Minister Zdrowia wydał obwieszczenie w sprawie wykazu leków refundowanych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Zaktualizowana lista refundacyjna weszła w życie 1 listopada 2018 roku. Zmiany dotyczą również pacjentów onkologicznych.

W ramach nowej listy refundacyjnej poszerzono zakres refundacji dla leku pomalidomid. Zmodyfikowany program lekowy Pomalidomid w leczeniu nawrotowego i opornego szpiczaka mnogiego zakłada od 1 listopada dostęp do terapii również dla chorych po drugim rzucie tej choroby (po nawrocie). Dotychczas pomalidomid był refundowany tylko w pierwszej i drugiej linii szpiczaka mnogiego. Szacuje się, że  w Polsce mamy około 7-8 tysięcy Pacjentów ze szpiczakiem mnogim (plazmocytowym)

 

WRZESIEŃ 2018 – nowa lista refundacyjna

Zmiany przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia w ramach wrześniowej listy refundacyjnej nie przyniosły istotnych zmian z punktu widzenia Pacjentów onkologicznych.

 

LIPIEC 2018 – zmiany w wykazie leków refundowanych dla pacjentów onkologicznych

Chorzy z niedrobnokomórkowym rakiem płuca zyskali dostęp do terapii nintedanibem w drugiej linii leczenia (chorzy z niepowodzeniem wcześniejszej chemioterapii wielolekowej z udziałem pochodnych platyny lub monoterapii stosowanej z powodu zaawansowanego nowotworu). Program lekowy z nintedanibem dotyczy chorych z rozpoznaniem raka gruczołowego lub niedrobnokomórkowego raka płuca z przewagą gruczolakoraka i przewiduje stosowanie leku w przypadku zaawansowania miejscowego choroby (stopień III – z wyjątkiem przypadków, w których możliwe jest zastosowanie radiochemioterapii, radioterapii lub chirurgicznego leczenia) lub jej uogólnienia (stopień IV).

Nintedanib jest nowoczesnym lekiem wycelowanym w angiogenezę nowotworową (inhibitor wielokinazowy), który blokuje kilka receptorów zaangażowanych w powstawanie nowych naczyń. W leczeniu zaawansowanego raka płuca został zarejestrowany w 2014 roku.

Najnowsza lista refundacyjna obejmuje także modyfikację istniejącego programu leczenia zaawansowanego raka piersi. Obwieszczenie zrównuje podskórną i dożylną postać trastuzumabu, generując oszczędności po stronie płatnika, co może pozwolić w przyszłości na objęcie refundacją nowych leków. Jednocześnie refundacją objęty został pierwszy odpowiednik trastuzumabu w postaci dożylnej, co zwiększy dostęp do terapii tą substancją czynną.

 

MAJ 2018 – zmiany na liście refundacyjnej w onkologii – nowe programy lekowe

Majowa aktualizacja listy refundacyjnej przyniosła długo oczekiwane zmiany w programach lekowych dla pacjentów z rakiem płuca, rakiem nerki i chłoniakiem Hodgkina.

  1. Chorzy z rakiem płuca zyskali dostęp do leczenia immunoterapią – cząsteczkami niwolumab oraz pembrolizumab.W przypadku pembrolizumabu kryteria kwalifikowania obejmują chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca w leczeniu pierwszej linii, którzy m.in.: wcześniej nie byli poddawani systemowemu leczeniu z powodu zaawansowanego nowotworu i mają obecność ekspresji PDL1 w 50% lub większym odsetku komórek nowotworowych, brak przerzutów w ośrodkowym układzie nerwowym lub cech progresji przerzutów w ośrodkowym układzie nerwowym u chorych po wcześniejszym leczeniu miejscowym.W przypadku niwolumabu kryteria kwalifikowania chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca o typie płaskonabłonkowym do leczenia drugiej linii (chorzy z niepowodzeniem wcześniejszej chemioterapii wielolekowej z udziałem pochodnych platyny lub monoterapii stosowanej z powodu zaawansowanego nowotworu), niezależnie od stopnia ekspresji PDL1 w raku płaskonabłonkowym.
  2. Pacjenci z zaawansowanym rakiem nerki zyskali dostęp do immunoterapii z wykorzystaniem niwolumabu oraz cabozantinibu.Główne kryteria kwalifikacji do programu lekowego z niwolumabem to: histologicznie potwierdzone rozpoznanie raka nerkowokomórkowego z przeważającym komponentem jasnokomórkowym; nowotwór w stadium zaawansowanym (miejscowy nawrót lub przerzuty odległe), który nie kwalifikuje się do leczenia miejscowego; udokumentowane niepowodzenie wcześniejszego leczenia antyangiogennego z wykorzystaniem wielokinazowych inhibitorów (sunitynib, pazopanib, sorafenib) i uprzednie wykonanie nefrektomii.
  3. Niwolumab został objęty refundacją w ramach programu lekowego „Leczenie opornej i nawrotowej postaci klasycznego chłoniaka Hodgkina (ICD-10 C 81)”.

Już od trzech lat tworzymy największy w sieci serwis poświęcony immunoterapii nowotworów. Razem z zaproszonymi ekspertami prezentujemy i komentujemy najważniejsze doniesienia z zakresu immuno-onkologii. W naszych dotychczasowych rozmowach z lekarzami było wyczuwalne pewne rozczarowanie. To bardzo trudna sytuacja – mieć świadomość istnienia skutecznych terapii, których nie można jednak zaproponować chorym w codziennej praktyce leczniczej. Majowa aktualizacja listy refundacyjnej obejmująca cząsteczki immunokompetentne w leczeniu raka płuca, nerki i chłoniaka Hodgkina to szansa przede wszystkim dla tych pacjentów, u których wcześniej zastosowane terapie zawiodły, a rokowania pozostawały niepomyślne. Mam nadzieję i głęboko wierzę, że już niebawem będziemy mogli poinformować naszych Czytelników o refundacji immunoterapii w kolejnych wskazaniach – komentuje Jarosław Gośliński, redaktor naczelny serwisu immuno-onkologia.pl.

