5 kwietnia 2023 roku firma Novartis ogłosiła wyniki analizy pośredniej NATALEE, badania fazy III oceniającego rybocyklib w skojarzeniu z terapią hormonalną w szerokiej populacji pacjentów z wczesnym rakiem piersi z obecnością receptorów hormonalnych/bez obecności receptora ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu 2 (HR+/HER2-), u których występuje ryzyko nawrotu choroby.

Najnowsze wyniki badania wykazały istotnie mniejsze ryzyko nawrotu choroby w wyniku zastosowania rybocyklibu w skojarzeniu z terapią hormonalną (ET) w porównaniu ze standardową monoterapią hormonalną w leczeniu adjuwantowym

Szacuje się, że około 30-60% pacjentek z wczesnym rakiem piersi (EBC) HR+/HER2- w stadium II i III leczonych jedynie hormonoterapią pozostaje w grupie ryzyka nawrotu raka piersi.

Najnowsze wyniki badania fazy III NATALEE nad rybocyklibem

Niezależny Komitet ds. Monitorowania Danych zalecił wcześniejsze zakończenie badania, ponieważ główny punkt końcowy przeżycia wolnego od choroby inwazyjnej (ang. invasive disease-free survival, iDFS) został osiągnięty. Rybocyklib w skojarzeniu z terapią hormonalną w porównaniu ze standardową monoterapią hormonalną w leczeniu adjuwantowym znacząco zmniejszył ryzyko nawrotu choroby, wykazując tym samym spójną korzyść u pacjentów z wczesnym rakiem piersi (EBC) w stadium II i III, bez względu na status zajęcia węzłów chłonnych.

U większości pacjentek choroba jest diagnozowana na wczesnym etapie, a celem wprowadzanej terapii jest wyleczenie raka piersi. Ryzyko nawrotu choroby osiąga szczyt w ciągu pierwszych trzech lat od rozpoznania nowotworu, ale nigdy nie znika całkowicie – powiedział dr Dennis J. Slamon, dyrektor ds. badań klinicznych/translacyjnych, Uniwersytetu Kalifornijskiego, Los Angeles Jonsson Comprehensive Cancer Center oraz przewodniczący i dyrektor wykonawczy Translational Research In Oncology (TRIO) i główny badacz w badaniu NATALEE.

I dodał:

Istnieje pilna potrzeba znalezienia nowych, dobrze tolerowanych terapii, które pozwolą uniknąć nawrotu choroby, jednocześnie nie wpływając negatywnie na jakość życia pacjentów. Badanie NATALEE, w ramach którego przez trzy lata podawano rybocyklib w skojarzeniu z terapią hormonalną, zostało opracowane z myślą o pacjentach i ich niezaspokojonych potrzebach. Optymizmem napawa fakt, że w tym badaniu osiągnięto główny punkt końcowy.

Zgodnie z protokołem badania NATALEE, prowadzona będzie dalsza obserwacja pacjentów w celu oceny długoterminowych wyników, w tym przeżycia całkowitego.

Pozytywne wyniki NATALEE stanowią kamień milowy w naszych ambitnych planach objęcia korzyściami ze stosowania rybocyklibu – w oparciu o sprawdzoną skuteczność tej terapii w leczeniu raka piersi z przerzutami HR+/HER2- także pacjentki z wcześniejszymi stadiami raka piersi. Te wyniki mogą zmienić paradygmat u pacjentów zagrożonych nawrotem choroby, w tym osób bez zajęcia węzłów chłonnych, u których dobrze tolerowane opcje terapeutyczne zapobiegania nawrotom są ograniczone – skomentował dr Shreeram Aradhye, prezes Globalnego Rozwoju Leków i dyrektor medyczny w Novartis.

Rybocyklib w leczeniu raka piersi z przerzutami wykazuje niezmiennie korzyści w zakresie przeżycia całkowitego przy jednoczesnym zachowaniu lub poprawie jakości życia we wszystkich trzech badaniach fazy III.

