Konferencja ASCO 2019 (American Society of Clinical Oncology) odbyła się w Chicago w dniach 31 maja – 04 czerwca. Kongres ASCO to największe światowe spotkanie onkologów, w którym bierze udział kilkadziesiąt tysięcy osób. Wydarzenie stanowi okazję do prezentacji najnowszych wyników badań klinicznych, które często okazują się przełomowe i mają realny wpływ na codzienną praktykę kliniczną. Ważnych doniesień z konferencji ASCO wypatrują także pacjenci onkologiczni, którzy z nadzieją oczekują na nowe opcje terapeutyczne.

W dniach 5-6 lipca 2019 roku w Gdańsku odbędzie się XVIII Spotkanie po ASCO. Wydarzenie stanowi okazję do przedstawienia najciekawszych newsów z kongresu ASCO 2019 w Chicago oraz interdyscyplinarnej dyskusji nad możliwościami zastosowania zaprezentowanej wiedzy w praktyce klinicznej.

Konferencja ASCO 2019 – wybrane doniesienia

 • Podczas kongresu ASCO 2019 – w sesji plakatowej – zaprezentowano aktualizację danych z badania fazy III PACIFIC dotyczącego czasu przeżycia całkowitego pacjentów z miejscowo zaawansowanym (III stopień zaawansowania), nieoperacyjnym niedrobnokomórkowym rakiem płuca, u których zastosowano immunoterapię durwalumabem. Najnowsze wyniki wskazują, że po trzech latach obserwacji immunoterapia okazała się skuteczna u 57% pacjentów leczonych durwalumabem (po uprzedniej jednoczasowej radiochemioterapii). Dla porównania – u pacjentów poddanych jednoczasowej radiochemioterapii, którzy zamiast leku otrzymali placebo, wskaźnik OS wyniósł 43,5%. Durwalumab to pierwsza immunoterapia, którą można zastosować we wcześniejszym stadium zaawansowania NDRP, gdzie celem terapii jest szansa na wyleczenie.
 • Firma Amgen przedstawiła podczas 55. dorocznej Konferencji Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej portfolio leków onkologicznych. Zaprezentowanych zostało siedem produktów badanych w terapii nowotworów układu krwiotwórczego oraz guzów litych. Najciekawsze informacje dotyczyły pierwszych danych zebranych u ludzi dotyczących oceny stosowania produktu AMG510 – pierwszego inhibitora KRASG12C, który osiągnął etap badań klinicznych, u pacjentów z miejscowo zaawansowanymi lub przerzutowymi guzami litymi z mutacją KRASG12C. Kolejne doniesienie dotyczyły danych z wczesnych faz dotyczących zastosowania bispecyficznych przeciwciał angażujących limfocyty T (ang. bispecific T-cell engager, BiTE) w nowotworach układu krwiotwórczego oraz w guzach litych, w tym po raz pierwszy w raku gruczołu krokowego
 • Prezentacja wyników badania klinicznego 3 fazy MONALEESA-7 z udziałem pacjentek przed menopauzą w zaawansowanym stadium raka piersi HR+/HER2- leczonych hormonalnie w skojarzeniu z rybocyklibem lub bez. W ramach badania chore były kwalifikowane do eksperymentalnej terapii: goserelina + inhibitor aromatazy + rybocyklib lub grupy kontrolnej: goserelina + inhibitor aromatazy + placebo. Wykazano, że rybocyklib znacząco poprawia wyniki leczenia
 • Wpływ diety na ryzyko zgonu z powodu raka piersi. Prezentacja wyników badania, które objęło 49 tys. kobiet po menopauzie, które odżywiały się niskotłuszczową, zbilansowaną w owoce, ziarna i warzywa dietą. Okazało się, że u kobiet z tej grupy ryzyko śmierci z powodu raka piersi było o 21% mniejsze niż kobiet, które odżywiały się normalnie, choć dietą z wyższą zawartością tłuszczu.
 • Wyniki badania klinicznego NCI-COG Pediatric MATCH, które dotyczyło charakterystyki molekularnej nowotworów u dzieci i młodzieży. Analizie poddano grupę 400 młodych pacjentów, którzy nie odpowiadali na leczenie. Okazało się, że identyfikacja anomalii genetycznych umożliwia prowadzenie terapii celowanej.
 • Zaprezentowano wyniki badania trzeciej fazy POLO, które dotyczyło zastosowania olaparibu (inhibitor PARP) w terapii podtrzymującej u pacjentów leczonych z powodu raka trzustki z mutacją BRCA, którzy wcześniej otrzymali leczenie oparte o związki platyny. Okazało się, że olaparib w leczeniu podtrzymującym przedłuża czas przeżycia wolny od progresji we wskazanej grupie chorych.
 • Wyniki badania trzeciej fazy Announce dotyczyły pacjentów leczonych z powodu nieoperacyjnego lub uogólnionego mięsaka tkanek miękkich. Próbowano w nim potwierdzić wyniki badania drugiej fazy, które wykazały korzyść z terapii z udziałem olaratumabu – ludzkiego przeciwciała IgG1 przeciw PDGFRα. Ostatecznie badanie nie wykazało korzyści ze stosowania olaratumumabu w skojarzeniu z doksycykliną – zdaniem ekspertów niezbędne jest wyjaśnienie przyczyn rozbieżności między wynikami fazy drugiej i trzeciej.
 • Badanie ENZAMET dotyczyło leczenia chorych z hormonowrażliwym rakiem gruczołu krokowego w stadium rozsiewu. Chorzy byli przydzielani do ramienia eksperymentalnego z terapią w oparciu o enzalutamid (ENZA) lub do ramienia kontrolnego z terapią niesteroidowymi inhibitorami receptora androgenowego (NSAA). Ponadto wszyscy chorzy otrzymywali terapię analogiem LHRH. Badanie wykazało poprawę wyników leczenia w przypadku stosowania enzalutamidu u pacjentów ze zdiagnozowanym rakiem prostaty.
 • Zaprezentowane dane z badania CheckMate 040, które dotyczyło skojarzenia niwolumabu z ipilimumabem u chorych na zaawansowanego raka wątrobowokomórkowego. Okazało się, że zastosowanie skojarzenia niwolumabu z ipilimumabem w tej grupie chorych wiązało się z klinicznie istotną odpowiedzią na leczenie (ORR dwukrotnie wyższy niż przy monoterapii niwolumabem – przy akceptowalnej toksyczności.
 • W wynikach badania APACT  przedstawioną rolę nab-paklitakselu w chemioterapii uzupełniającej po resekcji raka trzustki. Porównywano schemat leczenia: nab-paklitaksel + gemcytabina z leczeniem gemcytabiną w monoterapii. Okazało się, że schemat nab-paklitaksel + gemcytabina poprawił wyniki leczenia i można go rozważać jako alternatywę dla pacjentów niekwalifikujących się do chemioterapii FOLFIRINOX. Badanie wymaga jednak dłuższego okresu obserwacji.
 • W trakcie sesji dotyczącej nowotworów głowy i szyi przedstawiono wyniki badania KEYNOTE-048. Porównano w nim leczenie pembrolizumabem, pembrolizumabem z chemioterapią (cisplatyna/karboplatyna i 5-FU), ze stosowanym schematem EXTREME (cisplatyna+5-FU+cetuksymab) jako pierwsza linia leczenia w rozsianych i nawrotowych rakach regionu głowy i szyi. Wykazano, że zastosowanie immunoterapii pembrolizumabem z chemioterapią wydłuża przeżywalność całkowitą w porównaniu z schematem EXTREME.
 • Omówiono skuteczność leczenia skojarzonego gefitynibem w połączeniu z pemetreksedem i karboplatyną z leczeniem gefitynibem w monoterapii jako leczenie 1. linii u pacjentów z rozsianym rakiem niedrobnokmórkowym płuca z mutacją EGFR. Okazało się, że znacznie lepsze wyniki leczenia przyniosła terapia złożona z trzech leków. Jednocześnie leczenie eksperymentalne cechowało się większą toksycznością.
 • Przedstawiono badanie RELAY, które dotyczyło analizowany skuteczności leczenia pacjentów z rozsianym niedrobnomokomórkowym rakiem płuca z mutacją EGFR lekami erlotynib plus ramucirumab, którzy nie otrzymali jeszcze leczenia. Wykazano, że leczenie skojarzone z ramucirumabem przynosi lepsze wyniki.