 

MARZEC 2018 – aktualizacja listy refundowanych leków na raka

Onkologia – zmiany przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia w ramach marcowej listy refundacyjnej nie przyniosły istotnych zmian z punktu widzenia Pacjentów onkologicznych.

 

STYCZEŃ 2018 – zmiany na liście refundacyjnej w onkologii

Ministerstwo Zdrowia – po zakończonych konsultacjach społecznych dotyczących projektowanej listy leków refundowanych – wprowadziło aktualizację, która weszła w życie 1 stycznia 2018 roku. XXXVII obwieszczenie refundacyjne wydane przez Ministerstwo Zdrowia zawiera następujące – kosmetyczne z punktu widzenia Pacjentów onkologicznych – zmiany:

 1. Leki zawierające substancję czynną kapecytabinę zostały udostępnione w kolejnym wskazaniu pozarejestracyjnym: „rak dróg żółciowych w ramach uzupełniającego leczenia pooperacyjnego raka dróg żółciowych”.
 2. Leki zawierające substancję czynną mitoxantronum zostały udostępnione we wskazaniu pozarejestracyjnym: „wznowa ostrej białaczki limfocytowej w populacji pediatrycznej”
 3. Leki zawierające substancję czynną pemetreksed, stosowane wcześniej w ramach programu lekowego „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca”, zostały przeniesione do katalogu chemioterapii.

 

LISTOPAD 2017 – nowe programy lekowe dla chorych na raka

XXXVI obwieszczenie refundacyjne wydane przez Ministerstwo Zdrowia zawiera następujące zmiany:

 1. Tagrisso (ozymertynib) –  objęty refundacją w ramach obecnie istniejącego programu lekowego „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C 34.0)”.
 2. Xtandi (enzalutamid) – objęty refundacją w ramach istniejącego programu lekowego „Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego  (ICD-10  C61)”.
 3. Xofigo (dichlorek radu-233) – objęty refundacją w ramach istniejącego programu lekowego „Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego  (ICD-10  C61)”.
 4. Zytiga (octan abirateronu) – objęty refundacją w nowym, rozszerzonym wskazaniu refundacyjnym w ramach istniejącego programu lekowego „Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego  (ICD-10  C61)”. Od 1 listopada 2017 r. refundacją objęto dodatkową populację pacjentów, u których zastosowanie chemioterapii nie jest jeszcze klinicznie wskazane.
 5. W opisie programu lekowego „Leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30+ (C81 Choroba Hodgkina, C84.5 Inne nieokreślone chłoniaki T)” została wprowadzona zmiana dawkowania zaleconego w populacji dziecięcej, w następującym brzmieniu: 1,2 mg/kg m.c. (max. 120 mg) co 7 lub 14 dni.

Listopadowa aktualizacja listy refundacyjnej przyniosła ważne i długo wyczekiwane informacje dla pacjentów z rakiem gruczołu krokowego. Chorzy zyskali dostęp do nowych opcji terapeutycznych raka prostaty.

Refundacją objęto również ozymertynib, stosowany w terapii pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca z mutacją EGFR, u których wystąpiła oporność na leczenie pierwszej linii i ujawniła się mutacja T790M powodująca tę oporność. Jest to wąska grupa chorych, która – według szacunków ekspertów – nie przekracza 200 osób w Polsce. Na swoją szansę na skuteczne leczenie zaawansowanego raka płuca nadal czekają pacjenci kwalifikujący się do terapii immunomodulujących (tzw. immunoterapia raka płuca).

 

WRZESIEŃ 2017 – zmiany w wykazie leków refundowanych w onkologii

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt zmian dotyczący wykazu leków refundowanych i programów lekowych, które weszły w życie 1 września 2017 roku.

Ma nowej liście refundacyjnej ogłoszonej przez Ministra Zdrowia znalazły się:

 • Od 1 września refundowane będą leki Imbruvica i Pixuvri – w ramach dwóch nowych programów lekowych w precyzyjnie zdefiniowanych populacjach pacjentów, dla których w opinii ekspertów są one niezbędne.
 • Pixuvri – będzie refundowany dla pacjentów, u których w razie uzyskania odpowiedzi na leczenie piksantronem będzie możliwe zastosowanie procedury przeszczepienia.
 • Imbruvica – będzie refundowany dla pacjentów z rozpoznaniem opornej lub nawrotowej przewlekłej białaczki limfocytowej z obecnością delacji 17p lub mutacji w genie TP53.

 

LIPIEC 2017 – aktualizacja listy refundowanych leków na raka

W ramach aktualizacji listy leków refundowanych, która weszła w życie w lipcu 2017 roku, na wykazie znalazły się m.in. nowe terapie w kolejnych liniach leczenia zaawansowanego raka jelita grubego. Zmiany w programie lekowym Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego (ICD-10 C18 – C20) dały chorym dostęp do następujących technologii lekowych:  cetuksymab z chemioterapią według schematu FOLFIRI i bewacyzumab z chemioterapią według schematu FOLFIRI w I linii leczenia, bewacyzumab z chemioterapią według schematu FOLFOX-4 i aflibercept z chemioterapią według schematu FOLFIRI w II linia leczenia oraz cetuksymab i panitunumab w monoterapii w III linia leczenia.

źrodło: www.mz.gov.pl

Zmiany w wykazie leków refundowanych w onkologii (aktualizacja listopad 2018)
4.7 (94.29%) 35 votes