W imieniu organizatorów zapraszamy na piątą edycję konferencji Opieka Paliatywna w Polsce 2016, która odbędzie się w dniach 8-9 kwietnia 2016 r. w Warszawie. Wydarzenie dedykowane jest osobom zarządzającym jednostkami opieki paliatywnej, lekarzom, pielęgniarkom oraz wszystkim, którzy na co dzień stykają się z pacjentem chorującym na postępujące choroby niepoddające się leczeniu przyczynowemu. Kierownikiem naukowym konferencji jest Pani dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz.


Polska zajmuje wysoką pozycję w świecie pod względem rozwoju opieki paliatywnej, co wynika głównie z dużej liczby hospicjów domowych. Wskaźnik ten nie zawsze przekłada się jednak na dostępność świadczeń – większość jednostek i ośrodków ma zbyt małe kontrakty. Według raportów przygotowanych przez organizacje międzynarodowe wynika, iż opieka paliatywna nadal nie zaspokaja potrzeb mieszkańców Europy i konieczne są dalsze działania w kierunku rozwoju tej dziedziny medycyny – szczególnie mając na uwadze zwiększające się potrzeby, wynikające z uwarunkowań demograficznych.

Niestety problem niedoszacowania medycyny paliatywnej oraz niewystarczające jej finansowanie pozostaje nadal aktualny. Znane są wyniki taryfikacji świadczeń z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, które pokazują ich znaczne niedoszacowanie. Jakie są szanse aby koszty opieki paliatywnej zostały urealnione? Pacjenci cierpiący z powodu bólu, pomimo dostępności do coraz nowszych leków przeciwbólowych to niestety wciąż polska codzienność. Zarysowana powyżej problematyka wzbogacona o najnowsze doniesienia i metody terapeutyczne w medycynie paliatywnej stanowić będzie treść konferencji Opieka Paliatywna w Polsce 2016.

zapisy:  www.termedia.pl/Konferencje?Intro&e=411&p=3069


KONFERENCJA OPIEKA PALIATYWNA W POLSCE 2016 – PROGRAM

PIĄTEK
9.00–9.15 Rozpoczęcie konferencji

9.15–9.40 WYKŁAD INAUGURACYJNY Prowadzący: dr n. med. Jadwiga Pyszkowska, dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz Możliwości wsparcia chorych u kresu życia w zależności od ich reakcji na sytuację choroby prof. dr hab. n. med. Krystyna De Walden-Gałuszko

9.40–11.30 SESJA I Wybrane aspekty leczenia objawowego Przewodniczące sesji: dr n. med. Aleksandra Kotlińska-Lemieszek, dr n. med. Anna Orońska
9.40–10.00 Aspekty postępowania objawowego u pacjentów z chorobą nowotworową i innymi przewlekłymi ograniczającymi życie chorobami oskrzeli i płuc dr n. med. Aleksandra Kotlińska-Lemieszek
10.00–10.20 Leczenie farmakologiczne u pacjentów w okresie umierania dr n. med. Anna Orońska
10.20–10.40 Zespół anoreksja-kacheksja-astenia u chorych na nowotwory dr hab. n med. Wojciech Leppert
10.40–11.00 Wybrane problemy medycyny paliatywnej w chorobach układu krążenia dr n. med. Piotr Jakubów
11.00–11.20 Świąd u pacjenta z chorobą nowotworową – nowe możliwości terapeutyczne dr n. med. Anna Zasowska-Nowak
11.20–11.30 Dyskusja

11.30–12.00 Przerwa na kawę

12.00–13.40 SESJA II Kierunki rozwoju medycyny paliatywnej w Polsce – Sesja Obywatelskiego Porozumienia na rzecz Medycyny Paliatywnej Uczestnicy: dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz, lek. Wiesława Pokropska, dr n. med. Andrzej Stachowiak, dr n. med. Jadwiga Pyszkowska, mgr. Izabela Kaptacz, prof. dr hab. Krystyna de Walden-Gałuszko, dr n. med. Tomasz Dzierżanowski; dr hab. Jarosław Drobnik Jacek Gugulski (Obywatelskie Porozumienie na rzecz Medycyny Paliatywnej), Maciej Sokołowski (Porozumienie Hospicjów Dolnośląskich), dr n. med. Jolanta Stokłosa (Forum Hospicjów Polskich) oraz zaproszeni goście

13.40–14.30 Przerwa na lunch

14.30–15.30 SESJA III Ból w medycynie paliatywnej cz. I – wykłady sponsorowane dr n. med. Elwira Góraj, dr n. med. Michał Graczyk
14.30–14.50 Wykład sponsorowany firmy Takeda Teoria a rzeczywistość. Klinika bólu przebijającego dr n. med. Elwira Góraj
14.50–15.10 Wykład sponsorowany firmy Stada
15.10–15.30 Wykład sponsorowany firmy Mundipharma Oksykodon z naloksonem – dlaczego, kiedy i dla jakich pacjentów dr n. med. Michał Graczyk

15.30–15.50 Przerwa na kawę

15.50–18.00 SESJA IV Wybrane aspekty organizacyjne oraz prawne w opiece paliatywnej dr hab. n. med. Wojciech Leppert, dr n. med. Eleonora Mess
15.50–16.10 Model wzmocnionej domowej opieki paliatywnej dr hab. n med. Wojciech Leppert
16.10–16.30 Karnoprawna ochrona lekarza przed agresją ze strony pacjenta dr hab. Rafał Kubiak, prof. nadzw.
16.30–16.50 Prawne aspekty finansowania opieki paliatywnej oraz dochodzenie należności przez podmioty lecznicze w trybach administracyjnym i procesowym mec. Michał Wierciński
16.50–17.05 Wstępna analiza wykonanych świadczeń w opiece paliatywnej w 2015 roku na podstawie danych statystycznych i ekonomicznych pochodzących z OW NFZ – praca zgłoszona Maria Krajewska
17.05–17.30 Propozycja organizacji opieki nad pacjentem otępiałym – praca zgłoszona Robert Kucharski, Katarzyna Łachut
17.30–17.45 Wybrane aspekty opieki paliatywnej na przykładzie lekarzy, pielęgniarek i psychologów – praca zgłoszona Anna Wójcik-Krzemień
17.45–18.00 Dyskusja

18.00 Zakończenie pierwszego dnia konferencji


SOBOTA

9.00–10.30 SESJA V Wybrane zagadnienia opieki paliatywnej w pielęgniarstwie mgr Izabela Kaptacz, dr n. med. Eleonora Mess
9.00–9.20 Kompetencje pielęgniarek opieki paliatywnej mgr Izabela Kaptacz
9.20–9.40 Doskonalenie modelu opieki paliatywno-hospicyjnej warunkiem optymalizacji jakości życia chorego u kresu życia dr n. med. Barbara Sikora
9.40–10.00 Ocena objawów subiektywnych oraz jakości życia – wyzwania i trudności mgr Anna Białoń-Janusz
10.00–10.20 Strategia TIME w postępowaniu z owrzodzeniem nowotworowym u pacjenta objętego opieką paliatywną mgr Katarzyna Mucha
10.20–10.30 Dyskusja

10.30–10.50 Przerwa na kawę

10.50–11.50 SESJA VI Ból w medycynie paliatywnej cz. II – wykłady sponsorowane dr n. med. Tomasz Dzierżanowski, dr n. med. Adrianna Pędzik-Pigłowska
10.50–11.10 Wykład sponsorowany firmy Pfizer Leczenie bólu neuropatycznego spowodowanego terapią onkologiczną dr n.med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz
11.10–11.30 Wykład sponsorowany firmy Angelini Aktualne zasady i możliwości leczenia zaostrzeń bólu dr n. med. Tomasz Dzierżanowski
11.30–11.50 Wykład sponsorowany firmy Molteni Farmaceutici Ból przebijający – zastosowanie fentanylu donosowego z systemem PecSys w wybranych sytuacjach klinicznych dr n. med Adrianna Pędzik-Pigłowska

11.50–12.05 Przerwa na kawę

12.05–13.05 SESJA VII Ból w medycynie paliatywnej cz. III dr n.med. Filipczak-Bryniarska, dr n. med. Marcin Janecki
12.05–12.25 Co wiemy o wpływie leków opioidowych na układ immunologiczny dr n. med. Filipczak-Bryniarska
12.25–12.45 Leczenie silnego przewlekłego bólu o osób starszych z pomocą opioidów – nowe spojrzenie dr n. med. Marcin Janecki
12.45–13.05 Psychologiczne czynniki zwiększonej percepcji bólu dr n.med. Elwira Góraj

13.05–13.20 SESJA VIII Wystąpienia zgłoszone przez uczestników dr n. med. Tomasz Dzierżanowski, dr n. med. Aleksandra Kotlińska-Lemieszek
13.05–13.20 Rekomendacje polskiego klubu dostępu naczyniowego dotyczące obsługi portów dożylnych dr n.med. Jarosław Leś
13.20–13.35 Optymizm a zmęczenie i jakość życia pacjentek z zaawansowanym nowotworem ginekologicznym leczonych chemio- lub radioterapią Agnieszka Pietrzyk, Magdalena Franc, Sebastian Lizińczyk
13.35–13.50 Jakość życia z nowotworem krwi u schyłku życia Eleonora Mess
13.50–14.05 Komunikacja z pacjentem u kresu życia w praktyce pielęgniarki – przegląd doniesień zagranicznych Lena Serafin

14.05–15.05 SESJA IX Certyfikat jakości Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej jako kryterium oceny jednostek opieki paliatywnej – panel dyskusyjny dr n. med. Jadwiga Pyszkowska, dr n. med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz, lek. Wiesława Pokropska, dr n. med. Andrzej Stachowiak, dr hab. n. med. Wojciech Leppert

15.05 Zakończenie konferencji

 

Konferencja Opieka Paliatywna w Polsce 2016 – zaproszenie do udziału, opracował JG, informacja prasowa

 

ZOBACZ WIĘCEJ:   CZY RAK MUSI BOLEĆ?