Wrześniowa lista refundacyjna przyniosła niewielkie zmiany dla pacjentów onkologicznych zmagających się z chorobą nowotworową. W ostatnich dniach sierpnia Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt listy leków refundowanych, która weszła w życie od pierwszego września 2021 roku.

Wśród nowych wskazań onkologicznych na wrześniowej liście refundacyjnej znalazły się:

 • Opdivo + Yervoy (niwolumab + ipilimumab). Program lekowy B 59. – LECZENIE CZERNIAKA SKÓRY LUB BŁON ŚLUZOWYCH (ICD-10 C43). Doprecyzowanie wskazania: I linia leczenia zaawansowanego czerniaka skóry i błon śluzowych uwzględniająca usunięcie restrykcji dotyczącej oznaczenia poziomu PDL1
 • Kymriah (tisagenlecleucelum). Program lekowy B 65. – LECZENIE CHORYCH NA OSTRĄ BIAŁACZKĘ LIMFOBLASTYCZNĄ (ICD-10 C91.0). Doprecyzowanie wskazania: Terapia pacjentów w wieku do 25 lat z nawrotową lub oporną ostrą białaczką limfoblastyczną (ALL) z komórek B (pierwsza refundowana terapia CAR-T)

Zgodnie z ogłoszoną aktualizacją listy refundacyjnej terapia CAR-T będzie refundowana od 1 września 2021 roku w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej z komórek B u pacjentów do 25. roku życia. Terapia CAR-T stanowi przełom w personalizacji leczenia nowotworów hematoonkologicznych. Lek jest produkowany indywidualnie dla każdego pacjenta przy użyciu jego własnych komórek.

PRZEJDŹ DO: NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Lipiec 2021 – nowa lista refundacyjna MZ

Na lipcowej liście refundacyjnej pojawiły się trzy nowe terapie dla pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca:

 • Brygantynib dla chorych z zaawansowanym niedrobnokmórkowym rakiem płuca
 • Dakomitynib w l linii leczenia pacjentów z zaawansowanym niedrobnokmórkowym rakiem płuca
 • Lorlatynib w l linii leczenia chorych z zaawansowanym niedrobnokmórkowym rakiem płuca

Od lipca 2021 roku refundacją w ramach programu lekowego objęta zostanie immunoterapia (atezolizumab) dla chorych z drobnokomórkowym rakiem płuca. Immunoterapię w l linii leczenia zaawansowanego drobnokomórkowego raka płuca otrzymają pacjenci spełniający kryteria programu lekowego.

Zgodnie z założeniami najnowszej listy refundacyjnej pacjenci z rakiem tarczycy otrzymają Sorafenib w II linia leczenia po niepowodzeniu terapii radioaktywnym jodem.
 

Maj 2021 – nowe leki na liście refundacyjnej

Najważniejsze nowości dla pacjentów onkologicznych na majowej liście refundacyjnej:

 • Lynparza (olaparyb) – rozszerzenie dotychczasowych wskazań o I linię leczenia podtrzymującego dla pacjentek z noworozpoznanym rakiem jajnika, jajowodu oraz pierwotnym rakiem otrzewnej w ramach nowego programu lekowego B.50 – „Leczenie chorych na raka jajnika,raka jajowodu lub raka otrzewnej (ICD-10 C56, C57, C48)”.
 • Bavencio (Avelumabum) w ramach nowego programu lekowego „Leczenie raka z komórek Merkla awelumabem (ICD-10 C44)” (1 i 2 linia).
 • Cabometyx (cabozantinibum) jako kolejna opcja terapeutyczna stanowiąca II linię leczenia w ramach programu lekowego B.5 Leczenie raka wątrobowokomórkowego (ICD-10 C 22.0).
 • Rydapt (midostauryna) – lek przeciwnowotworowy, inhibitor kinazy proteinowej w nowym wskazaniu w programie lekowym B.115 „Leczenie agresywnej mastocytozy układowej, mastocytozy układowej z współistniejącym nowotworem układu krwiotwórczego oraz białaczki mastocytarnej”.
 • Rydapt (midostauryna)– w nowym programie lekowym B.114. – Leczenie chorych na ostrą białaczkę szpikową (ICD-10 C 92.0), leczenie nowo rozpoznanej ostrej białaczki szpikowej u chorych z udokumentowaną obecnością mutacji genu FLT3.
 • Avastin (bewacyzumab) – w ramach nowego programu lekowego B.116 – „Leczenie chorych na zaawansowanego raka szyjki macicy (ICD-10 C53)”.
 • Kyprolis w schemacie Kd (karfilzomib+deksametazon) – w ramach programu lekowego Leczenie chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego (ICD10 C90.0) po pierwszej linii leczenia.
 • Ninlaro w schemacie IRd (Iksazomib+lenalidomid+deksametazon) – w ramach programu lekowego leczenie chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego (ICD10 C90.0) dla populacji dorosłych pacjentów ze szpiczakiem plazmocytowym, z wysokim ryzykiem cytogenetycznym, stanowiącym czynnik prognostyczny o największym negatywnym znaczeniu rokowniczym.

Majowa lista przewiduje też zmiany w programach lekowych:

 • Nowy kształt programu B.9. – „Leczenie chorych na raka piersi (ICD-10 C50)” – dogłębne zmiany upraszczające program lekowy oraz m.in. umożliwiające leczenie najmniejszych guzów raka piersi.
 • Nowy kształt programu B.50 – „Leczenie chorych na raka jajnika, raka jajowodu lub raka otrzewnej (ICD-10 C56, C57, C48)” będącego połączeniem dotychczasowego programu lekowego B.50 – Leczenie zaawansowanego raka jajnika, jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej (ICD-10 C56, C57, C48), programu lekowego B.80 – Leczenie podtrzymujące olaparybem chorych na nawrotowego platynowrażliwego zaawansowanego raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej (ICD-10 C56, C57, C48) oraz nowego wskazania leczenia olaparybem pacjentek z noworozpoznanym rakiem jajnika.

 

Marzec 2021 – lista leków refundowanych

W marcu 2021 roku ramach katalogu chemioterapii nie pojawiła się od marca 2021 żadna nowa substancja czynna.

W zakresie świadczenia gwarantowanego „Leczenie pierwszej linii chorych na zaawansowanego raka jelita grubego z wykorzystaniem substancji czynnej cetuksymab” w punkcie 1 poszerzono kryteria kwalifikacji o chorych z brakiem przeciwwskazań do zastosowania chemioterapii wielolekowej wg schematu FOLFOX – wcześniej była możliwość włączania jedynie pacjentów z brakiem przeciwwskazań do chemioterapii wg schematu FOLFIRI.

Schemat FOLFOX został dodany do części programu lekowego dotyczącej schematu dawkowania leków w programie. Część tę uzupełniono również o możliwość redukcji dawki oksaliplatyny oraz wydłużenie przerw między cyklami leczenia.

Styczeń 2021 – lista refundacyjna w onkologii

22 grudnia 2020 roku ukazało się Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku. Co nowego na styczniowej liście leków refundowanych?

Styczniowa lista refundacyjna w części dotyczącej onkologii przyniesie przełomowe zmiany dla pacjentów z rakiem płuca oraz bardzo dobre wiadomości dla chorych na czerniaka.

 • Od nowego roku do refundacji w ramach programu lekowego trafi immunoterapia durwalumabem w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca. To lek dla chorych na miejscowo zaawansowanego, nieoperacyjnego niedrobnokomórkowego raka płuca do leczenia konsolidującego po jednoczasowej radiochemioterapii. To pierwsze leczenie z intencją wyleczenia w programie lekowym dotyczącym NDRP.
 • Ważne zmiany w projekcie styczniowej listy refundacyjnej dotyczą przesunięcia ozymertynibu dla chorych na EGFR-dodatatniego niedrobnokomórkowego raka płuca do pierwszej linii, co daje większe możliwości leczenia chorych z mutacją w genie EGFR i wspiera indywidualizację terapii.
 • Chorzy z niedrobnokomórkowym rakiem płuca (wszystkie typy) bez mutacji w genie EGFR oraz bez rearanżacji genów ALK i ROS1 i z ekspresją PD-L1 < 50% zyskają opcję terapii skojarzonej w postaci pembrolizumabu z chemioterapią. Leczenie złożone z chemioterapii i immunoterapii w określonej grupie pacjentów wykazuje przewagę nad chemioterapią stosowaną samodzielnie.
 • Od stycznia 2021 roku dostępny w ramach programu lekowego B.65 Leczenie chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną będzie również inotuzumab ozogamycyny.
 • W projekcie styczniowej listy refundacyjnej znalazło się długo oczekiwane leczenie adjuwantowe czerniaka stosowane po leczeniu chirurgicznym u pacjentów z przerzutami do węzłów chłonnych oraz przerzutami odległymi, z wysokim ryzykiem wznowy miejscowej. Od 1 stycznia 2021 roku dostępne będzie leczenie adjuwantowe czerniaka: immunoterapią (niwolumabem lub pembrolizumabem) oraz terapiami ukierunkowanymi molekularnie (dabrafenibem w skojarzeniu z trametynibem) u pacjentów z obecnością mutacji BRAF V600.

Komentarz prof. dr hab. med. Piotra Rutkowskiego:

Ta długo oczekiwana decyzja Ministra Zdrowia bardzo nas cieszy. Pacjenci otrzymają dostęp do skutecznych terapii w ramach programu lekowego, a nie jak dotychczas – długotrwałych procedur RDTL. A dzięki tej zmianie, Polska będzie mogła pochwalić się najnowocześniejszym i najskuteczniejszym programem lekowym dla naszych pacjentów chorych na czerniaki w całym regionie Europy

Komentarz prof. dr hab. n. med. Pawła Krawczyka dla portalu onkologicznego zwrotnikraka.pl:

Od 1 stycznia 2021 roku refundacją zostaną objęte trzy nowe terapie dla chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca. Będzie to między innymi od dawna oczekiwane leczenie skojarzone z udziałem chemioterapii i immunoterapii pembrolizumabem u chorych na zaawansowanego NDRP z ekspresją PD-L1 na <50% komórek nowotworowych. Dotychczas tacy chorzy leczeni byli w sposób suboptymalny samą chemioterapią. Natomiast skojarzenie chemioterapii i immunoterapii w porównaniu do chemioterapii znacząco przedłuża czas życia naszych chorych, czego dowiodły badania kliniczne 3. fazy. Jednocześnie nie jest to leczenie bardziej toksyczne od samej chemioterapii.

Drugą nową refundacją zostało objęte leczenie ozymertynibem w 1. linii terapii u chorych na NDRP w stadium IIIB lub IV z mutacjami w genie EGFR (zarówno z częstymi, jak i rzadkimi mutacjami w tym genie). Zastosowanie ozymertynibu w pierwszej linii w porównaniu do inhibitorów EGFR starszej generacji (erlotynib, gefitynib) przedłuża przeżycie chorych do 39 miesięcy i czas wolny od progresji choroby.

Pojawiła się także możliwość leczenia polskich chorych na miejscowo zaawansowanego NDRP za pomocą terapii konsolidującej durwalumabem po zakończeniu skutecznej jednoczasowej chemioradioterapii. Taka immunoterapia istotnie zwiększa odsetek chorych wyleczonych z raka płuca w porównaniu do stosowania samej chemioradioterapii. Pozostałe refundacje są kontynuowane z lat ubiegłych.

Podsumowując, polski program lekowy B6 umożliwia nareszcie leczenie naszych chorych na NDRP w sposób zbliżony do metod leczenia stosowanych w innych krajach Unii Europejskiej. Większość naszych chorych może w tym momencie liczyć na zastosowanie u nich innowacyjnych metod leczenia (immunoterapii lub terapii ukierunkowanych molekularnie). 

W porównaniu do rejestracji leków w Unii Europejskiej, w Polsce nadal brakuje refundacji inhibitorów BRAF i MEK dla chorych na NDRP z mutacjami w genie BRAF oraz inhibitorów NTRK dla chorych z rearanżacjami w genach NTRK (w sumie 3% chorych na NDRP). Najważniejszym problemem jest jednak dostępność do diagnostyki i leczenia w polskich realiach funkcjonowania ochrony zdrowia. Nadal wielu naszych pacjentów jest leczonych samą chemioterapią, gdyż nie wykonano u nich odpowiedniej diagnostyki czynników predykcyjnych lub zostali zakwalifikowani do suboptymalnego leczenia w małych ośrodkach onkologicznych lub pulmonologicznych nie posiadających programów lekowych – skomentował dla zwrotnikraka.pl ekspert.

 

Listopad 2020 – co nowego na liście refundacyjnej

Niestety, listopadowa lista refundacyjna nie przyniosła przełomu w programach lekowych, ani długo oczekiwanych nowych terapii onkologicznych. Nie pojawiły się na niej istotne nowości dla Pacjentów chorych na raka.

Korekty dotyczące leczenia onkologicznego:

 • Program B.4 Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego – do pkt. III „Leczenie pierwszej linii chorych na zaawansowanego raka jelita grubego z wykorzystaniem substancji czynnej panitumumab dodano skojarzenie z chemioterapią wg schematu FOLFIRI, podano schemat dawkowania, dodano kryteria kwalifikowania, czasu leczenia oraz kryteria wyłączenia z programu.
 • Program B.93 Piksantron w leczeniu chorych na chłoniaki złośliwe – zmieniono kryteria kwalifikacji

 

Wrzesień 2020 – lista refundacyjna leki na raka

To była pierwsza od początku pandemii COVID-19 aktualizacja listy leków refundowanych, która zaczęła obowiązywać od 1 września. Na wrześniowej liście refundacyjnej znalazły się ważne informacje dla pacjentów onkologicznych.

 • Na wrześniowej liście refundacyjnej znalazła się nowa terapia skojarzona binimetynib + enkorafenib stosowana w leczeniu zaawansowanego czerniaka skóry z mutacją BRAF.
 • Nowy schemat terapeutyczny (tzw. combo) obejmujący immunoterapię cząsteczką niwolumab + ipilimumab w leczeniu skojarzonym pierwszej linii u wybranych chorych na czerniaka.
 • Immunoterapia niwolumabem jako kolejna opcja terapeutyczna w II linii leczenia niedrobnokomórkowego raka płuc o typie innym niż płaskonabłonkowy (EGFR- i ALK-).
 • Nowym lekiem na wrześniowej liście refundacyjnej jest brygatynib – inhibitor ALK w drugiej linii leczenia raka płuca w programie lekowym „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca”.
 • Ponatynib – nowy lek w ramach programu lekowego „Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej i ostrej białaczki limfoblastycznej”.
 • Erlotinib-Zentiva jako odpowiednik erlotinibu (Tarceva) stosowanego w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca. Jego refundacja od września spowoduje obniżkę oficjalnych cen dziewięciokrotnie.
 • Wrześniowa aktualizacja listy refundacyjnej obejmie Brentuksymab vedotin (Adcetris), który pojawi się w dwóch nowych wskazaniach: Leczenie chorych na chłoniaki CD30+ jako terapia podtrzymująca oraz leczenie chorych na pierwotne chłoniaki skórne T-komórkowe.
 • Do programu „Leczenie raka piersi” HER2 ujemnego dodano kolejny lek z grupy inhibitorów kinaz CDK4/6 – abemacyklib. Wskazania obejmują I lub II linię leczenia w skojarzeniu z inhibitorem aromatazy lub fulwestrantem.
 • W programie lekowym „Leczenie raka piersi” w zaawansowanym hormonozależnym HER2 ujemnym raku piersi dodano nowe wskazania dla rybocyklibu – możliwość leczenia w I lub II linii leczenia w skojarzeniu fulwestrantem.
 • W ramach wrześniowej listy refundacyjnej utworzono nowy program lekowy dla pacjentów z nerwiakiem zarodkowym współczulnym (neuroblastoma). Do refundacji wszedł lek Dinutuksymab beta stosowany w onkologii i hematologii dziecięcej.

 

Marzec 2020 – lista refundacyjna

Ogłoszona przez Ministerstwo Zdrowia najnowsza – marcowa lista refundacyjna przyniosła kilka ważnych zmian dla Pacjentów onkologicznych.

Ministerstwo Zdrowia wprowadziło nowy program lekowy, którym zostaną objęci pacjenci cierpiący na raka rdzeniastego tarczycy. Od 1. marca utworzono nowy program lekowy „Leczenie agresywnego i objawowego, nieoperacyjnego, miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego raka rdzeniastego tarczycy” – znalazł się w nim lek wandetanib (Caprelsa).

Pojawiło się nowe wskazanie dla cetuximabu (Erbitux) w ramach programu lekowego „Leczenie płaskonabłonkowego raka głowy i szyi poza możliwościami leczenia miejscowego” – jako odpowiedź na oczekiwania środowisk pacjentów onkologicznych i ekspertów.

Przedstawiciele organizacji pacjenckich nie kryją pewnego rozczarowania marcową listą refundacyjną. W opublikowanym projekcie zabrakło m.in. leczenia adjuwantowego z wykorzystaniem immunoterapii dla pacjentów z czerniakiem oraz nowych terapii w raku płuca.

Marcowa lista leków refundowanych będzie obowiązywać do 31 sierpnia 2020 roku. Z powodu panującej pandemii koronawirusa zablokowano negocjacje z Komisją Ekonomiczną. Oznacza to, że Ministerstwo Zdrowia nie opublikuje dwóch najbliższych aktualizacji list refundacyjnych – majowej i lipcowej.

 

Styczeń 2020 – aktualizacja listy refundacyjnej

Sukcesem nowego projektu listy jest zagwarantowanie nowej linii leczenia dla chorych na nieoperacyjnego miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego raka piersi. Lek Kadcyla (trastuzumab emtanzyna) będzie dostępny w programie „Leczenie raka piersi”.

Decyzją Ministra Zdrowia, w celu pełnego zabezpieczenia leczenia pacjentek z rakiem piersi w ramach refundacji aptecznej we wskazaniu pozarejestracyjnym: „Hormonozależny i HER2-ujemny rak piersi w I rzucie hormonoterapii stosowanej z powodu zaawansowanego nowotworu (możliwe wcześniejsze stosowanie hormonoterapii uzupełniającej wczesnego raka piersi) w przypadkach innych niż w ChPL” refundowane będą produkty zawierające anastrozol, letrozol i eksemestan.

Pozytywną wiadomość stanowi rozszerzenie wskazań leku Vidaza (azacitidinum), w wyniku czego będzie możliwie objęcie leczeniem szerszej grupy chorych na ostrą białaczkę szpikową.

Lek Gazyvaro (obinutuzumab) stosowany będzie od stycznia 2020 r. w pierwszej i kolejnych liniach leczenia w programie „Leczenie chorych na chłoniaki złośliwe (ICD – 10 C82, C83)”. Dzięki tej decyzji cena leku została obniżona o 25% we wszystkich wskazaniach refundacyjnych.

Od stycznia 2020 roku w ramach programu „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca” refundowany będzie kolejny inhibitor ALK – lek Zykadia (ceretynib).

 

Listopad 2019 – lista refundacyjna

Największe nowości dotyczyły leczenia zaawansowanego raka jelita grubego. Dzięki refundacji leku Lonsurf (triflugrydyna w skojarzeniu z typoracylem) chorzy w naszym kraju zyskali długo wyczekiwany dostęp do leczenia tzw. III i IV linii

Pozytywna opinia Agencji Oceny Technologii Medycznych i konsultanta krajowego ds. onkologii klinicznej zaowocowała połączeniem dwóch programów lekowych w raku piersi: „Leczenie raka piersi” oraz „Przedoperacyjne leczenie raka piersi pertuzumabem i trastuzumabem”.

Na listopadowej liście refundacyjnej znalazł się także lek wenetoklaks w skojarzeniu z rytuksymabem w ramach programu lekowego „Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową wenetoklaksem lub wenetoklaksem w skojarzeniu z rytuksymabem”.

 

Wrzesień 2019 – zmiany na liście refundacyjnej

Na listę refundacyjną trafił rybocyklib stosowany w rzadkim podtypie hormonozależnego HER2-ujemnego raka piersi w skojarzeniu z inhibitorami aromatazy.

Refundacją objęto lek palbocyklib, który znajduje zastosowanie w leczeniu zaawansowanego raka piersi w skojarzeniu z inhibitorami aromatazy oraz w skojarzeniu z fulwestrantem.

Od 1 września pertuzumab i trastuzumab będą dostępne w ramach skojarzonego, przedoperacyjnego leczenia raka piersi (tzw. podwójna blokada). Jest to kolejna opcja terapeutyczna, dopuszczająca leczenie skojarzone, które wzmacnia efekt terapeutyczny poprzez jednoczasowe zastosowanie dwóch leków.
Ogłoszone zmiany nie dotyczą jedynie farmakoterapii.

Od 1 października Ministerstwo Zdrowia uruchomi sieć Breast Cancer Units. BCU to ośrodki specjalizujące się w diagnostyce i kompleksowym leczeniu raka piersi. Jak zapowiedział Minister Szumowski docelowo w naszym kraju powinno powstać kilkadziesiąt takich placówek.

Nowością ogłoszoną na wrześniowej liście refundacyjnej jest enzalutamid w ramach programu lekowego dla pacjentów chorujących na opornego na kastrację raka gruczołu krokowego niestosujących dotychczas chemioterapii.

Od 1 września chorzy z zaawansowanymi nowotworami regionu głowy i szyi zyskali dostęp do immunoterapii. Niwolumab trafił do refundacji w ramach programu lekowego. Lek posiada wyższą skuteczność i lepszy profil bezpieczeństwa w porównaniu do obecnego standardu leczenia oraz istotnie poprawia jakość życia tej grupy pacjentów.

 

Lipiec 2019 – lista refundacyjna

Nową opcję terapeutyczną zyskali chorzy z nowotworem płuca w ramach programu „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca”. Decyzją Ministerstwa Zdrowia refundacją został objęty inhibitor kinaz tyrozynowych ALK – alektynib. Zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego, alektynib jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u dorosłych pacjentów z zaawansowanym ALK-dodatnim niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP) oraz w leczeniu dorosłych pacjentów z zaawansowanym ALK-dodatnim niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP), wcześniej leczonych kryzotynibem.

Do refundacji włączono dwa leki dla chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego. Daratumumab i karfilzomib będą dostępne dla pacjentów zakwalifikowanych do programu „Leczenie chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego”.

W ramach lipcowej listy refundacyjnej refundacją został objęty lek blinatumomab w programie lekowym „Leczenie chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną”.

 

Maj 2019 – nowa lista refundacyjna w onkologii

Majowa lista refundacyjna nie przyniosła żadnych istotnych decyzji dotyczących zwiększenia dostępu do nowych terapii i programów lekowych dla pacjentów onkologicznych. Niestety, mimo apeli organizacji pacjenckich, na majowej liście refundacyjnej nie znalazły się nowe leki na raka.

Na listę leków refundowanych powrócił ponownie Oncaspar (pegaspargasum) stosowany w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej. Od maja 2019 Trisenox (arsenii trioxidum) refundowany będzie także w nowym wskazaniu tj.: indukcji remisji i konsolidacji u dorosłych pacjentów z nowo zdiagnozowaną ostrą białaczką promielocytową.

Aktualna lista leków refundowanych w onkologii dostępna jest na stronie: https://www.gov.pl.

 

Marzec 2019 – nowe leki na raka, programy lekowe

Marcowa lista refundacyjna nie przyniosła żadnych istotnych decyzji dotyczących zwiększenia dostępu do nowych terapii i programów lekowych dla pacjentów onkologicznych.

 

Styczeń 2019 – wykaz leków refundowanych w onkologii

Program lekowy dotyczący raka płuca został rozszerzony o nowy lek z obszaru immunoterapii nowotworów. Chodzi o cząsteczkę atezolizumab dla pacjentów z płaskonabłonkowym i niepłaskonabłonkowym rakiem płuca w drugiej linii leczenia. Atezolizumab będzie dostępny dla chorych spełniających kryteria zawarte w programie lekowym.

Zgodnie z ogłoszoną w styczniu 2019 aktualizacją listy refundacyjnej, poszerzona została populacja pacjentów dla których dostępny będzie kryzotynib. Lek został objęty refundacją w ramach programu „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca” w pierwszej linii leczenia, a ponadto w populacji pacjentów ze stwierdzoną mutacją genu ROS1.

Nowością na styczniowej liście refundacyjnej był także lek wenetoklaks stosowany w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej (PBL). Wenetoklaks od 1 stycznia 2019 roku jest finansowany ze środków publicznych w ramach programu lekowego dla pacjentów z mutacją TP53 lub delecją 17p, którzy przestali odpowiadać na ibrutynib.

 

Listopad 2018 – nowa lista leków refundowanych w onkologii

W ramach nowej listy refundacyjnej poszerzono zakres refundacji dla leku pomalidomid. Zmodyfikowany program lekowy Pomalidomid w leczeniu nawrotowego i opornego szpiczaka mnogiego zakłada od 1 listopada dostęp do terapii również dla chorych po drugim rzucie tej choroby (po nawrocie). Dotychczas pomalidomid był refundowany tylko w pierwszej i drugiej linii szpiczaka mnogiego. Szacuje się, że  w Polsce mamy około 7-8 tysięcy Pacjentów ze szpiczakiem mnogim (plazmocytowym)

 

Wrzesień 2018 – nowa lista refundacyjna

Zmiany przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia w ramach wrześniowej listy refundacyjnej nie przyniosły istotnych zmian z punktu widzenia Pacjentów onkologicznych.

 

Lipiec 2018 – zmiany w wykazie leków refundowanych dla pacjentów onkologicznych

Chorzy z niedrobnokomórkowym rakiem płuca zyskali dostęp do terapii nintedanibem w drugiej linii leczenia (chorzy z niepowodzeniem wcześniejszej chemioterapii wielolekowej z udziałem pochodnych platyny lub monoterapii stosowanej z powodu zaawansowanego nowotworu). Program lekowy z nintedanibem dotyczy chorych z rozpoznaniem raka gruczołowego lub niedrobnokomórkowego raka płuca z przewagą gruczolakoraka i przewiduje stosowanie leku w przypadku zaawansowania miejscowego choroby (stopień III – z wyjątkiem przypadków, w których możliwe jest zastosowanie radiochemioterapii, radioterapii lub chirurgicznego leczenia) lub jej uogólnienia (stopień IV).

Nintedanib jest nowoczesnym lekiem wycelowanym w angiogenezę nowotworową (inhibitor wielokinazowy), który blokuje kilka receptorów zaangażowanych w powstawanie nowych naczyń. W leczeniu zaawansowanego raka płuca został zarejestrowany w 2014 roku.

