raport obraz raka płuca w Polsce, health quest

W czwartek 28 kwietnia odbyła się prezentacja raportu Obraz raka płuca w Polsce – leczenie farmakologiczne dziś i jutro przygotowanego przez firmę HealthQuest, którego celem jest analiza farmakologiczna leczenia raka płuca w Polsce. Opracowanie zwraca uwagę na kluczowe problemy w zwalczaniu zagrożeń związanych z rakiem płuca w naszym kraju. Zaprezentowany raport stanowił punkt wyjścia do dyskusji na temat działań zmierzających do poprawy obecnej sytuacji oraz metod przeciwdziałania zagrożeniom związanym z rakiem płuca. W debacie wzięli udział zaproszeni goście i eksperci – prof. dr. hab. Maciej Krzakowski, dr. hab. Maciej Niewada, prof. dr. hab. Dariusz Kowalski, prof. dr. hab. Paweł Krawczyk oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca.

 


 

OBRAZ RAKA PŁUCA W POLSCE – LECZENIE FARMAKOLOGICZNE. NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Z RAPORTU

  • Rak płuca jest najczęściej diagnozowanym nowotworem złośliwym w Polsce (ponad 21 tys. zachorowań rocznie) oraz stanowi najczęstszą przyczynę zgonu z powodu nowotworu złośliwego w Polsce. Rak płuca jest jednym z najgorzej rokujących nowotworów złośliwych. Najczęściej jest on diagnozowany w stadium zaawansowanym wymagającym leczenia farmakologicznego.
  • Leczenie raka płuca w Polsce jest niedofinansowane, a wydatki refundacyjne są znacznie niższe w porównaniu do innych krajów europejskich. W ciągu ostatnich 12 miesięcy (wrzesień 2014- sierpień 2015) wydatki na program leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca wynosiły ok 2% (47mln PLN) całkowitych wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia i 4,5% całkowitych wydatków na programy onkologiczne. W 2009 roku Polska zajmowała 16 miejsce wśród 27 krajów UE pod względem na leczenie raka płuca w przeliczeniu na 1 osobę.
  • Wytyczne kliniczne wskazują na możliwość zastosowania wielu opcji terapeutycznych w leczeniu raka płuca w zależności od typu histologicznego nowotworu, obecności mutacji oraz linii leczenia. Tymczasem leki o udowodnionej skuteczności w leczeniu raka płuca zalecane w europejskich i amerykańskich wytycznych oraz zarejestrowane w USA i Unii Europejskiej nie są refundowane w Polsce. Leczenie farmakologiczne raka płuca w Polsce obejmuje jedynie chemioterapię i inhibitory EGFR. Chorzy na nowotwory w Polsce mają niższy niż w innych krajach Europy dostęp do innowacyjnych leków onkologicznych, mimo że ceny innowacyjnych leków w Polsce są najniższe lub należą do najniższych w Europie. Dostęp pacjentów do nowoczesnych terapii został dodatkowo ograniczony od 1 stycznia 2015 roku poprzez usunięcie świadczenia chemioterapii niestandardowej.
  • Leczenie farmakologiczne raka płuca jest przedmiotem intensywnych badań, z czego najbardziej obiecujące wydają się być leki immunologiczne (immunoterapia raka). 20 lipca 2015 roku Komisja Europejska dopuściła do obrotu pierwszy od wielu lat innowacyjny lek immunomodulujący wskazany w leczeniu płaskonabłonkowego niedrobnokomórkowego raka płuca – niwolumab. W leczeniu raka płuca obserwowany jest również dynamiczny rozwój leków ukierunkowanych molekularnie (terapia celowana molekularnie).

Autorzy raportu Obraz raka płuca w Polsce – leczenie farmakologiczne dziś i jutro jako zalecenia prowadzące do bardziej skutecznego leczenia oraz wydłużenia przeżycia pacjentów onkologicznych z rakiem płuca wymieniają:

  • Poprawę w zakresie profilaktyki i diagnostyki (wczesne wykrywanie) oraz zwiększenie udziału leczenia skojarzonego.
  • Wprowadzenie finansowania innowacyjnych leków o udowodnionej skuteczności.
  • Zastosowanie innych kryteriów oceny AOTMiT dla innowacyjnych leków onkologicznych, w tym zwiększenie efektywności kosztowej.
  • Zwiększenie nakładów NFZ na leczenie onkologiczne oraz poszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania.

 

ZOBACZ: NOWOCZESNE LECZENIE RAKA PŁUCA
 

Obraz raka płuca w Polsce – leczenie farmakologiczne dziś i jutro. Prezentacja raportu, opracował JG, foto: flickr.com – licencja CC