8 stycznia 2019 roku w Pałacu Prezydenckim odbyła się oficjalna konferencja prasowa, podczas której Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złożył podpis pod projektem ustawy dotyczącej opracowania i wdrożenia Narodowej Strategii Onkologicznej. Dokument zostanie przekazany do analizy i procedowania w Sejmie RP. Narodowa Strategia Onkologiczna to kolejna koncepcja o charakterze długookresowym, która poprzez wytyczenie najważniejszych kierunków rozwoju polskiej onkologii ma przyczynić się do podniesienia poziomu opieki nad pacjentami onkologicznymi w naszym kraju.

NARODOWA STRATEGIA ONKOLOGICZNA W POLSCE

W lutym 2018 roku Najwyższa Izba Kontroli opublikowała kompleksową analizę dotyczącą skuteczności leczenia nowotworów w Polsce. Z raportu przygotowanego przez NIK wynika, iż efektywność leczenia onkologicznego w Polsce jest gorsza niż w większości krajów Unii Europejskiej.

W naszym kraju funkcjonuje obecnie Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych (jego aktualna edycja obejmuje lata 2016-2024), ale jednocześnie powstały również inne koncepcje i opracowania dotyczące poprawy krajobrazu opieki onkologicznej w Polsce.

W 2014 roku środowisko onkologów przygotowało pierwszą wersję Strategii Walki z Rakiem w Polsce (tzw. Cancer Plan) na lata 2015 – 2024. Dokument obejmuje szeroki zakres zagadnień, począwszy od edukacji społecznej i zaleceń dotyczących profilaktyki chorób nowotworowych, poprzez rozwój nauki i badań nad rakiem, do postulatów związanych z poprawą efektywności leczenia.

Obecnie rozpoczęto pilotaż dotyczący wprowadzenia i finansowania w naszym kraju Krajowej Sieci Onkologicznej – z zamiarem jej wdrożenia na terenie całego kraju. Celem wdrożenia sieci jest usprawnienie leczenia raka poprzez lepszą koordynację działań i reorganizację systemu w całym kraju – według ujednoliconych zasad.

Narodowa Strategia Onkologiczna to kolejny dokument, który – tym razem z inicjatywy Prezydenta RP – ma na celu reformę oraz podniesienie jakości i skuteczności opieki onkologicznej w Polsce. Prezydencki projekt ustawy o Narodowej Strategii Onkologicznej został podpisany 8 stycznia 2019 roku w Warszawie.

USTAWA O NARODOWEJ STRATEGII ONKOLOGICZNEJ

Podmiotem odpowiedzialnym za przyjęcie Narodowej Strategii Onkologicznej będzie Rada Ministrów. Realizację działań zaplanowano na lata 2020-2030 – strategia będzie programem wieloletnim. Dokument będzie przyjmowany przez Radę Ministrów w drodze uchwały – na podstawie przedstawionego przez Ministra Zdrowia projektu.

Strategia będzie finansowana przede wszystkim ze środków publicznych. Podmiotami realizującymi działania określone w Narodowej Strategii Onkologicznej będą organy i instytucje publiczne oraz podmioty działające w systemie ochrony zdrowia. Będą one mogły współdziałać z samorządami zawodów medycznych, organizacjami społecznymi oraz innymi podmiotami zainteresowanymi wsparciem działań określonych w Strategii.

Minister Zdrowia będzie organem koordynującym i monitorującym działania określone w dokumencie. Jest on również zobowiązany do przedstawienia koncepcji Narodowej Strategii Onkologiczne wraz z harmonogramem jej realizacji – do 30 września 2019 roku.

CELE NARODOWEJ STRATEGII ONKOLOGICZNA NA LATA 2020-2030

  • poprawa profilaktyki, wczesnego wykrywania, diagnostyki onkologicznej i terapii chorób nowotworowych;
  • obniżenie zachorowalności na raka w Polsce poprzez edukację zdrowotną, promocję zdrowia i profilaktykę, w tym kształtowanie świadomości prozdrowotnej i czujności onkologicznej;
  • rozwój systemu opieki zdrowotnej przez koncentrację działań wokół chorego i jego potrzeb, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy jakości życia chorych i ich rodzin;
  • opracowanie i wdrożenie zmian organizacyjnych, które zapewnią chorym równy dostęp do koordynowanej i kompleksowej opieki onkologicznej;
  • zapewnienie pacjentom dostępu do wysokiej jakości świadczeń opieki zdrowotnej w obszarze onkologii, udzielanych zgodnie z aktualną wiedzą medyczną;
  • rozwój działalności szkoleniowej i edukacji w obszarze onkologii;
  • rozwój badań naukowych mających na celu podniesienie efektywności oraz innowacyjności leczenia chorób nowotworowych na terenie naszego kraju.