Najnowsza lista refundacyjna obejmuje także modyfikację istniejącego programu leczenia zaawansowanego raka piersi. Obwieszczenie zrównuje podskórną i dożylną postać trastuzumabu, generując oszczędności po stronie płatnika, co może pozwolić w przyszłości na objęcie refundacją nowych leków. Jednocześnie refundacją objęty został pierwszy odpowiednik trastuzumabu w postaci dożylnej, co zwiększy dostęp do terapii tą substancją czynną.

 

Maj 2018 – zmiany na liście refundacyjnej w onkologii – nowe programy lekowe

Majowa aktualizacja listy refundacyjnej przyniosła długo oczekiwane zmiany w programach lekowych dla pacjentów z rakiem płuca, rakiem nerki i chłoniakiem Hodgkina.

  1. Chorzy z rakiem płuca zyskali dostęp do leczenia immunoterapią – cząsteczkami niwolumab oraz pembrolizumab.W przypadku pembrolizumabu kryteria kwalifikowania obejmują chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca w leczeniu pierwszej linii, którzy m.in.: wcześniej nie byli poddawani systemowemu leczeniu z powodu zaawansowanego nowotworu i mają obecność ekspresji PDL1 w 50% lub większym odsetku komórek nowotworowych, brak przerzutów w ośrodkowym układzie nerwowym lub cech progresji przerzutów w ośrodkowym układzie nerwowym u chorych po wcześniejszym leczeniu miejscowym.W przypadku niwolumabu kryteria kwalifikowania chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca o typie płaskonabłonkowym do leczenia drugiej linii (chorzy z niepowodzeniem wcześniejszej chemioterapii wielolekowej z udziałem pochodnych platyny lub monoterapii stosowanej z powodu zaawansowanego nowotworu), niezależnie od stopnia ekspresji PDL1 w raku płaskonabłonkowym.
  2. Pacjenci z zaawansowanym rakiem nerki zyskali dostęp do immunoterapii z wykorzystaniem niwolumabu oraz cabozantinibu.Główne kryteria kwalifikacji do programu lekowego z niwolumabem to: histologicznie potwierdzone rozpoznanie raka nerkowokomórkowego z przeważającym komponentem jasnokomórkowym; nowotwór w stadium zaawansowanym (miejscowy nawrót lub przerzuty odległe), który nie kwalifikuje się do leczenia miejscowego; udokumentowane niepowodzenie wcześniejszego leczenia antyangiogennego z wykorzystaniem wielokinazowych inhibitorów (sunitynib, pazopanib, sorafenib) i uprzednie wykonanie nefrektomii.
  3. Niwolumab został objęty refundacją w ramach programu lekowego „Leczenie opornej i nawrotowej postaci klasycznego chłoniaka Hodgkina (ICD-10 C 81)”.

Już od trzech lat tworzymy największy w sieci serwis poświęcony immunoterapii nowotworów. Razem z zaproszonymi ekspertami prezentujemy i komentujemy najważniejsze doniesienia z zakresu immuno-onkologii. W naszych dotychczasowych rozmowach z lekarzami było wyczuwalne pewne rozczarowanie. To bardzo trudna sytuacja – mieć świadomość istnienia skutecznych terapii, których nie można jednak zaproponować chorym w codziennej praktyce leczniczej. Majowa aktualizacja listy refundacyjnej obejmująca cząsteczki immunokompetentne w leczeniu raka płuca, nerki i chłoniaka Hodgkina to szansa przede wszystkim dla tych pacjentów, u których wcześniej zastosowane terapie zawiodły, a rokowania pozostawały niepomyślne. Mam nadzieję i głęboko wierzę, że już niebawem będziemy mogli poinformować naszych Czytelników o refundacji immunoterapii w kolejnych wskazaniach – komentuje Jarosław Gośliński, redaktor naczelny serwisu immuno-onkologia.pl.

 

Marzec 2018 – aktualizacja listy refundowanych leków na raka

Onkologia – zmiany przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia w ramach marcowej listy refundacyjnej nie przyniosły istotnych zmian z punktu widzenia Pacjentów onkologicznych.

