W połowie marca Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt zmian na liście leków refundowanych, która wejdzie w życie od 1 kwietnia 2024 roku. Pacjenci zyskali dostęp do refundacji 7 nowych terapii we wskazaniach onkologicznych i 26 terapii we wskazaniach nieonkologicznych, w tym 8 we wskazaniach dla chorób rzadkich. Co nowego na kwietniowej liście refundacyjnej w onkologii?

Kwietniowa lista refundacyjna w onkologii przyniosła wiele ważnych nowości dla pacjentów zmagających się z nowotworami złośliwymi.

Zmiany na najnowszej liście refundacyjnej dotyczą m.in. chorych na raka szyjki macicy, raka jajnika, nowotwory układu pokarmowego i nowotwory hematologiczne.

(aktualizacja: kwiecień 2024)

Nowa lista refundacyjna – kwiecień 2024

NOWE WSKAZANIA ONKOLOGICZNE

 • Lynparza olaparyb – leczenie II linii olaparybem w monoterapii na nawrotowego raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej, u chorych z brakiem obecności mutacji w genach BRCA 1/2.
 • Opdualag niwolumab + relatlimab – leczenie III lub IV linii niwolumabem z relatlimabem pacjentów od 12 roku życia z czerniakiem w stopniu zaawansowania z ekspresją PDL1 < 1%.
 • Imbruvica ibrutynib – leczenie I linii dorosłych chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową ibrutynibem w skojarzeniu z wenetoklaksem (schemat I+V), bez względu na status del17p/mutTP53. (Choroba rzadka)
 • Calquence akalabrutynib – leczenie od II linii dorosłych chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową bez del17p/mutTP53 akalabrutynibem w monoterapii (rozszerzenie dotychczas refundowanego wskazania poprzez usunięcie warunków dotyczących wcześniejszego leczenia wenetoklaksem w skojarzeniu z przeciwciałem anty-CD20 lub z przeciwwskazaniami do tej terapii lub z toksycznością tej terapii) (Choroba rzadka)
 • Keytruda pembrolizumab – leczenie I linii pembrolizumabem w skojarzeniu z chemioterapią, z bewacyzumabem lub bez bewacyzumabu w leczeniu chorych na przetrwałego, nawrotowego lub z przerzutami raka szyjki macicy, u których CPS z ekspresją PD-L1 w tkance nowotworowej wynosi ≥ 1.
 • Różne nazwy handlowe kapecytabina – CAPECITABINE – rozszerzenie załącznika C.5.b o wskazania pozarejestracyjne: nowotwory złośliwe narządów głowy i szyi (C00 – C14); nowotwory złośliwe przełyku (C15); nowotwory złośliwe jelita cienkiego (C17); nowotwory złośliwe odbytu i kanału odbytu (C21); nowotwory złośliwe tarczycy i innych gruczołów wydzielania wewnętrznego (C73 – C75), rozszerzenie o leczenie choroby zaawansowanej w rozpoznaniach C.22–C.25. (Wskazanie off-label)
 • Różne nazwy handlowe oksaliplatyna – OXALIPLATIN – rozszerzenie załącznika C.46.b o wskazanie pozarejestracyjne: nowotwór złośliwy przełyku (C15). (Wskazanie off-label)

SPRAWDŹ: NOWE REKOMENDACJA EMA W ONKOLOGII

nowa lista refundacyjna

Styczeń 2024 – nowa lista refundacyjna w onkologii

Od 1 stycznia 2024 roku obowiązują nowe listy refundacyjne. Zmiany dotyczące leczenia onkologicznego:

 • Program lekowy B.12.FM „Leczenie chorych na chłoniaki B-komórkowe”

Możliwość zastosowania polatuzumabu vedotin (Polivy) w skojarzeniu z rytuksymabem, cyklofosfamidem, doksorubicyną i prednizonem w leczeniu I linii chorych na chłoniaka rozlanego z dużych komórek B (DLBCL).

 • Program lekowy B.54 „Leczenie chorych na szpiczaka plazmocytowego”

Możliwość zastosowania daratumumabu (Darzalex) w formie podskórnej w skojarzeniu z lenalidomidem i deksametazonem (schemat DRd) w leczeniu I linii chorych na szpiczaka plazmocytowego niekwalifikujących się do przeszczepienia autologicznych krwiotwórczych komórek macierzystych.

 • Program lekowy B.77 „Leczenie chorych na klasycznego chłoniaka Hodgkina”

Możliwość zastosowania brentuksymabu vedotin (Adcetris) w skojarzeniu z doksorubicyną, winblastyną i dakarbazyną w leczeniu I linii chorych na klasycznego chłoniak Hodgkina w IV stadium zaawansowania.

 • Program lekowy B.79 „Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową”

Możliwość zastosowania zanubrytynibu (Brukinsa) w leczeniu I i kolejnych linii chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową. Możliwość zastosowania wenetoklaksu (Venclyxto) w skojarzeniu z obinutuzumabem w leczeniu I linii populacji FIT chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową.

 • Program lekowy B.119 „Leczenie pacjentów ze zróżnicowanym rakiem tarczycy”

Możliwość zastosowania kabozantynibu (Cabometyx) w leczeniu II linii chorych na zróżnicowanego raka tarczycy opornego na terapię radiojodem.

 • Program lekowy B.155 „Leczenie chorych z nerwiakowłókniakami splotowatymi w przebiegu neurofibromatozy typu 1 (NF1)

Możliwość zastosowania selumetynibu (Koselugo) w leczeniu objawowych, nieoperacyjnych nerwiakowłókniaków splotowych (PN) u dzieci i młodzieży w wieku 3 lat i starszych z neurofibromatozą typu 1 (NF1).

PRZEJDŹ DO: NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Listopad 2023 – lista refundacyjna w onkologii

Od 1 listopada 2023 roku obowiązują nowe listy refundacyjne. Zmiany dotyczące leczenia onkologicznego:

 • Program lekowy B.9.FM „Leczenie chorych na raka piersi”

Możliwość zastosowania trastuzumabu derukstekan (Enhertu) w II–IV linii leczenia chorych z powodu nieoperacyjnego lub zaawansowanego HER2-dodatniego raka piersi po zastosowaniu co najmniej jednej linii terapii anty-HER2.

Możliwość zastosowania olaparybu (Lynparza) w leczeniu uzupełniającym chorych z germinalnymi mutacjami BRCA1/2, u których występuje hormonozależny HER2-ujemny lub potrójnie ujemny wczesny rak piersi wysokiego ryzyka, leczony wcześniej chemioterapią neoadjuwantową lub adjuwantową.

Możliwość zastosowania olaparybu (Lynparza) w II–III linii leczenia chorych z obecnością mutacji germinalnych w genach BRCA1/2, po uprzednim zastosowaniu hormonoterapii z lub bez inhibitorów CDK4/6 w leczeniu paliatywnym (dopuszczalne jest wcześniejsze stosowanie 1–2 linii chemioterapii paliatywnej lub chemioterapii okołooperacyjnej z udziałem antracykliny i taksoidu oraz I linii chemioterapii paliatywnej).

Możliwość zastosowania olaparybu (Lynparza) w I–III linii leczenia przerzutowego lub miejscowo zaawansowanego potrójnie ujemnego raka piersi z obecnością mutacji germinalnych w genach BRCA 1/2, gdy leczenie miejscowe jest nieskuteczne lub niemożliwe do zastosowania. Chorzy musieli otrzymać wcześniej chemioterapię zawierającą taksoid lub antracyklinę w leczeniu okołooperacyjnym lub paliatywnym (dopuszczalne jest wcześniejsze stosowanie nie więcej niż 2 linii chemioterapii paliatywnej lub chemioterapii okołooperacyjnej i 1 linii chemioterapii paliatywnej).

 • Program lekowy B.14 „Leczenie chorych na przewlekła białaczkę szpikową”

Możliwość zastosowania asciminibu (Scemblix) od III linii leczenia, po uprzednim leczeniu przynajmniej dwoma inhibitorami kinazy tyrozynowej, po których u chorych wystąpiła nietolerancja lub niepowodzenie leczenia.

 • Program lekowy B.81 „Leczenie chorych na nowotwory mieloproliferacyjne”

Możliwość zastosowania ruksolitynibu (Jakavi) w leczeniu chorych na czerwienicę prawdziwą z grupy wysokiego ryzyka, z opornością lub nietolerancją na leczenie hydroksymocznikiem.

 • Program lekowy B.141.FM „Leczenie pacjentów z rakiem urotelialnym”

Możliwość zastosowania niwolumabu (Opdivo) w leczeniu uzupełniającym chorych z ekspresją liganda programowanej śmierci komórki 1 (PD-L1, programmed cell death ligand 1) na komórkach guza ≥ 1% i wysokim ryzykiem nawrotu po radykalnej cystektomii z cechą R0.

Możliwość zastosowania enfortumabu wedotyny (Padcev) w II–III linii leczenia chorych z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym rakiem urotelialnym, którzy otrzymali wcześniej chemioterapię opartą na pochodnych platyny i inhibitor receptora programowanej śmierci komórki 1 (PD-1, programmed death-1) lub  PD-L1 (nawrót choroby w okresie nie wcześniej niż 6 miesięcy od zakończenia leczenia I linii).

 • Program lekowy B.144 „Leczenie pacjentów z guzami litymi z fuzją genu receptorowej kinazy tyrozynowej dla neurotrofin (NTRK, neurotrophic tyrosine receptor kinase)”

Możliwość zastosowania entrektynibu (Rozlytrek) w tej grupie pacjentów.

 • Katalog chemioterapii C.86.c

Możliwość zastosowania trastuzumabu dożylnie (i.v., intravenosus) w skojarzeniu z paklitakselem i karboplatyną w leczeniu chorych na zaawansowanego lub nawrotowego surowiczego rakaendometrium z nadekspresją białka HER2.

 • Katalog chemioterapii C.82.a

Możliwość zastosowania bewacyzumabu w skojarzeniu z paklitakselem, topotekanem iniekcyjnie lub pegylowaną liposomalną doksorubicyną w leczeniu pacjentek z nawrotem opornego na związki platyny raka jajnika, jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej.

Możliwość zastosowania gemcytabiny w leczeniu chorych na nowotwór złośliwy moczowodu (C.66) lub nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów moczowych (C.68).