 

Kongres ASCO 2019 w Chicago

Swój udział w kongresie ASCO 2019 mieli również polscy naukowcy i badacze. Prezentujemy prace polskich autorów przyjęte na konferencję w Chicago:

 • Dziadziuszko R. i wsp. 9053 „Circulating free DNA as a prognostic biomarker in patients with advanced ALK+ NSCLC treated with alectinib from the global phase III ALEX trial.”
 • Duchnowska R. i wsp. e13580 „Genomic characterization of brain metastases (BM) in high-grade serous ovarian cancer (HGSOC).”
 • Kieszkowska-Grudny i wsp. e23184 „Dealing with emotional states during cancer diagnosis and treatment by using cognitive strategies in oncology patients: Comparison to noncancer population.”
 • Niwińska A. i wsp. e12062 „Good Risk”: low-risk patients with ductal carcinoma in situ (DCIS) benefit from whole breast radiotherapy after breast conservation surgery (BCS)–long-term follow-up.”
 • Rucińska M. i wsp. e18283 „Are the nonmedical needs of cancer patients satisfied adequately.”
 • Seliga K. i wsp. e22529 „Immunological and mutational characterization of non-uterine leiomyosarcoma: A pilot study.”
 • Sobczuk P. i wsp. e22537 „Clinicopathological prognostic and predictive factors of malignant peripheral nerve sheath tumors (MPNST) survival and treatment efficacy.”

 
Szczegółowe doniesienia z ASCO 2019 dostępne są na stronie: www.ascopost.com oraz mp.pl.