 

Styczeń 2018 – zmiany na liście refundacyjnej w onkologii

Ministerstwo Zdrowia – po zakończonych konsultacjach społecznych dotyczących projektowanej listy leków refundowanych – wprowadziło aktualizację, która weszła w życie 1 stycznia 2018 roku. XXXVII obwieszczenie refundacyjne wydane przez Ministerstwo Zdrowia zawiera następujące – kosmetyczne z punktu widzenia Pacjentów onkologicznych – zmiany:

 1. Leki zawierające substancję czynną kapecytabinę zostały udostępnione w kolejnym wskazaniu pozarejestracyjnym: „rak dróg żółciowych w ramach uzupełniającego leczenia pooperacyjnego raka dróg żółciowych”.
 2. Leki zawierające substancję czynną mitoxantronum zostały udostępnione we wskazaniu pozarejestracyjnym: „wznowa ostrej białaczki limfocytowej w populacji pediatrycznej”
 3. Leki zawierające substancję czynną pemetreksed, stosowane wcześniej w ramach programu lekowego „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca”, zostały przeniesione do katalogu chemioterapii.

 

Listopad 2017 – nowe programy lekowe dla chorych na raka

XXXVI obwieszczenie refundacyjne wydane przez Ministerstwo Zdrowia zawiera następujące zmiany:

 1. Tagrisso (ozymertynib) –  objęty refundacją w ramach obecnie istniejącego programu lekowego „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C 34.0)”.
 2. Xtandi (enzalutamid) – objęty refundacją w ramach istniejącego programu lekowego „Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego  (ICD-10  C61)”.
 3. Xofigo (dichlorek radu-233) – objęty refundacją w ramach istniejącego programu lekowego „Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego  (ICD-10  C61)”.
 4. Zytiga (octan abirateronu) – objęty refundacją w nowym, rozszerzonym wskazaniu refundacyjnym w ramach istniejącego programu lekowego „Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego  (ICD-10  C61)”. Od 1 listopada 2017 r. refundacją objęto dodatkową populację pacjentów, u których zastosowanie chemioterapii nie jest jeszcze klinicznie wskazane.
 5. W opisie programu lekowego „Leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30+ (C81 Choroba Hodgkina, C84.5 Inne nieokreślone chłoniaki T)” została wprowadzona zmiana dawkowania zaleconego w populacji dziecięcej, w następującym brzmieniu: 1,2 mg/kg m.c. (max. 120 mg) co 7 lub 14 dni.

Listopadowa aktualizacja listy refundacyjnej przyniosła ważne i długo wyczekiwane informacje dla pacjentów z rakiem gruczołu krokowego. Chorzy zyskali dostęp do nowych opcji terapeutycznych raka prostaty.

Refundacją objęto również ozymertynib, stosowany w terapii pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca z mutacją EGFR, u których wystąpiła oporność na leczenie pierwszej linii i ujawniła się mutacja T790M powodująca tę oporność. Jest to wąska grupa chorych, która – według szacunków ekspertów – nie przekracza 200 osób w Polsce. Na swoją szansę na skuteczne leczenie zaawansowanego raka płuca nadal czekają pacjenci kwalifikujący się do terapii immunomodulujących (tzw. immunoterapia raka płuca).

 

Wrzesień 2017 – zmiany w wykazie leków refundowanych w onkologii

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt zmian dotyczący wykazu leków refundowanych i programów lekowych, które weszły w życie 1 września 2017 roku.

Ma nowej liście refundacyjnej ogłoszonej przez Ministra Zdrowia znalazły się:

 • Od 1 września refundowane będą leki Imbruvica i Pixuvri – w ramach dwóch nowych programów lekowych w precyzyjnie zdefiniowanych populacjach pacjentów, dla których w opinii ekspertów są one niezbędne.
 • Pixuvri – będzie refundowany dla pacjentów, u których w razie uzyskania odpowiedzi na leczenie piksantronem będzie możliwe zastosowanie procedury przeszczepienia.
 • Imbruvica – będzie refundowany dla pacjentów z rozpoznaniem opornej lub nawrotowej przewlekłej białaczki limfocytowej z obecnością delacji 17p lub mutacji w genie TP53.

 

Lipiec 2017 – aktualizacja listy refundowanych leków na raka

W ramach aktualizacji listy leków refundowanych, która weszła w życie w lipcu 2017 roku, na wykazie znalazły się m.in. nowe terapie w kolejnych liniach leczenia zaawansowanego raka jelita grubego. Zmiany w programie lekowym Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego (ICD-10 C18 – C20) dały chorym dostęp do następujących technologii lekowych:  cetuksymab z chemioterapią według schematu FOLFIRI i bewacyzumab z chemioterapią według schematu FOLFIRI w I linii leczenia, bewacyzumab z chemioterapią według schematu FOLFOX-4 i aflibercept z chemioterapią według schematu FOLFIRI w II linia leczenia oraz cetuksymab i panitunumab w monoterapii w III linia leczenia.

PRZEJDŹ DO: OBJAWY RAKA