POLECAMY: NOWE REJESTRACJE FDA W ONKOLOGII

Wrzesień 2023 – aktualna lista refundacyjna

Program B.6 – leczenie raka płuca oraz międzybłoniaka opłucnej

 • lorlatynib – I linia leczenia pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP) z mutacją w genie ALK (chorzy wcześniej niepoddawani systemowemu leczeniu z powodu zaawansowanego nowotworu).
 • sotorasib – II lub kolejne linie leczenia pacjentów z NDRP z mutacją G12C w genie KRAS po niepowodzeniu co najmniej jednej wcześniejszej linii leczenia systemowego.
 • atezolizumab – leczenie adjuwantowe po całkowitej resekcji i chemioterapii opartej na związkach platyny u dorosłych pacjentów z NDRP o wysokim ryzyku wystąpienia nawrotu, u których w tkance nowotworowej ekspresja PD-L1 wynosi ≥50% na komórkach guza.

Program B.10 – leczenie pacjentów z rakiem nerki

 • pembrolizumab – leczenie adjuwantowe po zabiegu nefrektomii u dorosłych pacjentów z rakiem nerki.

Program B.12 – leczenie chorych na chłoniaki B-komórkowe

 • breksukabtagen autoleucel – III lub kolejne linie leczenia terapią CAR-T (breksukabtagen autoleucel) u dorosłych pacjentów z opornym lub nawrotowym chłoniakiem z komórek płaszcza (MCL), którzy uprzednio otrzymali co najmniej dwie linie leczenia systemowego, w tym inhibitor kinazy tyrozynowej Brutona. (Choroba rzadka) (TLI)

Program B.58 – leczenie chorych na raka przełyku, połączenia żołądkowo-przełykowego i żołądka

 • niwolumab – leczenie adjuwantowe niwolumabem w monoterapii dorosłych pacjentów z rakiem przełyku (płaskonabłonkowym lub gruczołowym) lub połączenia żołądkowo-przełykowego, z chorobą resztkową, po wcześniejszej chemioradioterapii neoadjuwantowej.
 • niwolumab – I linia leczenia niwolumabem w skojarzeniu z chemioterapią skojarzoną opartą na fluoropirymidynie (5FU) i pochodnej platyny (oksaliplatynie lub kapecytabinie – według schematu CAPOX lub FOLFOX) dorosłych pacjentów z HER2-ujemnym zaawansowanym lub przerzutowym gruczolakorakiem przełyku, połączenia żołądkowo-przełykowego lub żołądka z ekspresją PD-L1 wg skali CPS ≥ 5.
 • niwolumab + ipilimumab – I linia leczenia niwolumabem w skojarzeniu z chemioterapią zawierającą fluoropirymidynę i pochodną platyny albo z ipilimumabem dorosłych pacjentów z zaawansowanym nieoperacyjnym, nawrotowym lub przerzutowym płaskonabłonkowym rakiem przełyku z ekspresją PD-L1 ≥ 1%.
 • triflurydyna + typiracyl – III linia leczenia triflurydyną z typiracylem pacjentów z gruczolakorakiem żołądka lub połączenia żołądkowo-przełykowego w stadium uogólnionym, u których udokumentowano nieskuteczność dwóch wcześniejszych standardowych schematów leczenia choroby zaawansowanej, w tym obejmujących fluoropirymidynę, platynę i taksany lub irynotekan.

Program B.108.FM – leczenie pacjentów z rakiem rdzeniastym tarczycy

 • selpercetynib – II linia leczenia pacjentów z zaawansowanym rakiem rdzeniastym tarczycy z obecnością fuzji genu RET, którzy wymagają terapii systemowej po wcześniejszym leczeniu wandetanibem lub kabozantynibem. (Choroba rzadka) (TLI)

Program B.148 – leczenie chorych na raka endometrium

 • dostarlimab – II linia leczenia pacjentek z nawrotowym lub zaawansowanym rakiem endometrium z upośledzeniem naprawy nieprawidłowo sparowanych nukleotydów (dMMR) lub wysoką niestabilnością mikrosatelitarną (MSI-H).

Program B.149 – leczenie pacjentów z chorobą przeszczep przeciwko gospodarzowi

 • ruksolitynib – leczenie ruksolitynibem pacjentów od 12 roku życia z ostrą lub przewlekłą chorobą przeszczep przeciwko gospodarzowi (GvHD) po przeszczepieniu allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych i z niewystarczającą odpowiedzią na leczenie kortykosteroidami. (Choroba rzadka)

Program C.6 – Carboplatin

 • karboplatyna – objęcie finasowaniem karboplatyny w nowotworach przełyku – wszystkie lokalizacje (ICD-10 C.15.) wraz z usunięciem dotychczasowego zawężenia wskazania. (Wskazanie off-label)

Program C.47 – Paclitaxel

 • paklitaksel – objęcie finasowaniem paklitakselu w nowotworach przełyku – wszystkie lokalizacje wraz z usunięciem dotychczasowego zawężenia wskazania oraz dodanie możliwości finasowania podania paklitakselu w terapii nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu. (Wskazanie off-label)

Lipiec 2023 – zmiany na liście refundacyjnej

NOWE WSKAZANIA ONKOLOGICZNE 

 • pembrolizumab – leczenie pembrolizumabem w skojarzeniu z chemioterapią jako leczenie przedoperacyjne (neoadjuwantowe) i kontynuacja pembrolizumabu jako leczenie pooperacyjne (adjuwantowe) po zabiegu chirurgicznym u chorych na potrójnie ujemnego raka piersi miejscowo zaawansowanego lub we wczesnym stadium z dużym ryzykiem nawrotu.
 • pembrolizumab – leczenie pembrolizumabem przerzutowego potrójnie ujemnego raka piersi z ekspresją PD-L1 w skojarzeniu z paklitakselem albo z gemcytabiną i karboplatyną (pierwsza linia leczenia). Do leczenia kwalifikowani są pacjenci, u których stwierdzono brak wcześniejszego farmakologicznego leczenia systemowego nieoperacyjnego lub przerzutowego potrójnie ujemnego raka piersi, przy czym za leczenie systemowe nie uznaje się wcześniejszej terapii z założeniem radykalnym zakończonej w okresie powyżej 6 miesięcy. Zastosowanie terapii nie jest możliwe po wcześniejszym zastosowaniu immunoterapii pembrolizumabem w leczeniu okołooperacyjnym.
 • tukatynib – leczenie tukatynibem w skojarzeniu z trastuzumabem i kapecytabiną w trzeciej lub czwartej linii leczenia, a w drugiej tylko w przypadku, gdy w pierwszej linii stosowano trastuzumab +/- pertuzumab albo trastuzumab emtanzyna oraz występują przerzuty do ośrodkowego układu nerwowego. Podanie tukatynibu wymaga zastosowania wcześniej co najmniej jednej linii paliatywnej terapii anty-HER2.
 • izatuksymab – leczenie izatuksymabem w skojarzeniu z pomalidomidem i deksametazonem (schemat IsaPd) od III linii leczenia dorosłych chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego z niewydolnością nerek (RI), i u których w którymkolwiek z poprzedzających protokołów leczenia zastosowano lenalidomid i inhibitor proteasomu.
 • karfilzomib – leczenie karfilzomibem w skojarzeniu z lenalidomidem i deksametazonem (schemat KRd) dorosłych chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego w II-IV linii leczenia (tj. rozszerzenie dotychczas refundowanego wskazania w schemacie KRd).

Maj 2023 – zmiany na liście refundacyjnej

NOWE WSKAZANIA ONKOLOGICZNE 

 • tafasytamab – leczenie tafasytamabem w skojarzeniu z lenalidomidem dorosłych chorych na opornego/nawrotowego chłoniaka rozlanego z dużych komórek B (DLBCL), niekwalifikujących się do przeszczepienia autologicznych krwiotwórczych komórek macierzystych.
 • imbruvica ibrutynib – leczenie ibrutynibem w monoterapii dorosłych chorych na opornego/nawrotowego chłoniaka z komórek płaszcza (MCL).
 • cemiplimab – leczenie cemiplimabem w II linii leczenia, u pacjentów, u których nastąpiła progresja choroby lub nietolerancja w trakcie terapii inhibitorem szlaku Hedgehog.
 • onureg azacytydyna (postać doustna) – leczenie podtrzymujące azacytydyną doustną w monoterapii dorosłych chorych na ostrą białaczkę szpikową w potwierdzonej pierwszej całkowitej remisji lub potwierdzonej remisji z niepełną regeneracją morfologii krwi po chemioterapii indukującej albo indukującej i konsolidującej.
 • lenalidomid – leczenie lenalidomidem w skojarzeniu z rytuksymabem dorosłych pacjentów z uprzednio nieleczonym chłoniakiem grudkowym w stopniu 1-3a.
 • lenalidomid – leczenie lenalidomidem w skojarzeniu z rytuksymabem dorosłych pacjentów z uprzednio leczonymi chłoniakiami strefy brzeżnej.
 • lenalidomid – leczenie lenalidomidem w skojarzeniu z rytuksymabem dorosłych pacjentów z nawracającym lub opornym na leczenie chłoniakiem z komórek płaszcza.
  (Choroba rzadka)
 • sunitynib – leczenie sunitynibem mięsaków tkanek miękkich u pacjentów z samotnym guzem włóknistym (solitary fibrous tumor), a także u wcześniej poddanych chemioterapii pacjentów z mięsakiem naczyniowym (angiosarcoma).

ZMIANY W PROGRAMACH LEKOWYCH i CHEMIOTERAPII

 • B.8 – LECZENIE CHORYCH NA MIĘSAKI TKANEK MIĘKKICH (ICD-10: C48, C49) – Kompleksowa zmiana budowy programu lekowego dotyczącego leczenia pacjentów z mięsakami tkanek miękkich zainicjowana przeniesieniem sunitynibu do katalogu chemioterapii. Ujednolicono oraz uproszczono kryteria kwalifikacji oraz wyłączenia z programu wobec dwóch pozostałych terapii. W przypadku trabektedyny rozszerzono kryterium włączenia o pacjentów ze stanem sprawności ocenionym na 2 wg ECOG. Zmiany porządkujące objęły także zapisy dotyczące dawkowania, jak również badań diagnostycznych wykonywanych w trakcie kwalifikacji i monitorowania leczenia.
 • B.10 – LECZENIE PACJENTÓW Z RAKIEM NERKI (ICD-10 C64) – Ujednolicenie kryteriów kwalifikacji, wyłączenia oraz badań diagnostycznych, a także monitorowania bezpieczeństwa i skuteczności leczenia.
 • B.55 – LECZENIE PACJENTÓW Z WRZODZIEJĄCYM ZAPALENIEM JELITA GRUBEGO (WZJG) (ICD-10: K51) – Zniesienie zapisów dotyczących leczenia cyklosporyną w kolumnie Świadczeniobiorcy dla pacjentów kwalifikujących się do leczenia ciężkiej lub umiarkowanej postaci wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.
 • B.71 – LECZENIE TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ CHORYCH NA PRZEWLEKŁE WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU C (ICD-10: B18.2) – Zmiany w programie lekowym o charakterze porządkującym. Zaktualizowano wskaźniki dokumentujące stopień zaawansowania choroby wątroby poprzez dodanie wskaźnika APRI oraz FIB-4. Zniesiono konieczność oznaczania genotypu HCV w przypadku pacjentów włączonych pierwszorazowo do terapii pangenotypowej. Dodatkowo zmianie uległy zapisy dotyczące monitorowania leczenia w programie – w określonych przypadkach klinicznych możliwe jest odstąpienie od wizyt monitorujących leczenie w trakcie terapii.
 • B.97 – LECZENIE DOROSŁYCH CHORYCH NA PIERWOTNĄ MAŁOPŁYTKOWOŚĆ IMMUNOLOGICZNĄ (ICD-10: D69.3) – Ujednolicenie kryteriów kwalifikacji do programu dla eltrombopagu, romiplostymu i awatrombopagu poprzez usunięcie zapisu o przeciwskazaniu do wykonania splenektomii lub nieskuteczności splenektomii. Wydłużeniu uległ okres między badaniami okulistycznymi w przypadku leczenia eltrombopagiem z 3 na 12 miesięcy.
 • C.88.a, C.88.b, C.88.c, C.88.d – SUNITINIB – Zmiana kategorii dostępności refundacyjnej sunitynibu z programu lekowego B.3 do katalogu chemioterapii C.88.a, z programu lekowego B.8 do katalogu chemioterapii C.88.b, z programu lekowego B.10 do katalogu chemioterapii C.88.c, z programu lekowego B.53 do katalogu chemioterapii C.88.d. W leczeniu nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST) dodany został kod ICD-10 C19, który nie był uwzględniony w uprzednio obowiązującym programie lekowym B.3.
 • C.89.a, C.89.b, C.89.c – SORAFENIB – Zmiana kategorii dostępności refundacyjnej sorafenibu z programu lekowego B.3 do katalogu chemioterapii C.89.a, z programu lekowego B.5 do katalogu chemioterapii C.89.b, z programu lekowego B.10 do katalogu chemioterapii C.89.c. W leczeniu nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST) dodany został kod ICD-10 C19, który nie był uwzględniony w uprzednio obowiązującym programie lekowym B.3.
 • C.70.d – IMATINIB – Zmiana kategorii dostępności refundacyjnej imatynibu z programu lekowego B.3 do katalogu chemioterapii C.70.d. W leczeniu nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST) dodany został kod ICD-10 C19, który nie był uwzględniony w uprzednio obowiązującym programie lekowym B.3.
 • C.91.a, C.91.b – EVEROLIMUS – Zmiana kategorii dostępności refundacyjnej ewerolimusu z programu lekowego B.10 do katalogu chemioterapii C.91.a, z programu lekowego B.53 do katalogu chemioterapii C.91.b.

Marzec 2023 – lista refundacyjna

NOWE WSKAZANIA ONKOLOGICZNE

 • niwolumab + ipilimumab – Leczenie w II albo III albo IV albo V linii chorych na zaawansowanego raka jelita grubego z potwierdzoną niestabilnością mikrosatelitarną wysokiego stopnia (ang. MSI-H) lub zaburzeniami mechanizmów naprawy uszkodzeń DNA o typie niedopasowania (ang. dMMR) z wykorzystaniem substancji czynnej niwolumab w skojarzeniu z ipilimumabem.
 • pembrolizumab – Leczenie w I linii chorych na zaawansowanego raka jelita grubego z potwierdzoną niestabilnością mikrosatelitarną wysokiego stopnia (ang. MSI-H) lub zaburzeniami mechanizmów naprawy uszkodzeń DNA o typie niedopasowania (ang. dMMR) z wykorzystaniem substancji czynnej pembrolizumab w monoterapii.
 • durwalumab – Leczenie w I linii chorych na drobnokomórkowego raka płuca z zastosowaniem durwalumabu (w skojarzeniu z pochodną platyny (cisplatyna lub karboplatyna) i etopozydem w fazie indukcji).
 • olaparyb – Leczenie w II albo III linii chorych na opornego na kastrację raka gruczołu krokowego po progresji choroby podczas terapii lekiem hormonalnym nowej generacji oraz obecnością patogennej lub prawdopodobnie patogennej mutacji (germinalnej lub somatycznej) w genie BRCA1 lub BRCA2.
 • apalutamid – Leczenie w I linii chorych na wrażliwego na kastrację raka gruczołu krokowego o małym obciążeniu przerzutami (z ang. low volume disease).
 • kabazytaksel – Leczenie w I albo II albo III linii chorych na opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami kabazytakselem, leczonych wcześniej docetakselem
 • pembrolizumab – Leczenie w I linii chorych na miejscowo zaawansowanego raka przełyku nieoperacyjnego lub z przerzutami, lub HER-2 ujemnego gruczolakoraka połączenia przełykowo-żołądkowego z wykorzystaniem substancji czynnej pembrolizumab w skojarzeniu z chemioterapią zawierającą pochodną platyny i fluoropirymidynę
 • larotrektynib – Leczenie chorych z różnymi typami nowotworów litych, w przypadku których stwierdza się fuzję genu receptorowej kinazy tyrozynowej dla neurotrofin (NTRK). Leczenie dotyczy pacjentów z nowotworami w stadium miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym, u których brak jest możliwości leczenia miejscowego lub jego podjęcie może doprowadzić do poważnych i niekorzystnych następstw zdrowotnych. Dodatkowo terapia jest wskazana w przypadkach wyczerpania innych możliwości oraz w przypadkach braku innych terapii o potwierdzonych korzyściach klinicznych w danym wskazaniu. Kwalifikacja do leczenia będzie przeprowadzana przez Zespół Koordynacyjny.
 • octan abirateronu – Leczenie chorych na nowo rozpoznanego hormonowrażliwego raka gruczołu krokowego wysokiego ryzyka z przerzutami (mHSPC).
 • octan abirateronu – Leczenie chorych na wrażliwego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami (mHSPC) oraz leczenia pacjentów na opornego na kastrację raka gruczołu krokowego bez przerzutów (nmCRPC) z wysokim ryzykiem wystąpienia przerzutów (wskazanie off-label).

ZMIANY W PROGRAMACH LEKOWYCH i CHEMIOTERAPII

 • Dodanie możliwości kwalifikacji pacjentów z przerzutami do ośrodkowego układu nerwowego (OUN) w leczeniu drobnokomórkowego raka płuca durwalumabem albo atezolizumabem
 • Korekta zapisów dotyczących linii leczenia dla dwóch substancji: talazoparyb oraz sacytuzumab gowetikan stosowanych w leczeniu przerzutowego potrójnie ujemnego raka piersi.
 • Zasadniczą zmianą w programie lekowym dotyczącym raka gruczołu krokowego jest kompleksowe uwzględnienie wszystkich opcji leczenia w ramach jednego programu lekowego, czego efektem, jest zmiana jego nazwy z „B.56. Leczenie chorych na opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD-10: C61)” na „B.56. Leczenie chorych na raka gruczołu krokowego (ICD-10: C61)”. Zmiana ta obejmuje uwzględnienie refundowanych już w ramach obecnego programu opcji terapeutycznych, jak również nowych możliwości terapeutycznych znajdujących się w procesie refundacyjnym (tj. apalutamid w mHSPC oraz kabazytaksel, olaparyb w mCRPC). Zmiany zapisów mają charakter porządkujący oraz dostosowują zapisy programu lekowego do aktualnych wytycznych klinicznych. Główną zmianą są zapisy odnoszące się do progresji choroby w kryteriach wyłączenia z programu lekowego.
 • Zmiana kategorii dostępności refundacyjnej dla trastuzumabu w formie dożylnej. W leczeniu raka piersi wprowadzono możliwość leczenia trastuzumabem dożylnym po progresji w połączeniu z inną terapią przeciwnowotworową (czwarta lub kolejna linia leczenia). W zakresie drugiego wskazania wprowadzono możliwość leczenia gruczolakoraka żołądka oraz połączenia przełykowo-żołądkowego trastuzumabem dożylnym, a także umożliwiono skojarzenie terapii z oksaliplatyną.
 • Zmiana kategorii dostępności refundacyjnej dla octanu abirateronu z programu lekowego B.56 do katalogów chemioterapii C.87.a i C.87.b.

Styczeń 2023 – aktualna lista refundacyjna

Dobre informacje dotyczą przede wszystkim pacjentów z rakiem płuca oraz międzybłoniakiem opłucnej. Duże zmiany i przesunięcia nastąpią również w programach lekowych dotyczących hematoonkologii.

Program lekowy dotyczący raka płuca i międzybłoniaka opłucnej został poszerzony o nowe opcje terapeutyczne. Od 2023 roku dorośli pacjenci z niedrobnokomórkowym rakiem płuca z ekspresją PD-L1 < 50% będą mogli być leczeni w I linii terapiami skojarzonymi: niwolumabem i ipilimumabem w połączeniu z dwoma cyklami chemioterapii. Natomiast chorzy na nieoperacyjnego międzybłoniaka opłucnej będą mogli skorzystać z opcji leczenia podwójną immunoterapią dostępną również w I linii.

Na styczniowej liście leków refundowanych pojawiła się cząsteczka entrektynib (Rozlytrek) – Leczenie I lub II linii niedrobnokomórkowego raka płuc u pacjentów z fuzją genu ROS-1 (chorzy z niepowodzeniem wcześniejszej chemioterapii).

