W Światowym Dniu Walki z Rakiem (04.02.2019) symbolicznie zainaugurowano projekt międzyśrodowiskowych debat na temat polskiej onkologii o nazwie Forum Dialogu Onkologicznego. Koncepcja powstała z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. 

Wobec ogromnego wyzwania, jakie stanowią choroby nowotworowe dla społeczeństwa, systemu ochrony zdrowia oraz polityki zdrowotnej, przedstawiciele kilkunastu towarzystw naukowych oraz organizacji pozarządowych, zadeklarowali aktywny udział w międzyśrodowiskowej debacie o aktualnych i przyszłych wyzwaniach stojących przed polską onkologią.

Na świecie powszechne stało się podejście, iż podstawę nowoczesnego leczenia onkologicznego stanowią kompleksowość i koordynacja. Skoordynowana ścieżka pacjenta powinna uwzględniać wszystkie elementy systemu od profilaktyki, poprzez diagnostykę i leczenie, aż po opiekę po zakończeniu leczenia.

Wymaga to współpracy lekarzy różnych specjalności zarówno w strukturze pionowej w ramach systemu opieki onkologicznej (np. sieć onkologiczna), jak i w strukturze poziomej w ramach jednej kliniki (np. unity narządowe).

W Polsce trwa transformacja systemu opieki onkologicznej, której powodzenie zależy w głównej mierze od porozumienia między wszystkimi jego uczestnikami.

POWOŁANO FORUM DIALOGU ONKOLOGICZNEGO

Polskie Towarzystwo Onkologiczne postawiło sobie za cel stworzenie przestrzeni do dialogu, w której przedstawiciele różnych dziedzin medycyny będą mieli możliwość przedyskutować najbardziej praktyczne aspekty kompleksowej i koordynowanej opieki onkologicznej. W tym celu powołano do życia Forum Dialogu Onkologicznego.

– Wspólnie podkreślamy, że istnieje potrzeba utworzenia platformy do wymiany wiedzy, pomysłów i idei, wspierająca formułowanie priorytetów w zakresie polityki onkologicznej (cancer policy) oraz że tylko połączone wysiłki wszystkich uczestników systemu ochrony zdrowia oraz debaty mogą zagwarantować postęp w opiece onkologicznej w Polsce – czytamy w treści deklaracji uczestników Forum Dialogu Onkologicznego.

Forum Dialogu Onkologicznego skupi się na tematach związanych z działaniem systemu opieki onkologicznej, na styku wielu dziedzin medycyny, aby umożliwić dyskusję specjalistów uczestniczących na różnych etapach opieki onkologicznej. Lista uczestników FDO pozostaje otwarta.

Deklaracje swojego uczestnictwa w inicjatywie Forum Dialogu Onkologicznego złożyli przedstawiciele następujących podmiotów: All.Can Polska, Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych, Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej, Polskie Towarzystwo Chorób Płuc, Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów, Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej, Polskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej, Polska Unia Onkologii, Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Ogólnopolskie Zrzeszenie Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych.