Ukazała się najnowsza edycja biuletynu Nowotwory złośliwe w Polsce poświęcona danym za 2019 rok. Publikacja powstała w ramach projektu Krajowy Rejestr Nowotworów, a jej autorami są Joanna Didkowska, Urszula Wojciechowska, Paweł Olasek, Florentino Caetano dos Santos, Irmina Michałek.

Raport Nowotwory złośliwe w Polsce jest cykliczną publikacją adresowaną do wszystkich osób zainteresowanych epidemiologią nowotworów złośliwych w Polsce. W obecnym wydaniu przedstawiony został aktualny opis sytuacji epidemiologicznej dotyczącej zachorowań i zgonów na nowotwory w naszym kraju za rok 2019.

Więcej informacji na temat Krajowego Rejestru Nowotworów na stronie: http://onkologia.org.pl/.

Krajowy Rejestr Nowotworów

Krajowy Rejestr Nowotworów to pierwsza w Polsce platforma naukowa gromadząca dane o każdym nowym wykryciu choroby nowotworowej i służąca wymianie wiedzy o zagrożeniu nowotworami złośliwymi w naszym kraju.

Krajowy Rejestr Nowotworów to populacyjny rejestr medyczny gromadzący dane o zachorowaniach na nowotwory złośliwe w Polsce

Krajowy Rejestr Nowotworów (KRN) prowadzony jest przez Narodowy Instytut Onkologii na zlecenie Ministra Zdrowia, a nadzór merytoryczny nad projektem sprawuje Rada Naukowa złożona z uznanych ekspertów.

Do zadań Krajowego Rejestru Nowotworów należy gromadzenie, aktualizacja i analiza danych o rozpoznanych przypadkach nowotworów złośliwych w naszym kraju – niezbędnych do realizacji zadań publicznych i statystyki publicznej. Na ich podstawie oceniane jest zagrożenie społeczeństwa chorobami nowotworowymi oraz skuteczność podejmowanych interwencji w zakresie zdrowia publicznego i polityki zdrowotnej państwa.

ZOBACZ: EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW W POLSCE

Nowotwory złośliwe w Polsce 2019

Statystyki Krajowego Rejestru Nowotworów są prezentowane z 2-letnim opóźnieniem, niezbędnym na opracowanie i analizę zgromadzonych danych. Zgodnie z informacjami zaprezentowanymi w najnowszej edycja biuletynu Nowotwory złośliwe w Polsce:

W 2019 roku do Krajowego Rejestru Nowotworów wpłynęły informacje o niemal 171,2 tys. nowych zachorowaniach na nowotwory i 100,3 tys. zgonach z ich powodu.

W 2019 roku w stosunku do roku poprzedniego nastąpił niewielki wzrost zachorowań: o 1989 u mężczyzn i 1783 u kobiet. W stosunku do poprzedniego roku, liczba zgonów wskutek nowotworów wśród mężczyzn zmniejszyła się o 993, a wśród kobiet o 74.

Nowotwory złośliwe stanowią drugą przyczynę zgonów w Polsce powodując w 2019 roku 25,7% zgonów mężczyzn i 23,2% zgonów kobiet. Stanowią one istotny problem zdrowotny przede wszystkim u osób w młodym i średnim wieku (25–64 lat). Zjawisko to jest szczególnie widoczne w populacji kobiet, w której od kilku lat nowotwory są najczęstszą przyczyną zgonów przed 65. rokiem życia, stanowiąc 31,7% zgonów młodych i 46,8% zgonów kobiet w średnim wieku.

Obserwowane od wielu lat trendy zachorowalności i umieralności z powodu nowotworów złośliwych w Polsce są determinowane zarówno strukturą wieku populacji, jak i zmianami zachodzącymi w ekspozycji polskiej populacji na czynniki rakotwórcze, głównie związane z paleniem papierosów.

Szczególnie niepokojący jest wpływ częstości palenia tytoniu na trend występowania raka płuca w populacji kobiet – w 2019 roku po raz kolejny liczba kobiet, które zmarły w wyniku raka płuca, przekroczyła liczbę kobiet, które zmarły z powodu raka piersi (o ponad 1254).

Krajowy Rejestr Nowotworów

Najczęstszym nowotworem mężczyzn jest nowotwór gruczołu krokowego z udziałem niemal 21%, charakteryzujący się największą dynamiką wzrostu zachorowalności przy utrzymującym się w pierwszej dekadzie XXI wieku plateau umieralności, która jednak od 2004 roku wykazuje tendencję wzrostową.

W populacji mężczyzn od prawie 15 lat obserwuje się spadek zachorowalności i umieralności na nowotwory płuca, co należy wiązać przede wszystkim ze zmniejszeniem w ostatnich dekadach odsetka palących mężczyzn.

Nowotwory złośliwe płuca są drugim nowotworem mężczyzn, nadal jednak są dominującą nowotworową przyczyną zgonu mężczyzn, stanowiąc około 27% i decydując o przebiegu krzywej umieralności reprezentującej wszystkie schorzenia nowotworowe mężczyzn. Na trzecim miejscu (8% zachorowań) znajduje się rak jelita grubego (okrężnica i odbytnica) z rosnącą tendencją zachorowalności przy jednoczesnym ustabilizowaniu się umieralności.

W populacji kobiet wiodącymi umiejscowieniami nowotworów nadal pozostają: pierś, płuco i jelito grube (kątnica, okrężnica i odbytnica). Nowotwory płuca utrzymują pierwszą pozycję wśród nowotworowych przyczyn zgonów kobiet (17,9%), wyprzedzając nowotwory piersi (15,1%). Dominujące wśród kobiet nowotwory piersi charakteryzowały się w ciągu minionego półwiecza stale rosnącą zachorowalnością.

Trendy umieralności na raka piersi zmieniały się kilkukrotnie w ciągu ostatnich trzydziestu lat. Początkowy wzrost umieralności został zahamowany w połowie lat 90 ubiegłego wieku, a w latach 1996–2010 notowano spadek umieralności. W okresie 2010–2019 nastąpiła niekorzystna zmiana trendu.

Trzecią najczęstszą przyczyną zgonów wskutek nowotworów złośliwych u kobiet w ciągu ostatnich kilku lat pozostają raki jelita grubego.”

źródło: NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W POLSCE W 2019 ROKU, Joanna Didkowska, Urszula Wojciechowska, Paweł Olasek, Florentino Caetano dos Santos, Irmina Michałek, Warszawa 2021

PRZEJDŹ DO: NAJNOWSZE INFORMACJE