Dla innych cząsteczek dostępnych we wspomnianym programie lekowym pojawiły się nowe wskazania refundacyjne:

 • ozymertynib (Tagrisso) – Leczenie uzupełniające po radykalnej resekcji guza u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca oraz leczenie III i kolejnych linii niedrobnokomórkowego raka płuca u pacjentów z potwierdzoną obecnością mutacji T790M w genie EGFR.
 • cemiplimab (Libtayo) – Leczenie I linii w monoterapii pacjentów z rozsianym niedrobnokomórkowym rakiem płuca o wysokiej ekspresji PD-L1 (Pd-L1 ⩾ 50%).
 • atezolizumab (Tecentriq) – Leczenie I linii w monoterapii pacjentów z rozsianym niedrobnokomórkowym rakiem płuca o wysokiej ekspresji PD-L1 (Pd-L1 ⩾ 50%).

Styczniowa lista refundacyjna w onkologii przyniesie także istotne zmiany w hematoonkologii. Uporządkowane i scalone zostały programy lekowe dotyczące leczenia chłoniaków, szpiczaka plazmocytowego oraz przewlekłej białaczki limfocytowej.

Listopad 2022 – nowa lista leków refundowanych w onkologii

Od 1 listopada jeszcze szersza grupa pacjentek z rakiem jajnika będzie mogła być leczona nowoczesną terapią celowaną. Chodzi o cząsteczkę olaparyb w skojarzeniu z bewacyzumabem. Zmiany zapisów w programie lekowym B.50 pozwolą klinicystom formalnie wykorzystywać połączenie tych dwóch terapii. Zgodnie z zapisami programu lekowego B.50, leczenie będzie możliwe do wdrożenia u pacjentek z nowo zdiagnozowanym, zaawansowanym rakiem jajnika (stopień zaawansowania FIGO IV lub III) z obecnością mutacji w genach BRCA1/2 lub potwierdzonym niedoborem homologicznej rekombinacji (HRD) bez względu na obecność choroby resztkowej.

Z leczenia inhibitorem PARP będą mogli również skorzystać pacjenci chorujący na raka trzustki – od 1 listopada olaparyb będzie refundowany w ramach terapii podtrzymującej u pacjentów z gruczolakorakiem trzustki i mutacją w genach BRCA1/2, u których zakończono co najmniej 16-tygodniowy cykl chemioterapii z udziałem pochodnych platyny.

Decyzją Ministra Zdrowia od 01.11.2022 roku pacjenci chorujący na raka przełyku i żołądka będą mogli być leczeni nowymi terapiami. Na liście leków refundowanych pojawi się możliwość stosowania niwolumabu w programie lekowym B.58 Leczenie chorych na zaawansowanego raka przełyku i żołądka.

Na listopadowej liście refundacyjnej pojawiły się trzy nowe leki w czterech wskazaniach w leczeniu chorych na raka piersi (ICD-10: C50):

 • alpelisyb (B.9.FM). Leczenie I lub II linii przerzutowego HER-2 ujemnego raka piersi z obecnością mutacji PIK3CA. Terapia skojarzona z fluwestrantem, stosowana po progresji lub nawrocie raka piersi w trakcie lub po zakończeniu leczenia hormonalnego z zastosowaniem inhibitora aromatazy.
 • talazoparyb (B.9.FM). Leczenie II lub III linii przerzutowego HER-2 ujemnego raka piersi z obecnością mutacji w genach BRCA 1/2, po uprzednim zastosowaniu hormonoterapii z lub bez inhibitorów CDK4/6.
 • talazoparyb (B.9.FM). Leczenie I lub II linii przerzutowego potrójnie ujemnego raka piersi z obecnością mutacji w genach BRCA 1/2.
 • sacytuzumab gowitekan (B.9.FM). Leczenie II lub III linii przerzutowego potrójnie ujemnego w przypadku pacjentów, którzy wcześniej otrzymali co najmniej dwie linie leczenia systemowego.

Dodatkowo, w leczeniu chorych z nowotworami neuroendokrynnymi układu pokarmowego z zastosowaniem farmaceutyków (ICD-10: C25.4, C17.0-C17.9, C18.0-C18.4) pojawią się nowe wskazania:

 • lutetu (177 Lu) oksodotreotyd (B.139). Leczenie pacjentów z guzami neuroendokrynnymi trzustki (ICD-10 C 25.4).
 • lutetu (177 Lu) oksodotreotyd (B.139)Leczenie pacjentów z nowotworami neuroendokrynnymi przewodu pokarmowego wywodzącego się ze środkowego odcinka prajelita (MIDGUT) (ICD-10 C17.0-C17.9, C18.0-C18.4).

Od listopada pacjenci z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym rakiem pęcherza moczowego będą mogli korzystać z leczenia w ramach programu lekowego. Zyskali w ten sposób dostęp do immunoterapii podtrzymującej efekty działania chemioterapii pierwszej linii.

Wrzesień 2022 – najnowsza lista refundacyjna

Od września na listę refundacyjną weszły cztery nowe terapie dla chorych na ostrą białaczkę szpikową.

 • Pierwszym lekiem jest gemtuzumab ozogamycyny – forma immunochemioterapii składająca się z cząsteczki przeciwciała, czyli białka, które rozpoznaje w sposób wybiórczy antygen CD33 na powierzchni komórki białaczkowej oraz z przyłączonej do niego toksyny.
 • Drugą terapię, która jest refundowana od września stanowi lek nazwie wenetoklaks w skojarzeniu z azacytydyną. Wenetoklaks należy to leków tzw. celowanych.
 • Pacjenci z wtórną białaczką szpikową otrzymali dostęp do terapii CPX-351. Są to dwie wcześniej znane substancje stosowane w chemioterapii nowotworów – daunorubicyna i cytarabina, zamknięte w optymalnych proporcjach w tłuszczowych mikrokapsułkach.
 • Kolejny lek na ostrą białaczkę szpikową to gilterytynib – stosowany u pacjentów ze szczególnym rodzajem zaburzenia genetycznego – mutacją w genie FLT3.

Na wrześniowej liście leków refundowanych, pojawiło się również nowe wskazanie dla grupy chorych na płaskonabłonkowego raka narządów głowy i szyi:

 • pembrolizumab (B. 52) – objęcie refundacją w pierwszej linii terapii płaskonabłonkowego raka jamy ustnej, gardła lub krtani substancji czynnej pembrolizumab w monoterapii lub terapii łączonej z chemioterapią u pacjentów z ekspresją CPS ≥ 1.

Lipiec 2022 – zmiany na liście refundacyjnej

Od 1 lipca 2022 roku refundacji podlega Denosumabum – produkt Xgeva firmy Kite Amgen Europe B.V. dostępny w ramach nowego programu lekowego B.134 Zapobieganie powikłaniom kostnym u dorosłych pacjentów z zaawansowanym procesem nowotworowym obejmującym kości z zastosowaniem denosumabu (ICD-10: C18, C19, C20, C34, C50, C61, C64, C67, C79.5, C90.0). Lek powrócił na listę refundacyjną – do końca czerwca 2021 roku był dostępny w ramach katalogu chemioterapii.

Maj 2022 – zmiany na liście refundacyjnej

Majowa lista refundacyjna w onkologii przyniosła duże zmiany dla pacjentów onkologicznych zmagających się z chorobą nowotworową.

 • B.5. Leczenie chorych na raka wątrobowokomórkowego (ICD10: C22.0). Kompleksowa zmiana budowy programu lekowego wynikająca z wprowadzenia terapii skojarzonej (immunoterapii) w I linii leczenia (atezolizumab w skojarzeniu z bewacyzumabem). Rozszerzono dotychczasowy zakres leczenie kabozantynibem w ramach 2. linii o możliwość zastosowania po uprzednim nieskutecznym leczeniu inhibitorami kinaz tyrozynowych lub immunoterapią w skojarzeniu z leczeniem antyangiogennym lub jego nietolerancją
 • B.10. Leczenie pacjentów z rakiem nerki (ICD-10: C64). Przebudowa programu – został podzielony na moduły dedykowane poszczególnym liniom leczenia – uwzględniające zmiany w kryteriach kwalifikacji / wykluczenia, opcjach zmiany terapii, dawkowaniu, badaniach diagnostycznych. Zmiany w programie wprowadzają możliwość zastosowania terapii skojarzonej niwolumabu z ipilimumabem w 1. linii leczenia u chorych z rakiem nerkowokomórkowym w stadium zaawansowanym z pośrednim lub niekorzystnym rokowaniem wg skali IMDC. Rozszerzono możliwości zastosowania niwolumabu w monoterapii o 3. linię leczenia raka nerkowokomórkowego. Rozszerzenie zakresu zastosowania już dostępnej w programie terapii ewerolimusem o 3. linię leczenia w przypadku udokumentowanego niepowodzenia wcześniejszego leczenia z zastosowaniem kabozantynibu lub niwolumabu z ipilimumabem w 1. linii leczenia oraz niwolumabu / aksytynibu / kabozantynibu w 2. linii leczenia.
 • B.93. Leczenie chorych na chłoniaki rozlane z dużych komórek B oraz inne chłoniaki B-komórkowe (ICD-10: C83, C85). Zmiany w programie wynikają z objęcia refundacją w ramach programu lekowego trzech nowych substancji czynnych tj. polatuzumabu wedotyny, oraz dwóch terapii genowych CAR-T aksykabtagenu cyloleucel oraz tisagenlecleucelu.
 • B.50. Leczenie chorych na raka jajnika, raka jajowodu lub raka otrzewnej (ICD-10: C56, C57, C48). Usunięcie wszystkich elementów dotyczących leczenia chorych z wykorzystaniem substancji czynnej bewacyzumab. Określenie maksymalnego czasu rozpoczęcia leczenia podtrzymującego inhibitorami PARP chorych na niskozróżnicowanego raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej z obecnością mutacji w genach BRCA1/2 (olaparybem albo niraparybem) lub niezależnie od obecności mutacji w genach BRCA 1/2 (niraparybem). Leczenie inhibitorami PARP należy rozpocząć najpóźniej do 12 tygodni od zakończenia leczenia chemioterapią; doprecyzowania czasu leczenia niraparybem chorych z nowo zdiagnozowanym rakiem jajnika, rakiem jajowodu lub pierwotnym rakiem otrzewnej: a. 36 miesięcy, b. do czasu wystąpienia progresji choroby podstawowej zgodnie z kryteriami RECIST 1.1, c. do czasu wystąpienia niemożliwej do zaakceptowania toksyczności.
 • B.4. Leczenie chorych na zaawansowanego raka jelita grubego (ICD-10: C18-C20). W programie usunięto wszystkie elementy dotyczące 1. linii leczenia oraz 2. linii leczenia chorych z wykorzystaniem substancji czynnej bewacyzumab. Doprecyzowano kryteria kwalifikacji do 1. linii leczenia chorych z wykorzystaniem substancji czynnej cetuksymab oraz do 1. linii leczenia z wykorzystaniem substancji czynnej panitumumab w skojarzeniu z chemioterapią według schematu FOLFOX.

