30 marca 2023 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisał Ustawę z dnia 9 marca 2023 roku o Krajowej Sieci Onkologicznej. Głównym celem nowych przepisów jest zapewnienie każdemu pacjentowi – niezależnie od miejsca zamieszkania – równego dostępu do koordynowanej i kompleksowej opieki onkologicznej.

Krajowa Sieć Onkologiczna stawia sobie jako cel wzrost efektywności dotyczącej: profilaktyki nowotworów, wczesnej diagnostyki nowotworów, leczenia onkologicznego oraz rehabilitacji pacjentów onkologicznych. Szpitale, które spełniają kryteria kwalifikacyjne, utworzą Krajową Sieć Onkologiczną (KSO).

Prezydent podpisał ustawę w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach w obecności ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.

Tworzymy wreszcie Krajową Sieć Onkologiczną – krajową sieć placówek wraz z całym systemem leczenia onkologicznego, walki z chorobami onkologicznymi w taki sposób, by w jak największym stopniu sprzyjać pacjentowi i aby ułatwić pacjentowi dostęp na równych zasadach i w równym stopniu do opieki onkologicznej na terenie całego kraju, tak, aby stworzyć dla każdego szansę – podkreślił prezydent podczas uroczystości.

System KSO zostanie uruchomiony w terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, co zasadniczo nastąpi 14 dni po podpisaniu jej przez prezydenta.

SPRAWDŹ TAKŻE: CO TO JEST KARTA DILO

Krajowa Sieć Onkologiczna – korzyści dla Pacjenta

Przedstawiamy najważniejsze założenia i korzyści wynikające z wdrożenia Krajowej Sieci Onkologicznej:

  • Każdy pacjent onkologiczny – niezależnie od miejsca zamieszkania – będzie miał zapewnioną opiekę onkologiczną, która będzie oparta o jednakowe standardy diagnostyczno-terapeutyczne.
  • Realizacja poszczególnych etapów leczenia onkologicznego ma przebiegać przy współpracy specjalistów z różnych dziedzin medycyny.
  • Podmioty, które znajdą się w Krajowej Sieci Onkologicznej, będą miały obowiązek wyznaczania koordynatora onkologicznego dla każdego pacjenta.
  • Utworzona zostanie infolinia onkologiczna na poziomie krajowym.
  • Ogólnopolska infolinia onkologiczna będzie udzielać informacji o organizacji opieki onkologicznej w ramach KSO, w tym o możliwości uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej.
  • Infolinia będzie także umożliwiać dokonanie zapisu na pierwszorazowe świadczenie opieki zdrowotnej (rozwiązanie będzie możliwe po 12 miesiącach od ogłoszenia ustawy).
  • Wprowadzony zostanie obowiązek prowadzenia systematycznej oceny satysfakcji pacjenta. Dzięki temu możliwe będzie wprowadzanie korekt do systemu opieki onkologicznej w sposób, który odpowiada oczekiwaniom pacjentów chorych na raka.

ZOBACZ: INFOLINIA ONKOLOGICZNA

Krajowa Sieć Onkologiczna

Krajowa Sieć Onkologiczna – założenia

W obliczu alarmujących danych epidemiologicznych oraz wyzwań ekonomicznych dotyczących finansowania walki z nowotworami w Polsce, podjęto próbę reorganizacji systemu leczenia onkologicznego i utworzenia tzw. Krajowej Sieci Onkologicznej.

Nowy model opieki opiera się na funkcji koordynatora, który poprowadzi Pacjenta „za rękę” przez proces leczenia i ma – przynajmniej w teorii – zapewnić dostęp do kompleksowej terapii w miejscu jego zamieszkania. Krajowa Sieć Onkologiczna sprawując nadzór nad szpitalami o niższej referencyjności wpłynie na wyrównanie dostępu do standardów leczenia oraz zapewni wzrost jego jakości.

Wykrywalność nowotworów na ich wczesnym etapie to centralny punkt programu KSO. Rocznie około 180 tys. Polaków otrzymuje diagnozę o nowotworze złośliwym.

Strukturę Krajowej Sieci Onkologicznej będą tworzyć Specjalistyczne Ośrodki Leczenia Onkologicznego I, II i III poziomu zabezpieczenia opieki onkologicznej (SOLO III poziomu, SOLO II poziomu, SOLO I poziomu) wraz z Centrami Kompetencji i Ośrodkami Satelitarnymi oraz Ośrodkami Kooperacyjnymi. Tylko podmioty lecznicze wchodzące w skład KSO będą uprawnione do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie opieki onkologicznej, finansowanych ze środków publicznych

KSO zapewni strukturę, w ramach której najbardziej skomplikowane świadczenia medyczne będą realizowane na poziomie wysokospecjalistycznym, złożone świadczenia medyczne na poziomie specjalistycznym, a najprostsze świadczenia na poziomie podstawowym.

Kwalifikacja na poszczególne poziomy zabezpieczenia opieki onkologicznej Krajowej Sieci Onkologicznej będzie oparta na obiektywnych kryteriach, które odnosić się będą m.in. do liczby i kwalifikacji personelu medycznego oraz potencjału diagnostyczno-terapeutycznego, zapewniającego odpowiednią jakość i bezpieczeństwo udzielanych świadczeń.

W ramach reformy, wprowadzony zostanie okres przejściowy na przygotowanie się przez podmioty lecznicze do spełnienia wymagań koniecznych do przystąpienia do KSO. Pierwsza kwalifikacja zostanie przeprowadzona w terminie do 9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Rozwiązanie nie będzie dotyczyło diagnostyki lub leczenia nowotworów krwi, świadczeń udzielanych osobom poniżej 18. roku życia oraz udzielania świadczeń w ramach przyjęcia w trybie nagłym.

PRZEJDŹ DO: NAJNOWSZE INFORMACJE