Podczas zjazdu Amerykańskiego Towarzystwa Hematologów (ASH) 2021 firma Bristol Myers Squibb zaprezentowała ponad 80 abstraktów obrazujących możliwości innowacyjnych terapii w zakresie poprawy efektów leczenia w szerokim spektrum chorób krwi, w tym nowotworów. Konferencja odbyła się się w Atlancie w stanie Georgia oraz online w dniach 11-14 grudnia 2021 roku.

Najważniejsze dane, które zostały zaprezentowane przez BMS i jej partnerów podczas dorocznego kongresu ASH 2021 obejmują:

 • Pierwsza prezentacja danych z kluczowego badania 3 fazy TRANSFORM, w którym oceniane jest zastosowanie terapii lisocabtagene maraleucel, czyli ukierunkowanej na CD19 terapii komórkowej limfocytami CAR T w bezpośrednim porównaniu z obowiązującym leczeniem standardowym w drugiej linii leczenia opornego i nawrotowego (R/R) chłoniaka z dużych komórek B (LBCL)
 • Dane z dwuletniej obserwacji w kluczowym badaniu TRANSCEND NHL 001 z zastosowaniem lisocabtagene maraleucel w trzeciej i kolejnych liniach leczenia R/R LBCL
 • Pierwsze wyniki kliniczne oceny zastosowania przeciwciała anty-SIRPα CC-95251 w skojarzeniu z rytuksymabem, jak również pierwsze wyniki kliniczne dotyczące stosowania CELMoD® CC-99282, w obu przypadkach u pacjentów z
  opornymi i nawrotowymi chłoniakami nieziarniczymi
 • Pierwsza prezentacja wyników oceny bezpieczeństwa i skuteczności w fazie rozszerzania dawki w badaniu MM-001, w którym oceniane jest zastosowanie iberdomidu w skojarzeniu z deksametazonem u pacjentów z opornym i nawrotowym szpiczakiem plazmocytowym
 • Pierwsza prezentacja wstępnych wyników z badania fazy 1/2 MM-002 z zastosowaniem CELMoD® CC-92480 w skojarzeniu z deksametazonem i bortezomibem u pacjentów z opornym i nawrotowym szpiczakiem plazmocytowym
 • Kolejne analizy z badania KarMMa dotyczącego opornego i nawrotowego szpiczaka plazmocytowego, obejmujące ocenę wyjściowych czynników predykcyjnych dla całkowitych odpowiedzi i efektów leczenia u pacjentów, u których zastosowano kolejne terapie przeciwszpiczakowe, w tym inne leki skierowane przeciw antygenowi dojrzewania komórek B (BCMA) po leczeniu idecabtagene vicleucel, czyli pierwszą w swojej klasie terapią komórkową CAR T ukierunkowaną na BCMA
 • Abstrakty ilustrujące różnorodne terapie firmy BMS stosowane w trudnych w leczeniu chorobach układu krwiotwórczego, w tym dane i analizy z dłuższej obserwacji w rozmaitych typach ostrej białaczki szpikowej oraz
  3 cechy wyjściowe przy zastosowaniu azacytydyny w tabletkach z badania 3 fazy QUAZAR® AML-001 oraz bezpieczeństwa stosowania leku fedratynibu z badania fazy 3b FREEDOM dotyczącego włóknienia szpiku
 • Zaktualizowane wyniki analiz stosowania leku luspatercept-aamt z badania 2 fazy BEYOND dotyczącego beta-talasemii oraz badania 3 fazy MEDALIST dotyczącego zespołów mielodysplastycznych niskiego ryzyka

źródło: materiały prasowe

zobacz więcej: HEMATOONKOLOGIA