Marzec 2022 – lista refundacyjna nowości

Od 1 marca 2022 roku pacjentki z wczesnym HER2-dodatnim rakiem piersi, u których po leczeniu operacyjnym pozostała tzw. choroba resztkowa, zyskają dostęp do systemowego leczenia uzupełniającego. Dzięki decyzji Ministerstwa Zdrowia do refundacji w tym wskazaniu trafi trastuzumab emtanzyny.

Ministerstwo Zdrowia podjęło decyzję o udostępnieniu w programie lekowym dla chorych z rakiem prostaty – u których nie wystąpiły przerzuty – trzech cząsteczek: apalutamid, darolutamid oraz enzalutamid.

Ważne zmiany w programach lekowych dla chorych na szpiczaka plazmocytowego. Refundowany będzie doustny lenalidomid w pierwszej linii w obu skojarzeniach – z deksametazonem (Rd) oraz z bortezomibem i deksametazonem (RVd), a także doustny pomalidomid w skojarzeniu z bortezomibem i deksametazonem (PVd) w 2. i 4. linii leczenia.

Na marcowej liście refundacyjnej w onkologii znalazł się także daratumumab w podaniu podskórnym, uniezależniając pacjentów ze szpiczakiem od konieczności wielogodzinnych wlewów i hospitalizacji.

Styczeń 2022 – nowa lista refundacyjna

Styczniowa lista refundacyjna przyniosła niewiele zmian dla pacjentów onkologicznych zmagających się z chorobą nowotworową.

Z przełomu mogą cieszyć jedynie pacjentki z rakiem jajnika. Styczniowa lista refundacyjna istotnie zmienia sytuację tej grupy pacjentek w Polsce. Chodzi o lek niraparib. Oznacza to, że nowoczesne terapie inhibitorami PARP będą dostępne od nowego roku dla wszystkich chorych na raka jajnika, bez względu na występowanie mutacji w genie BRCA1/BRCA2. To znaczący krok w walce z tym nowotworem.

– To naprawdę duży sukces, że po ostatnio opublikowanej liście leków refundowanych, w arsenale terapii, jakie możemy wykorzystać do leczenia pacjentek chorujących na zaawansowanego raka jajnika pojawiła się druga cząsteczka. Kolejny inhibitor PARP – niraparib, to pewna opcja terapeutyczna dla kobiet, które nie mają znanego statusu mutacji w genach BRCA1/2. Do tej pory niewidoczne dla systemu, od stycznia będą mogły skorzystać z nowej terapii. Zdecydowanie jednak w sile nadal pozostaje postulat podnoszony od kilku lat przez środowisko ginekologów – onkologów oraz organizacji pozarządowych o zapewnieniu dostępu do diagnostyki molekularnej dla każdej chorej na raka jajnika. W tej kwestii absolutnie nic się nie zmienia – komentuje prof. Anita Chudecka-Głaz, konsultant wojewódzki, kierownik Kliniki Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2, PUM w Szczecinie.

I dodaje:

– Pacjentki z rakiem jajnika i mutacją BRCA1/2 to grupa szczególna, odmienna w różnych aspektach leczenia i znajomość statusu molekularnego wpływa na podejmowane decyzje. Dlatego takie badanie powinno być wykonane u każdej pacjentki z rakiem jajnika, już podczas pierwszej operacji. Dla nas lekarzy to nie tylko informacja czy u podłoża tego nowotworu leży mutacjaBRCA1/2. To także bardzo ważna informacja dla rodziny pacjentki, bo mutacje w tych genach są dziedziczone. I to zarówno przez kobiety, jak i mężczyzn. Dzięki badaniom genetycznym całe rodziny obejmowane są programem profilaktycznym, dzięki czemu choroba może być wychwycona na wcześniejszym etapie – podsumowuje ekspert.

Listopad 2021 – lista refundacyjna w onkologii

Na opublikowanej przez Ministerstwo Zdrowia listopadowej liście refundacyjnej znalazły się nowe, innowacyjne terapie stosowane w chorobach rzadkich.

 • Dostęp do innowacyjnej terapii wenetoklaksem w połączeniu z obinutuzumabem otrzymają w pierwszej linii leczenia chorzy na przewlekłą białaczkę limfocytową (PBL).
 • Pacjenci z zaawansowanym rakiem kolczystokomórkowym skóry uzyskali dostęp do immunoterapii cząsteczką cemiplimab. Korzyści z zastosowania leku polegają na wydłużeniu czasu wolnego od progresji nowotworu.
 • Rozszerzona została grupa pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową, która będzie miała dostęp do leczenia celowanego wenetoklaksem w połączeniu z rytuksymabem. W drugiej linii leczenia terapię tą otrzymają również pacjenci, u których progresja choroby nastąpiła po 24 miesiącach od zakończenia leczenia. Dodatkowo, dorośli pacjenci chorujący na pierwotną małopłytkowość immunologiczną, u których występują przeciwwskazania do wykonania splenektomii, uzyskają dostęp do leczenia cząsteczką eltrombopag.
 • Kolejną ważną nowością, która znalazła się na listopadowej liście refundacyjnej jest szczepionka przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV). Od listopada będzie można ją zakupić dla osób powyżej 9 roku życia za połowę ceny.

Wrzesień 2021 – zmiany na liście refundacyjnej leków onkologicznych

Wśród nowych wskazań onkologicznych na wrześniowej liście refundacyjnej znalazły się:

 • Opdivo + Yervoy (niwolumab + ipilimumab). Program lekowy B 59. – LECZENIE CZERNIAKA SKÓRY LUB BŁON ŚLUZOWYCH (ICD-10 C43). Doprecyzowanie wskazania: I linia leczenia zaawansowanego czerniaka skóry i błon śluzowych uwzględniająca usunięcie restrykcji dotyczącej oznaczenia poziomu PDL1
 • Kymriah (tisagenlecleucelum). Program lekowy B 65. – LECZENIE CHORYCH NA OSTRĄ BIAŁACZKĘ LIMFOBLASTYCZNĄ (ICD-10 C91.0). Doprecyzowanie wskazania: Terapia pacjentów w wieku do 25 lat z nawrotową lub oporną ostrą białaczką limfoblastyczną (ALL) z komórek B (pierwsza refundowana terapia CAR-T)

Zgodnie z ogłoszoną aktualizacją listy refundacyjnej terapia CAR-T będzie refundowana od 1 września 2021 roku w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej z komórek B u pacjentów do 25. roku życia. Terapia CAR-T stanowi przełom w personalizacji leczenia nowotworów hematoonkologicznych. Lek jest produkowany indywidualnie dla każdego pacjenta przy użyciu jego własnych komórek.

Lipiec 2021 – nowa lista refundacyjna MZ

Na lipcowej liście refundacyjnej pojawiły się trzy nowe terapie dla pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca:

 • Brygantynib dla chorych z zaawansowanym niedrobnokmórkowym rakiem płuca
 • Dakomitynib w l linii leczenia pacjentów z zaawansowanym niedrobnokmórkowym rakiem płuca
 • Lorlatynib w l linii leczenia chorych z zaawansowanym niedrobnokmórkowym rakiem płuca

Od lipca 2021 roku refundacją w ramach programu lekowego objęta zostanie immunoterapia (atezolizumab) dla chorych z drobnokomórkowym rakiem płuca. Immunoterapię w l linii leczenia zaawansowanego drobnokomórkowego raka płuca otrzymają pacjenci spełniający kryteria programu lekowego.

Zgodnie z założeniami najnowszej listy refundacyjnej pacjenci z rakiem tarczycy otrzymają Sorafenib w II linia leczenia po niepowodzeniu terapii radioaktywnym jodem.

Maj 2021 – nowe leki na liście refundacyjnej

Najważniejsze nowości dla pacjentów onkologicznych na majowej liście refundacyjnej:

 • Lynparza (olaparyb) – rozszerzenie dotychczasowych wskazań o I linię leczenia podtrzymującego dla pacjentek z noworozpoznanym rakiem jajnika, jajowodu oraz pierwotnym rakiem otrzewnej w ramach nowego programu lekowego B.50 – „Leczenie chorych na raka jajnika,raka jajowodu lub raka otrzewnej (ICD-10 C56, C57, C48)”.
 • Bavencio (Avelumabum) w ramach nowego programu lekowego „Leczenie raka z komórek Merkla awelumabem (ICD-10 C44)” (1 i 2 linia).
 • Cabometyx (cabozantinibum) jako kolejna opcja terapeutyczna stanowiąca II linię leczenia w ramach programu lekowego B.5 Leczenie raka wątrobowokomórkowego (ICD-10 C 22.0).
 • Rydapt (midostauryna) – lek przeciwnowotworowy, inhibitor kinazy proteinowej w nowym wskazaniu w programie lekowym B.115 „Leczenie agresywnej mastocytozy układowej, mastocytozy układowej z współistniejącym nowotworem układu krwiotwórczego oraz białaczki mastocytarnej”.
 • Rydapt (midostauryna)– w nowym programie lekowym B.114. – Leczenie chorych na ostrą białaczkę szpikową (ICD-10 C 92.0), leczenie nowo rozpoznanej ostrej białaczki szpikowej u chorych z udokumentowaną obecnością mutacji genu FLT3.
 • Avastin (bewacyzumab) – w ramach nowego programu lekowego B.116 – „Leczenie chorych na zaawansowanego raka szyjki macicy (ICD-10 C53)”.
 • Kyprolis w schemacie Kd (karfilzomib+deksametazon) – w ramach programu lekowego Leczenie chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego (ICD10 C90.0) po pierwszej linii leczenia.
 • Ninlaro w schemacie IRd (Iksazomib+lenalidomid+deksametazon) – w ramach programu lekowego leczenie chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego (ICD10 C90.0) dla populacji dorosłych pacjentów ze szpiczakiem plazmocytowym, z wysokim ryzykiem cytogenetycznym, stanowiącym czynnik prognostyczny o największym negatywnym znaczeniu rokowniczym.

