biomarkerów nowotworowych (analiza próbki krwi) oraz wywiadzie medycznym.

Testy MBDAA są oparte na algorytmach określających aktywność choroby na podstawie panelu biomarkerów, ich korelacji oraz danych klinicznych. Badanie zostało zaprojektowane na bazie wyników pochodzących od kilku tysięcy pacjentów, a następnie dopracowane z wykorzystaniem innych badań. Algorytm przetwarza dane kliniczne i oblicza prawdopodobieństwo obecności nowotworu złośliwego z czułością 93,5% i swoistością 96,2%. Dodatkowo, zaawansowana technologia oraz uwzględnienie kryteriów barcelońskich umożliwiły znaczną redukcję wyników fałszywie dodatnich i fałszywie ujemnych. Dzięki temu badanie OncoLUNG Dx – Płuca ma PPV (liczbę wyników prawdziwie dodatnich) 97,9%, a NPV (liczba wyników prawdziwie ujemnych) wynosi 89,9%.

Test OncoLUNG Dx – Płuca został zaprojektowany tak, aby określać ryzyko obecności wyłącznie nowotworów złośliwych, co stanowi znaczącą przewagę nad zastosowaniem niskoemisyjnej TK. Test można powtarzać dowolnie często. Dla osób z grupy wysokiego ryzyka zaleca się wykonanie testu raz w roku. Dodatkowo, test diagnostyczny MBDAA wykrywa raka na poziomie molekularnym, kiedy komórki nowotworowe pojawiają się w organizmie i wytwarzają specyficzne substancje (biomarkery), jeszcze zanim zmiana zostanie uwidoczniona w badaniach obrazowych. Jest to najbardziej znacząca przewaga testu OncoLUNG Dx – Płuca nad niskoemisyjną tomografią komputerową.

Firma Bioprognos opracowuje kolejne testy oparte na algorytmie MBDAA, które mogą pomóc w wykryciu choroby nowotworowej we wczesnym stadium zaawansowania. Obecnie na polskim rynku oprócz testu OncoLUNG Dx – Płuca dostępne są testy onkologiczne przeznaczone do wykrywania nowotworu złośliwego jajnika OncoOVARIAN Dx – Jajniki oraz nowotworu o nieznanym umiejscowieniu pierwotnym: OncoCUP Dx – Ogólny.

Badanie OncoLUNG Dx – Płuca można wykonać w sieci laboratoriów ALABDialab, po wypełnieniu odpowiedniego skierowania dostępnego na STRONIE. Zalecamy wypełnienie skierowania wraz ze swoim lekarzem.