Aktualizacje Wytycznych Praktyki Klinicznej w Onkologii NCCN (NCCN Guidelines®) w zakresie raka piersi, wydane w styczniu 2023 roku, rekomendują rybocyklib jako jedyny inhibitor CDK4/6 z najwyższym poziomem referencyjności (kategoria 1) preferowany w pierwszej linii leczenia chorych z przerzutowym rakiem piersi HR+/HER2- w przypadku stosowania w skojarzeniu z inhibitorem aromatazy (ang. aromatase inhibitor, AI).

POLECAMY: PORADNIK DLA KOBIET W WCZESNYM RAKIEM PIERSI

lek rybocyklib rak piersi

Wczesny rak piersi

U ponad 90% pacjentów z rozpoznaniem raka piersi jest to wczesne stadium. Około 30-60% osób z wczesnym rakiem piersi (EBC) HR+/HER2- w stadium II i III leczonych jedynie hormonoterapią pozostaje w grupie ryzyka nawrotu raka piersi. Ryzyko nawrotu osiąga szczyt w ciągu pierwszych trzech lat od pierwszej diagnozy i utrzymuje się przez dziesięciolecia.

Dla wielu z tych pacjentów obecnie nie ma ukierunkowanych opcji terapeutycznych poza standardową chemioterapią i hormonoterapią.

PRZEJDŹ DO: RAK PIERSI – OBJAWY

Rybocyklib

Rybocyklib jest inhibitorem CDK4/6 z udowodnioną w trzech badaniach fazy III korzyścią w zakresie przeżycia całkowitego przy jednoczesnym zachowaniu lub poprawie jakości życia. Aktualizacje wytycznych NCCN Guidelines® w zakresie raka piersi, wydane w styczniu 2023 roku, rekomendują rybocyklib jako jedyny inhibitor CDK4/6 z najwyższym poziomem referencyjności preferowany w 1 linii leczenia u chorych z przerzutowym rakiem piersi (MBC) HR+/HER2- w przypadku stosowania w skojarzeniu z AI.

Ponadto rybocyklib uzyskał najwyższą ocenę spośród wszystkich inhibitorów CDK4/6 w skali ESMO Magnitude of Clinical Benefit Scale, uzyskując ocenę 5 na 5 w przypadku pierwszej linii leczenia u pacjentek przed menopauzą z zaawansowanym rakiem piersi HR+/HER2-. Dodatkowo, rybocyklib w skojarzeniu z letrozolem lub fulwestrantem uzyskał ocenę 4 na 5 w pierwszej linii leczenia u pacjentek postmenopauzalnych z zaawansowanym rakiem piersi HR+/HER2.

Rybocyklib został zatwierdzony w 99 krajach na całym świecie, w tym przez amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA) oraz Europejską Agencję Leków (EMA), do stosowania w leczeniu u kobiet z zaawansowanym lub przerzutowym rakiem piersi HR+/HER2-ujemnym w skojarzeniu z inhibitorem aromatazy lub fulwestrantem jako początkowa terapia hormonalna lub po stwierdzeniu progresji choroby.

U kobiet w wieku przed- lub okołomenopauzalnym, terapię hormonalną należy stosować w skojarzeniu z agonistą hormonu uwalniającego hormon luteinizujący. Rybocyklib w połączeniu z fulwestrantem jest zatwierdzony w USA do stosowania u dorosłych pacjentów z zaawansowanym lub przerzutowym rakiem piersi HR+/HER2- w skojarzeniu z Inhibitorem Aromartazy (IA) lub z fulwestrantem jako wstępna terapia hormonalna lub po progresji choroby podczas hormonoterapii u kobiet w wieku pomenopauzalnym lub u mężczyzn.

źródło: materiały prasowe

PRZEJDŹ DO: NOWE LEKI NA RAKA