Majowa lista przewiduje też zmiany w programach lekowych:

 • Nowy kształt programu B.9. – „Leczenie chorych na raka piersi (ICD-10 C50)” – dogłębne zmiany upraszczające program lekowy oraz m.in. umożliwiające leczenie najmniejszych guzów raka piersi.
 • Nowy kształt programu B.50 – „Leczenie chorych na raka jajnika, raka jajowodu lub raka otrzewnej (ICD-10 C56, C57, C48)” będącego połączeniem dotychczasowego programu lekowego B.50 – Leczenie zaawansowanego raka jajnika, jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej (ICD-10 C56, C57, C48), programu lekowego B.80 – Leczenie podtrzymujące olaparybem chorych na nawrotowego platynowrażliwego zaawansowanego raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej (ICD-10 C56, C57, C48) oraz nowego wskazania leczenia olaparybem pacjentek z noworozpoznanym rakiem jajnika.

Marzec 2021 – lista leków refundowanych

W marcu 2021 roku ramach katalogu chemioterapii nie pojawiła się od marca 2021 żadna nowa substancja czynna.

W zakresie świadczenia gwarantowanego „Leczenie pierwszej linii chorych na zaawansowanego raka jelita grubego z wykorzystaniem substancji czynnej cetuksymab” w punkcie 1 poszerzono kryteria kwalifikacji o chorych z brakiem przeciwwskazań do zastosowania chemioterapii wielolekowej wg schematu FOLFOX – wcześniej była możliwość włączania jedynie pacjentów z brakiem przeciwwskazań do chemioterapii wg schematu FOLFIRI.

Schemat FOLFOX został dodany do części programu lekowego dotyczącej schematu dawkowania leków w programie. Część tę uzupełniono również o możliwość redukcji dawki oksaliplatyny oraz wydłużenie przerw między cyklami leczenia.

Styczeń 2021 – lista refundacyjna w onkologii

22 grudnia 2020 roku ukazało się Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku. Co nowego na styczniowej liście leków refundowanych?

Styczniowa lista refundacyjna w części dotyczącej onkologii przyniesie przełomowe zmiany dla pacjentów z rakiem płuca oraz bardzo dobre wiadomości dla chorych na czerniaka.

 • Od nowego roku do refundacji w ramach programu lekowego trafi immunoterapia durwalumabem w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca. To lek dla chorych na miejscowo zaawansowanego, nieoperacyjnego niedrobnokomórkowego raka płuca do leczenia konsolidującego po jednoczasowej radiochemioterapii. To pierwsze leczenie z intencją wyleczenia w programie lekowym dotyczącym NDRP.
 • Ważne zmiany w projekcie styczniowej listy refundacyjnej dotyczą przesunięcia ozymertynibu dla chorych na EGFR-dodatatniego niedrobnokomórkowego raka płuca do pierwszej linii, co daje większe możliwości leczenia chorych z mutacją w genie EGFR i wspiera indywidualizację terapii.
 • Chorzy z niedrobnokomórkowym rakiem płuca (wszystkie typy) bez mutacji w genie EGFR oraz bez rearanżacji genów ALK i ROS1 i z ekspresją PD-L1 < 50% zyskają opcję terapii skojarzonej w postaci pembrolizumabu z chemioterapią. Leczenie złożone z chemioterapii i immunoterapii w określonej grupie pacjentów wykazuje przewagę nad chemioterapią stosowaną samodzielnie.
 • Od stycznia 2021 roku dostępny w ramach programu lekowego B.65 Leczenie chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną będzie również inotuzumab ozogamycyny.
 • W projekcie styczniowej listy refundacyjnej znalazło się długo oczekiwane leczenie adjuwantowe czerniaka stosowane po leczeniu chirurgicznym u pacjentów z przerzutami do węzłów chłonnych oraz przerzutami odległymi, z wysokim ryzykiem wznowy miejscowej. Od 1 stycznia 2021 roku dostępne będzie leczenie adjuwantowe czerniaka: immunoterapią (niwolumabem lub pembrolizumabem) oraz terapiami ukierunkowanymi molekularnie (dabrafenibem w skojarzeniu z trametynibem) u pacjentów z obecnością mutacji BRAF V600.

Komentarz prof. dr hab. med. Piotra Rutkowskiego:

Ta długo oczekiwana decyzja Ministra Zdrowia bardzo nas cieszy. Pacjenci otrzymają dostęp do skutecznych terapii w ramach programu lekowego, a nie jak dotychczas – długotrwałych procedur RDTL. A dzięki tej zmianie, Polska będzie mogła pochwalić się najnowocześniejszym i najskuteczniejszym programem lekowym dla naszych pacjentów chorych na czerniaki w całym regionie Europy

Komentarz prof. dr hab. n. med. Pawła Krawczyka dla portalu onkologicznego zwrotnikraka.pl:

Od 1 stycznia 2021 roku refundacją zostaną objęte trzy nowe terapie dla chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca. Będzie to między innymi od dawna oczekiwane leczenie skojarzone z udziałem chemioterapii i immunoterapii pembrolizumabem u chorych na zaawansowanego NDRP z ekspresją PD-L1 na <50% komórek nowotworowych. Dotychczas tacy chorzy leczeni byli w sposób suboptymalny samą chemioterapią. Natomiast skojarzenie chemioterapii i immunoterapii w porównaniu do chemioterapii znacząco przedłuża czas życia naszych chorych, czego dowiodły badania kliniczne 3. fazy. Jednocześnie nie jest to leczenie bardziej toksyczne od samej chemioterapii.

Drugą nową refundacją zostało objęte leczenie ozymertynibem w 1. linii terapii u chorych na NDRP w stadium IIIB lub IV z mutacjami w genie EGFR (zarówno z częstymi, jak i rzadkimi mutacjami w tym genie). Zastosowanie ozymertynibu w pierwszej linii w porównaniu do inhibitorów EGFR starszej generacji (erlotynib, gefitynib) przedłuża przeżycie chorych do 39 miesięcy i czas wolny od progresji choroby.

Pojawiła się także możliwość leczenia polskich chorych na miejscowo zaawansowanego NDRP za pomocą terapii konsolidującej durwalumabem po zakończeniu skutecznej jednoczasowej chemioradioterapii. Taka immunoterapia istotnie zwiększa odsetek chorych wyleczonych z raka płuca w porównaniu do stosowania samej chemioradioterapii. Pozostałe refundacje są kontynuowane z lat ubiegłych.

Podsumowując, polski program lekowy B6 umożliwia nareszcie leczenie naszych chorych na NDRP w sposób zbliżony do metod leczenia stosowanych w innych krajach Unii Europejskiej. Większość naszych chorych może w tym momencie liczyć na zastosowanie u nich innowacyjnych metod leczenia (immunoterapii lub terapii ukierunkowanych molekularnie). 

W porównaniu do rejestracji leków w Unii Europejskiej, w Polsce nadal brakuje refundacji inhibitorów BRAF i MEK dla chorych na NDRP z mutacjami w genie BRAF oraz inhibitorów NTRK dla chorych z rearanżacjami w genach NTRK (w sumie 3% chorych na NDRP). Najważniejszym problemem jest jednak dostępność do diagnostyki i leczenia w polskich realiach funkcjonowania ochrony zdrowia. Nadal wielu naszych pacjentów jest leczonych samą chemioterapią, gdyż nie wykonano u nich odpowiedniej diagnostyki czynników predykcyjnych lub zostali zakwalifikowani do suboptymalnego leczenia w małych ośrodkach onkologicznych lub pulmonologicznych nie posiadających programów lekowych – skomentował dla zwrotnikraka.pl ekspert.

Listopad 2020 – co nowego na liście refundacyjnej

Niestety, listopadowa lista refundacyjna nie przyniosła przełomu w programach lekowych, ani długo oczekiwanych nowych terapii onkologicznych. Nie pojawiły się na niej istotne nowości dla Pacjentów chorych na raka.

Korekty dotyczące leczenia onkologicznego:

 • Program B.4 Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego – do pkt. III „Leczenie pierwszej linii chorych na zaawansowanego raka jelita grubego z wykorzystaniem substancji czynnej panitumumab dodano skojarzenie z chemioterapią wg schematu FOLFIRI, podano schemat dawkowania, dodano kryteria kwalifikowania, czasu leczenia oraz kryteria wyłączenia z programu.
 • Program B.93 Piksantron w leczeniu chorych na chłoniaki złośliwe – zmieniono kryteria kwalifikacji

Wrzesień 2020 – lista refundacyjna leki na raka

To była pierwsza od początku pandemii COVID-19 aktualizacja listy leków refundowanych, która zaczęła obowiązywać od 1 września. Na wrześniowej liście refundacyjnej znalazły się ważne informacje dla pacjentów onkologicznych.

 • Na wrześniowej liście refundacyjnej znalazła się nowa terapia skojarzona binimetynib + enkorafenib stosowana w leczeniu zaawansowanego czerniaka skóry z mutacją BRAF.
 • Nowy schemat terapeutyczny (tzw. combo) obejmujący immunoterapię cząsteczką niwolumab + ipilimumab w leczeniu skojarzonym pierwszej linii u wybranych chorych na czerniaka.
 • Immunoterapia niwolumabem jako kolejna opcja terapeutyczna w II linii leczenia niedrobnokomórkowego raka płuc o typie innym niż płaskonabłonkowy (EGFR- i ALK-).
 • Nowym lekiem na wrześniowej liście refundacyjnej jest brygatynib – inhibitor ALK w drugiej linii leczenia raka płuca w programie lekowym „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca”.
 • Ponatynib – nowy lek w ramach programu lekowego „Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej i ostrej białaczki limfoblastycznej”.
 • Erlotinib-Zentiva jako odpowiednik erlotinibu (Tarceva) stosowanego w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca. Jego refundacja od września spowoduje obniżkę oficjalnych cen dziewięciokrotnie.
 • Wrześniowa aktualizacja listy refundacyjnej obejmie Brentuksymab vedotin (Adcetris), który pojawi się w dwóch nowych wskazaniach: Leczenie chorych na chłoniaki CD30+ jako terapia podtrzymująca oraz leczenie chorych na pierwotne chłoniaki skórne T-komórkowe.
 • Do programu „Leczenie raka piersi” HER2 ujemnego dodano kolejny lek z grupy inhibitorów kinaz CDK4/6 – abemacyklib. Wskazania obejmują I lub II linię leczenia w skojarzeniu z inhibitorem aromatazy lub fulwestrantem.
 • W programie lekowym „Leczenie raka piersi” w zaawansowanym hormonozależnym HER2 ujemnym raku piersi dodano nowe wskazania dla rybocyklibu – możliwość leczenia w I lub II linii leczenia w skojarzeniu fulwestrantem.
 • W ramach wrześniowej listy refundacyjnej utworzono nowy program lekowy dla pacjentów z nerwiakiem zarodkowym współczulnym (neuroblastoma). Do refundacji wszedł lek Dinutuksymab beta stosowany w onkologii i hematologii dziecięcej.

Marzec 2020 – lista refundacyjna

Ogłoszona przez Ministerstwo Zdrowia najnowsza – marcowa lista refundacyjna przyniosła kilka ważnych zmian dla Pacjentów onkologicznych.

Ministerstwo Zdrowia wprowadziło nowy program lekowy, którym zostaną objęci pacjenci cierpiący na raka rdzeniastego tarczycy. Od 1. marca utworzono nowy program lekowy „Leczenie agresywnego i objawowego, nieoperacyjnego, miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego raka rdzeniastego tarczycy” – znalazł się w nim lek wandetanib (Caprelsa).

Pojawiło się nowe wskazanie dla cetuximabu (Erbitux) w ramach programu lekowego „Leczenie płaskonabłonkowego raka głowy i szyi poza możliwościami leczenia miejscowego” – jako odpowiedź na oczekiwania środowisk pacjentów onkologicznych i ekspertów.

Przedstawiciele organizacji pacjenckich nie kryją pewnego rozczarowania marcową listą refundacyjną. W opublikowanym projekcie zabrakło m.in. leczenia adjuwantowego z wykorzystaniem immunoterapii dla pacjentów z czerniakiem oraz nowych terapii w raku płuca.

Marcowa lista leków refundowanych będzie obowiązywać do 31 sierpnia 2020 roku. Z powodu panującej pandemii koronawirusa zablokowano negocjacje z Komisją Ekonomiczną. Oznacza to, że Ministerstwo Zdrowia nie opublikuje dwóch najbliższych aktualizacji list refundacyjnych – majowej i lipcowej.

Styczeń 2020 – aktualizacja listy refundacyjnej

Sukcesem nowego projektu listy jest zagwarantowanie nowej linii leczenia dla chorych na nieoperacyjnego miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego raka piersi. Lek Kadcyla (trastuzumab emtanzyna) będzie dostępny w programie „Leczenie raka piersi”.

Decyzją Ministra Zdrowia, w celu pełnego zabezpieczenia leczenia pacjentek z rakiem piersi w ramach refundacji aptecznej we wskazaniu pozarejestracyjnym: „Hormonozależny i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie hormonoterapii stosowanej z powodu zaawansowanego nowotworu (możliwe wcześniejsze stosowanie hormonoterapii uzupełniającej wczesnego raka piersi) w przypadkach innych niż w ChPL” refundowane będą produkty zawierające anastrozol, letrozol i eksemestan.

Pozytywną wiadomość stanowi rozszerzenie wskazań leku Vidaza (azacitidinum), w wyniku czego będzie możliwie objęcie leczeniem szerszej grupy chorych na ostrą białaczkę szpikową.

Lek Gazyvaro (obinutuzumab) stosowany będzie od stycznia 2020 r. w pierwszej i kolejnych liniach leczenia w programie „Leczenie chorych na chłoniaki złośliwe (ICD – 10 C82, C83)”. Dzięki tej decyzji cena leku została obniżona o 25% we wszystkich wskazaniach refundacyjnych.

Od stycznia 2020 roku w ramach programu „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca” refundowany będzie kolejny inhibitor ALK – lek Zykadia (ceretynib).

Listopad 2019 – lista refundacyjna

Największe nowości dotyczyły leczenia zaawansowanego raka jelita grubego. Dzięki refundacji leku Lonsurf (triflugrydyna w skojarzeniu z typoracylem) chorzy w naszym kraju zyskali długo wyczekiwany dostęp do leczenia tzw. III i IV linii

Pozytywna opinia Agencji Oceny Technologii Medycznych i konsultanta krajowego ds. onkologii klinicznej zaowocowała połączeniem dwóch programów lekowych w raku piersi: „Leczenie raka piersi” oraz „Przedoperacyjne leczenie raka piersi pertuzumabem i trastuzumabem”.

Na listopadowej liście refundacyjnej znalazł się także lek wenetoklaks w skojarzeniu z rytuksymabem w ramach programu lekowego „Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową wenetoklaksem lub wenetoklaksem w skojarzeniu z rytuksymabem”.

Wrzesień 2019 – zmiany na liście refundacyjnej

Na listę refundacyjną trafił rybocyklib stosowany w rzadkim podtypie hormonozależnego HER2-ujemnego raka piersi w skojarzeniu z inhibitorami aromatazy.

Refundacją objęto lek palbocyklib, który znajduje zastosowanie w leczeniu zaawansowanego raka piersi w skojarzeniu z inhibitorami aromatazy oraz w skojarzeniu z fulwestrantem.

Od 1 września pertuzumab i trastuzumab będą dostępne w ramach skojarzonego, przedoperacyjnego leczenia raka piersi (tzw. podwójna blokada). Jest to kolejna opcja terapeutyczna, dopuszczająca leczenie skojarzone, które wzmacnia efekt terapeutyczny poprzez jednoczasowe zastosowanie dwóch leków.
Ogłoszone zmiany nie dotyczą jedynie farmakoterapii.

Od 1 października Ministerstwo Zdrowia uruchomi sieć Breast Cancer Units. BCU to ośrodki specjalizujące się w diagnostyce i kompleksowym leczeniu raka piersi. Jak zapowiedział Minister Szumowski docelowo w naszym kraju powinno powstać kilkadziesiąt takich placówek.

Nowością ogłoszoną na wrześniowej liście refundacyjnej jest enzalutamid w ramach programu lekowego dla pacjentów chorujących na opornego na kastrację raka gruczołu krokowego niestosujących dotychczas chemioterapii.

Od 1 września chorzy z zaawansowanymi nowotworami regionu głowy i szyi zyskali dostęp do immunoterapii. Niwolumab trafił do refundacji w ramach programu lekowego. Lek posiada wyższą skuteczność i lepszy profil bezpieczeństwa w porównaniu do obecnego standardu leczenia oraz istotnie poprawia jakość życia tej grupy pacjentów.

Lipiec 2019 – lista refundacyjna

Nową opcję terapeutyczną zyskali chorzy z nowotworem płuca w ramach programu „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca”. Decyzją Ministerstwa Zdrowia refundacją został objęty inhibitor kinaz tyrozynowych ALK – alektynib. Zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego, alektynib jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u dorosłych pacjentów z zaawansowanym ALK-dodatnim niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP) oraz w leczeniu dorosłych pacjentów z zaawansowanym ALK-dodatnim niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP), wcześniej leczonych kryzotynibem.

Do refundacji włączono dwa leki dla chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego. Daratumumabkarfilzomib będą dostępne dla pacjentów zakwalifikowanych do programu „Leczenie chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego”.

W ramach lipcowej listy refundacyjnej refundacją został objęty lek blinatumomab w programie lekowym „Leczenie chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną”.

Maj 2019 – nowa lista refundacyjna w onkologii

Majowa lista refundacyjna nie przyniosła żadnych istotnych decyzji dotyczących zwiększenia dostępu do nowych terapii i programów lekowych dla pacjentów onkologicznych. Niestety, mimo apeli organizacji pacjenckich, na majowej liście refundacyjnej nie znalazły się nowe leki na raka.

Na listę leków refundowanych powrócił ponownie Oncaspar (pegaspargasum) stosowany w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej. Od maja 2019 Trisenox (arsenii trioxidum) refundowany będzie także w nowym wskazaniu tj.: indukcji remisji i konsolidacji u dorosłych pacjentów z nowo zdiagnozowaną ostrą białaczką promielocytową.

Aktualna lista leków refundowanych w onkologii dostępna jest na stronie: https://www.gov.pl.

Marzec 2019 – nowe leki na raka, programy lekowe

Marcowa lista refundacyjna nie przyniosła żadnych istotnych decyzji dotyczących zwiększenia dostępu do nowych terapii i programów lekowych dla pacjentów onkologicznych.

Styczeń 2019 – wykaz leków refundowanych w onkologii

Program lekowy dotyczący raka płuca został rozszerzony o nowy lek z obszaru immunoterapii nowotworów. Chodzi o cząsteczkę atezolizumab dla pacjentów z płaskonabłonkowym i niepłaskonabłonkowym rakiem płuca w drugiej linii leczenia. Atezolizumab będzie dostępny dla chorych spełniających kryteria zawarte w programie lekowym.

Zgodnie z ogłoszoną w styczniu 2019 aktualizacją listy refundacyjnej, poszerzona została populacja pacjentów dla których dostępny będzie kryzotynib. Lek został objęty refundacją w ramach programu „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca” w pierwszej linii leczenia, a ponadto w populacji pacjentów ze stwierdzoną mutacją genu ROS1.

Nowością na styczniowej liście refundacyjnej był także lek wenetoklaks stosowany w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej (PBL). Wenetoklaks od 1 stycznia 2019 roku jest finansowany ze środków publicznych w ramach programu lekowego dla pacjentów z mutacją TP53 lub delecją 17p, którzy przestali odpowiadać na ibrutynib.

Listopad 2018 – nowa lista leków refundowanych w onkologii

W ramach nowej listy refundacyjnej poszerzono zakres refundacji dla leku pomalidomid. Zmodyfikowany program lekowy Pomalidomid w leczeniu nawrotowego i opornego szpiczaka mnogiego zakłada od 1 listopada dostęp do terapii również dla chorych po drugim rzucie tej choroby (po nawrocie). Dotychczas pomalidomid był refundowany tylko w pierwszej i drugiej linii szpiczaka mnogiego. Szacuje się, że w Polsce mamy około 7-8 tysięcy Pacjentów ze szpiczakiem mnogim (plazmocytowym)

Wrzesień 2018 – nowa lista refundacyjna

Zmiany przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia w ramach wrześniowej listy refundacyjnej nie przyniosły istotnych zmian z punktu widzenia Pacjentów onkologicznych.

Lipiec 2018 – zmiany w wykazie leków refundowanych dla pacjentów onkologicznych

Chorzy z niedrobnokomórkowym rakiem płuca zyskali dostęp do terapii nintedanibem w drugiej linii leczenia (chorzy z niepowodzeniem wcześniejszej chemioterapii wielolekowej z udziałem pochodnych platyny lub monoterapii stosowanej z powodu zaawansowanego nowotworu). Program lekowy z nintedanibem dotyczy chorych z rozpoznaniem raka gruczołowego lub niedrobnokomórkowego raka płuca z przewagą gruczolakoraka i przewiduje stosowanie leku w przypadku zaawansowania miejscowego choroby (stopień III – z wyjątkiem przypadków, w których możliwe jest zastosowanie radiochemioterapii, radioterapii lub chirurgicznego leczenia) lub jej uogólnienia (stopień IV).

Nintedanib jest nowoczesnym lekiem wycelowanym w angiogenezę nowotworową (inhibitor wielokinazowy), który blokuje kilka receptorów zaangażowanych w powstawanie nowych naczyń. W leczeniu zaawansowanego raka płuca został zarejestrowany w 2014 roku.

Najnowsza lista refundacyjna obejmuje także modyfikację istniejącego programu leczenia zaawansowanego raka piersi. Obwieszczenie zrównuje podskórną i dożylną postać trastuzumabu, generując oszczędności po stronie płatnika, co może pozwolić w przyszłości na objęcie refundacją nowych leków. Jednocześnie refundacją objęty został pierwszy odpowiednik trastuzumabu w postaci dożylnej, co zwiększy dostęp do terapii tą substancją czynną.

Maj 2018 – zmiany na liście refundacyjnej w onkologii – nowe programy lekowe

Majowa aktualizacja listy refundacyjnej przyniosła długo oczekiwane zmiany w programach lekowych dla pacjentów z rakiem płuca, rakiem nerki i chłoniakiem Hodgkina.

  1. Chorzy z rakiem płuca zyskali dostęp do leczenia immunoterapią – cząsteczkami niwolumab oraz pembrolizumab.W przypadku pembrolizumabu kryteria kwalifikowania obejmują chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca w leczeniu pierwszej linii, którzy m.in.: wcześniej nie byli poddawani systemowemu leczeniu z powodu zaawansowanego nowotworu i mają obecność ekspresji PDL1 w 50% lub większym odsetku komórek nowotworowych, brak przerzutów w ośrodkowym układzie nerwowym lub cech progresji przerzutów w ośrodkowym układzie nerwowym u chorych po wcześniejszym leczeniu miejscowym.W przypadku niwolumabu kryteria kwalifikowania chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca o typie płaskonabłonkowym do leczenia drugiej linii (chorzy z niepowodzeniem wcześniejszej chemioterapii wielolekowej z udziałem pochodnych platyny lub monoterapii stosowanej z powodu zaawansowanego nowotworu), niezależnie od stopnia ekspresji PDL1 w raku płaskonabłonkowym.
  2. Pacjenci z zaawansowanym rakiem nerki zyskali dostęp do immunoterapii z wykorzystaniem niwolumabu oraz cabozantinibu.Główne kryteria kwalifikacji do programu lekowego z niwolumabem to: histologicznie potwierdzone rozpoznanie raka nerkowokomórkowego z przeważającym komponentem jasnokomórkowym; nowotwór w stadium zaawansowanym (miejscowy nawrót lub przerzuty odległe), który nie kwalifikuje się do leczenia miejscowego; udokumentowane niepowodzenie wcześniejszego leczenia antyangiogennego z wykorzystaniem wielokinazowych inhibitorów (sunitynib, pazopanib, sorafenib) i uprzednie wykonanie nefrektomii.
  3. Niwolumab został objęty refundacją w ramach programu lekowego „Leczenie opornej i nawrotowej postaci klasycznego chłoniaka Hodgkina (ICD-10 C 81)”.

Już od trzech lat tworzymy największy w sieci serwis poświęcony immunoterapii nowotworów. Razem z zaproszonymi ekspertami prezentujemy i komentujemy najważniejsze doniesienia z zakresu immuno-onkologii. W naszych dotychczasowych rozmowach z lekarzami było wyczuwalne pewne rozczarowanie. To bardzo trudna sytuacja – mieć świadomość istnienia skutecznych terapii, których nie można jednak zaproponować chorym w codziennej praktyce leczniczej. Majowa aktualizacja listy refundacyjnej obejmująca cząsteczki immunokompetentne w leczeniu raka płuca, nerki i chłoniaka Hodgkina to szansa przede wszystkim dla tych pacjentów, u których wcześniej zastosowane terapie zawiodły, a rokowania pozostawały niepomyślne. Mam nadzieję i głęboko wierzę, że już niebawem będziemy mogli poinformować naszych Czytelników o refundacji immunoterapii w kolejnych wskazaniach – komentuje Jarosław Gośliński, redaktor naczelny serwisu immuno-onkologia.pl.

Marzec 2018 – aktualizacja listy refundowanych leków na raka

Onkologia – zmiany przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia w ramach marcowej listy refundacyjnej nie przyniosły istotnych zmian z punktu widzenia Pacjentów onkologicznych.

Styczeń 2018 – zmiany na liście refundacyjnej w onkologii

Ministerstwo Zdrowia – po zakończonych konsultacjach społecznych dotyczących projektowanej listy leków refundowanych – wprowadziło aktualizację, która weszła w życie 1 stycznia 2018 roku. XXXVII obwieszczenie refundacyjne wydane przez Ministerstwo Zdrowia zawiera następujące – kosmetyczne z punktu widzenia Pacjentów onkologicznych – zmiany:

 1. Leki zawierające substancję czynną kapecytabinę zostały udostępnione w kolejnym wskazaniu pozarejestracyjnym: „rak dróg żółciowych w ramach uzupełniającego leczenia pooperacyjnego raka dróg żółciowych”.
 2. Leki zawierające substancję czynną mitoxantronum zostały udostępnione we wskazaniu pozarejestracyjnym: „wznowa ostrej białaczki limfocytowej w populacji pediatrycznej”
 3. Leki zawierające substancję czynną pemetreksed, stosowane wcześniej w ramach programu lekowego „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca”, zostały przeniesione do katalogu chemioterapii.

Listopad 2017 – nowe programy lekowe dla chorych na raka

XXXVI obwieszczenie refundacyjne wydane przez Ministerstwo Zdrowia zawiera następujące zmiany:

 1. Tagrisso (ozymertynib) – objęty refundacją w ramach obecnie istniejącego programu lekowego „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C 34.0)”.
 2. Xtandi (enzalutamid) – objęty refundacją w ramach istniejącego programu lekowego „Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD-10 C61)”.
 3. Xofigo (dichlorek radu-233) – objęty refundacją w ramach istniejącego programu lekowego „Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD-10 C61)”.
 4. Zytiga (octan abirateronu) – objęty refundacją w nowym, rozszerzonym wskazaniu refundacyjnym w ramach istniejącego programu lekowego „Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD-10 C61)”. Od 1 listopada 2017 r. refundacją objęto dodatkową populację pacjentów, u których zastosowanie chemioterapii nie jest jeszcze klinicznie wskazane.
 5. W opisie programu lekowego „Leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30+ (C81 Choroba Hodgkina, C84.5 Inne nieokreślone chłoniaki T)” została wprowadzona zmiana dawkowania zaleconego w populacji dziecięcej, w następującym brzmieniu: 1,2 mg/kg m.c. (max. 120 mg) co 7 lub 14 dni.

Listopadowa aktualizacja listy refundacyjnej przyniosła ważne i długo wyczekiwane informacje dla pacjentów z rakiem gruczołu krokowego. Chorzy zyskali dostęp do nowych opcji terapeutycznych raka prostaty.

Refundacją objęto również ozymertynib, stosowany w terapii pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca z mutacją EGFR, u których wystąpiła oporność na leczenie pierwszej linii i ujawniła się mutacja T790M powodująca tę oporność. Jest to wąska grupa chorych, która – według szacunków ekspertów – nie przekracza 200 osób w Polsce. Na swoją szansę na skuteczne leczenie zaawansowanego raka płuca nadal czekają pacjenci kwalifikujący się do terapii immunomodulujących (tzw. immunoterapia raka płuca).

Wrzesień 2017 – zmiany w wykazie leków refundowanych w onkologii

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt zmian dotyczący wykazu leków refundowanych i programów lekowych, które weszły w życie 1 września 2017 roku.

Ma nowej liście refundacyjnej ogłoszonej przez Ministra Zdrowia znalazły się:

 • Od 1 września refundowane będą leki Imbruvica i Pixuvri – w ramach dwóch nowych programów lekowych w precyzyjnie zdefiniowanych populacjach pacjentów, dla których w opinii ekspertów są one niezbędne.
 • Pixuvri – będzie refundowany dla pacjentów, u których w razie uzyskania odpowiedzi na leczenie piksantronem będzie możliwe zastosowanie procedury przeszczepienia.
 • Imbruvica – będzie refundowany dla pacjentów z rozpoznaniem opornej lub nawrotowej przewlekłej białaczki limfocytowej z obecnością delacji 17p lub mutacji w genie TP53.

Lipiec 2017 – aktualizacja listy refundowanych leków na raka

W ramach aktualizacji listy leków refundowanych, która weszła w życie w lipcu 2017 roku, na wykazie znalazły się m.in. nowe terapie w kolejnych liniach leczenia zaawansowanego raka jelita grubego. Zmiany w programie lekowym Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego (ICD-10 C18 – C20) dały chorym dostęp do następujących technologii lekowych: cetuksymab z chemioterapią według schematu FOLFIRI i bewacyzumab z chemioterapią według schematu FOLFIRI w I linii leczenia, bewacyzumab z chemioterapią według schematu FOLFOX-4 i aflibercept z chemioterapią według schematu FOLFIRI w II linia leczenia oraz cetuksymabpanitunumab w monoterapii w III linia leczenia.

źródło: www.gov.pl/web/zdrowie/

PRZEJDŹ DO: OBJAWY RAKA